Romans 16:3-16

DSV_Strongs(i)
  3 G782 [G5663] Groet G4252 Priscilla G2532 en G207 Aquila G3450 , mijn G4904 medewerkers G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus;
  4 G3748 Die G5228 voor G3450 mijn G5590 leven G1438 hun G5137 hals G5294 [G5656] gesteld hebben G3739 ; denwelken G3756 niet G3441 alleen G1473 ik G2168 [G5719] danke G235 , maar G2532 ook G3956 al G1577 de Gemeenten G1484 der heidenen.
  5 G2532 [Groet] ook G1577 de Gemeente G2596 in G846 hun G3624 huis G782 [G5663] . Groet G1866 Epenetus G3450 , mijn G27 beminde G3739 , die G536 de eersteling G2076 [G5748] is G882 van Achaje G1519 in G5547 Christus.
  6 G782 [G5663] Groet G3137 Maria G3748 , die G4183 veel G1519 voor G2248 ons G2872 [G5656] gearbeid heeft.
  7 G782 [G5663] Groet G408 Andronikus G2532 en G2458 Junias G3450 , mijn G4773 magen G2532 , en G3450 mijn G4869 medegevangenen G3748 , welke G1978 vermaard G1526 [G5748] zijn G1722 onder G652 de apostelen G3739 , die G2532 ook G4253 voor G1700 mij G1722 in G5547 Christus G1096 [G5754] geweest zijn.
  8 G782 [G5663] Groet G291 Amplias G3450 , mijn G27 beminde G1722 in G2962 den Heere.
  9 G782 [G5663] Groet G3773 Urbanus G2257 , onzen G4904 medearbeider G1722 in G5547 Christus G2532 , en G4720 Stachys G3450 , mijn G27 beminde.
  10 G782 [G5663] Groet G559 Apelles G1384 , die beproefd G1722 is in G5547 Christus G782 [G5663] . Groet G3588 hen G1537 , die van G711 het [huisgezin] van Aristobulus [zijn].
  11 G782 [G5663] Groet G2267 Herodion G3450 , die van mijn G4773 maagschap G782 [G5663] is. Groet G3588 hen, die G1537 van G3488 [het] [huisgezin] van Narcissus G3588 [zijn], degenen G1722 [namelijk], die in G2962 den Heere G5607 [G5752] zijn.
  12 G782 [G5663] Groet G5170 Tryfena G2532 en G5173 Tryfosa G1722 , [vrouwen] die in G2962 den Heere G2872 [G5723] arbeiden G782 [G5663] . Groet G4069 Persis G27 , de beminde G3748 [zuster], die G4183 veel G2872 [G5656] gearbeid heeft G1722 in G2962 den Heere.
  13 G782 [G5663] Groet G4504 Rufus G1588 , den uitverkorene G1722 in G2962 den Heere G2532 , en G846 zijn G3384 moeder G2532 en G1700 de mijne.
  14 G782 [G5663] Groet G799 Asynkritus G5393 , Flegon G2057 , Hermas G3969 , Patrobas G2060 , Hermes G2532 , en G80 de broeders G4862 , die met G846 hen zijn.
  15 G782 [G5663] Groet G5378 Filologus G2532 en G2456 Julia G3517 , Nereus G2532 en G846 zijn G79 zuster G2532 , en G3652 Olympas G2532 , en G3956 al G40 de heiligen G4862 , die met G846 henlieden zijn.
  16 G782 [G5663] Groet G240 elkander G1722 met G40 een heiligen G5370 kus G1577 . De Gemeenten G5547 van Christus G782 [G5736] groeten G5209 ulieden.