2 Samuel 23:27

DarbyFR(i) 27 Abiézer, l'Anathothite; Mebunnaï, le Hushathite;