Psalms 75:9

ECB(i) 9 And I - I tell eternally; I psalm to Elohim of Yaaqov: