1 Chronicles 11:30

Danish(i) 30 Maharaj, Netofathiten; Heled, Baenas Søn, Netofathiten;