Song of Songs 1:14

Danish(i) 14 Min elskede er mig en Koferdrue, i Vingaardene, udi En-Gedi.