Psalms 135:21

ECB(i) 21 Blessed - Yah Veh from Siyon who tabernacles at Yeru Shalem. Halalu Yah!