Song of Songs 5

DSV_Strongs(i)
  1 H1588 Ik ben in Mijn hof H935 [H8804] gekomen H269 , o Mijn zuster H3618 , o bruid H4753 ! Ik heb Mijn mirre H717 [H8804] geplukt H1313 met Mijn specerij H3293 ; Ik heb Mijn honigraten H1706 met Mijn honig H398 [H8804] gegeten H3196 ; Ik heb Mijn wijn H2461 , mitsgaders Mijn melk H8354 [H8804] gedronken H398 [H8798] . Eet H7453 , vrienden H8354 [H8798] ! drinkt H7937 [H8798] , en wordt dronken H1730 , o liefsten!
  2 H3463 Ik sliep H3820 , maar mijn hart H5782 [H8802] waakte H6963 , de stem H1730 mijns Liefsten H1849 [H8802] , Die klopte H6605 [H8798] , was: Doe Mij open H269 , Mijn zuster H7474 , Mijn vriendin H3123 , Mijn duive H8535 , Mijn volmaakte H7218 ! want Mijn hoofd H4390 [H8738] is vervuld H2919 met dauw H6977 , Mijn haarlokken H7447 H3915 met nachtdruppen.
  3 H3801 Ik heb mijn rok H6584 [H8804] uitgetogen H349 , hoe H3847 [H8799] zal ik hem weder aantrekken H7272 ? Ik heb mijn voeten H7364 [H8804] gewassen H349 , hoe H2936 [H8762] zal ik ze weder bezoedelen?
  4 H1730 Mijn Liefste H7971 [H8804] trok H3027 Zijn hand H4480 van H2356 het gat H4578 [der] [deur]; en mijn ingewand H1993 [H8804] werd ontroerd om Zijnentwil.
  5 H6965 [H8804] Ik stond op H1730 , om mijn Liefste H6605 [H8800] open te doen H3027 ; en mijn handen H5197 [H8804] drupten H4753 [van] mirre H676 , en mijn vingers H5674 [H8802] [van] vloeiende H4753 mirre H3709 , op de handvaten H4514 des slots.
  6 H6605 H0 Ik deed H1730 mijn Liefste H6605 [H8804] open H1730 , maar mijn Liefste H2559 [H8804] was geweken H5674 [H8804] , Hij was doorgegaan H5315 ; mijn ziel H3318 [H8804] ging uit H1696 [H8763] vanwege Zijn spreken H1245 [H8765] ; ik zocht H4672 [H8804] Hem, maar ik vond H7121 [H8804] Hem niet, ik riep H6030 [H8804] Hem, doch Hij antwoordde mij niet.
  7 H8104 [H8802] De wachters H5892 , die in de stad H5437 [H8802] omgingen H4672 [H8804] , vonden H5221 [H8689] mij, zij sloegen H6481 [H8804] mij, zij verwondden H8104 [H8802] mij; de wachters H2346 op de muren H5375 [H8804] namen H7289 mijn sluier van mij.
  8 H7650 [H8689] Ik bezweer H1323 u, gij dochters H3389 van Jeruzalem H1730 ! indien gij mijn Liefste H4672 [H8799] vindt H5046 [H8686] , wat zult gij Hem aanzeggen H2470 [H8802] ? Dat ik krank ben H160 van liefde.
  9 H1730 Wat is uw Liefste H1730 meer dan een [ander] liefste H3303 , o gij schoonste H802 onder de vrouwen H1730 ! wat is uw Liefste H1730 meer dan een [ander] liefste H3602 , dat gij ons zo H7650 [H8689] bezworen hebt!
  10 H1730 Mijn Liefste H6703 is blank H122 en rood H1713 [H8803] , Hij draagt de banier H7233 boven tien duizend.
  11 H7218 Zijn hoofd H3800 is van het fijnste goud H6337 , van het dichtste goud H6977 ; Zijn haarlokken H8534 zijn gekruld H7838 , zwart H6158 als een raaf.
  12 H5869 Zijn ogen H3123 zijn als der duiven H650 H4325 bij de waterstromen H2461 , met melk H7364 [H8801] gewassen H3427 [H8802] , staande H4402 [als] in kasjes [der] [ringen].
  13 H3895 Zijn wangen H6170 zijn als een bed H1314 van specerijen H4840 , [als] welriekende H4026 torentjes H8193 ; Zijn lippen H7799 zijn [als] lelien H5197 [H8802] , druppende H5674 [H8802] van vloeiende H4753 mirre.
  14 H3027 Zijn handen H2091 zijn [als] gouden H1550 ringen H4390 [H8794] , gevuld H8658 met turkoois H4578 ; Zijn buik H6247 is als blinkend H8127 elpenbeen H5968 [H8794] , overtogen H5601 met saffieren.
  15 H7785 Zijn schenkelen H8336 zijn [als] marmeren H5982 pilaren H3245 [H8794] , gegrond H134 op voeten H6337 van het dichtste goud H4758 ; Zijn gestalte H3844 is als de Libanon H977 [H8803] , uitverkoren H730 als de cederen.
  16 H2441 Zijn gehemelte H4477 is enkel zoetigheid H4261 , en al wat aan Hem is, is gans begeerlijk H1730 . Zulk een is mijn Liefste H7453 ; ja, zulk een is mijn Vriend H1323 , gij dochters H3389 van Jeruzalem!