Psalms 146:8

ECB(i) 8 Yah Veh opens the blind; Yah Veh raises the bowed; Yah Veh loves the just;