1 Chronicles 8

Danish(i) 1 Og Benjamin avlede Bela sin førgstefødte, Asbel den anden og Ahra den tredje, 2 Noha den fjerde og Rafa den femte. 3 Og Bela havde Sønner: Addar og Gera og Abihud 4 og Abisua og Naaman og Ahoa 5 og Gera og Sefufan og Huram. 6 Og disse ere Ehuds Børn:- Disse vare Øverster for deres Fædrenehuse iblandt Indbyggerne i Geba, men bleve førte bort til Manahath, 7 da Naaman og Ahia og Gera førte dem bort - han avlede nemlig Ussa og Ahihud. 8 Og Saharajim avlede Børn i Moabs Land, efter at han havde skilt sig ved Husim og Baara, sine Hustruer; 9 og han avlede af Hodes, sin Hustru: Joab og Zibja og Mesa og Malkam 10 og Jeuz og Sokja og Mirma; disse vare hans Sønner, Øverster for deres Fædrenehuse. 11 Og af Husim havde han avlet Abitub og Elpaal. 12 Og Elpaals Sønner vare: Eber og Miseam og Semer; denne byggede Ono og Lod og dens tilliggende Stæder; 13 og Beria og Sema, de vare Øverster for deres Fædrenehuse iblandt Indbyggerne i Ajalon; disse dreve Indbyggerne i Gath paa Flugt; 14 og Ahio, Sasak og Jeremoth, 15 og Sebadja og Arad og Eder 16 og Mikael og Jispa og Joha, Berias Sønner, 17 og Sebadja og Mesullam og Hiski og Heber 18 og Jismeraj og Jisslia og Jobab, Elpaals Sønner, 19 og Jakim og Sikri og Sabdi 20 og Elienaj og Zilthaj og Eliel 21 og Adaja og Beraja og Simrath, Simei Sønner, 22 og Jispan og Eber og Eliel 23 og Abdon og Sikri og Hanan 24 Og Hananja og Elam og Anthothija 25 og Jifdeja og Pniel, Sasaks Sønner, 26 og Samseraj og Seharja og Athalja, 27 og Jaaresia og Elija og Sikri, Jerohams Sønner: 28 Disse vare Øverster for deres Fædrenehuse, Øverster for deres Slægter; og disse boede i Jerusalem. 29 Men i Gibeon boede Gibeons Fader, og hans Hustrus Navn var Maaka. 30 Og hans førstefødte Søn var Abdon, derefter Zur og Kis og Baal og Nadab 31 og Gedor og Ahio og Seker. 32 Og Mikloth avlede Simea; og disse boede ogsaa tværs over for deres Brødre i Jerusalem med deres Brø dre. 33 Og Ner avlede Kis, og Kis avlede Saul, og Saul avlede Jonathan og Malkisua og Abinadab og Esbaal. 34 Og Jonathans Søn var Merib-Baal, og Merib-Baal avlede Mika. 35 Og Mikas Sønner vare: Pithon og Melek og Thaerea og Akas. 36 Og Akas avlede Joadda, og Joadda avlede Alemeth og Asmaveth og Simri, og Simri avlede Moza. 37 Og Moza avlede Bina; og dennes Søn var Rafa, dennes Søn Eleasa, dennes Søn Azel. 38 Og Azel havde seks Sønner, og disse vare deres Navne: Asri- kam, Bokru og Jismael og Searja og Obadja og Hanan; alle disse vare Azels Sønner. 39 Og hans Broder Eseks Sønner vare: Ulam hans førstefødte, Jeus den anden og Elifelet den tredje. 40 Og Ulams Sønner vare Mænd, som vare vældige til Strid, som kunde spænde Buen, og som havde mange Sønner og Sønnesønner, Hundrede og halvtredsindstyve; alle disse vare af Benjamins Børn.