Ecclesiastes 6:12

ELB1871(i) 12 Verszeile ohne Text