Psalms 9

DSV_Strongs(i)
  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H4192 H1121 , op Muth-labben H3068 . [09:2] Ik zal den HEERE H3034 [H8686] loven H3820 met mijn ganse hart H6381 [H8737] ; ik zal al Uw wonderen H5608 [H8762] vertellen.
  2 H8055 [H8799] [09:3] In U zal ik mij verblijden H5970 [H8799] , en van vreugde opspringen H8034 ; ik zal Uw Naam H2167 [H8762] psalmzingen H5945 , o Allerhoogste!
  3 H341 [H8802] [09:4] Omdat mijn vijanden H268 achterwaarts H7725 [H8800] gekeerd H3782 [H8735] , gevallen H6 [H8799] en vergaan zijn H6440 van Uw aangezicht.
  4 H4941 [09:5] Want Gij hebt mijn recht H1779 en mijn rechtszaak H6213 [H8804] afgedaan H3427 [H8804] ; Gij hebt gezeten H3678 op den troon H8199 [H8802] , o Rechter H6664 , der gerechtigheid.
  5 H1471 [09:6] Gij hebt de heidenen H1605 [H8804] gescholden H7563 , den goddeloze H6 [H8765] verdaan H8034 , hun naam H4229 [H8804] uitgedelgd H5769 , tot in eeuwigheid H5703 en altoos.
  6 H341 [H8802] [09:7] O vijand H2723 ! zijn de verwoestingen H8552 [H8804] voleind H5331 in eeuwigheid H6145 H5892 [H8676] , en hebt gij de steden H5428 [H8804] uitgeroeid H2143 ? Hunlieder gedachtenis H1992 is [met] hen H6 [H8804] vergaan.
  7 H3068 [09:8] Maar de HEERE H5769 zal in eeuwigheid H3427 [H8799] zitten H3678 ; Hij heeft Zijn troon H3559 [H8790] bereid H4941 ten gerichte.
  8 H8398 [09:9] En Hij Zelf zal de wereld H8199 [H8799] richten H6664 in gerechtigheid H3816 , en de volken H1777 [H8799] oordelen H4339 in rechtmatigheden.
  9 H3068 [09:10] En de HEERE H4869 zal een Hoog Vertrek H1790 zijn voor den verdrukte H4869 , een Hoog Vertrek H6256 in tijden H6869 van benauwdheid.
  10 H8034 [09:11] En die Uw Naam H3045 [H8802] kennen H982 [H8799] , zullen op U vertrouwen H3068 , omdat Gij, HEERE H5800 [H8804] , niet hebt verlaten H1875 [H8802] degenen, die U zoeken.
  11 H2167 [H8761] [09:12] Psalmzingt H3068 den HEERE H6726 , Die te Sion H3427 [H8802] woont H5046 [H8685] ; verkondigt H5971 onder de volken H5949 Zijn daden.
  12 H1875 [H8802] [09:13] Want Hij zoekt H1818 de bloedstortingen H2142 [H8804] , Hij gedenkt H7911 [H8804] derzelve; Hij vergeet H6818 het geroep H6035 H6041 [H8675] der ellendigen niet.
  13 H2603 [H8798] [09:14] Wees mij genadig H3068 , HEERE H7200 [H8798] , zie H6040 mijn ellende H8130 [H8802] aan, van mijne haters H7311 [H8789] [mij aangedaan], Gij, Die mij verhoogt H8179 uit de poorten H4194 des doods;
  14 H8416 [09:15] Opdat ik Uw gansen lof H8179 in de poorten H1323 der dochter H6726 van Sion H5608 [H8762] vertelle H1523 [H8799] , dat ik mij verheuge H3444 in Uw heil.
  15 H1471 [09:16] De heidenen H2883 [H8804] zijn gezonken H7845 in de groeve H6213 [H8804] , [die] zij gemaakt hadden H7272 ; hunlieder voet H3920 [H8738] is gevangen H7568 in het net H2098 , dat H2934 [H8804] zij verborgen hadden.
  16 H3068 [09:17] De HEERE H3045 [H8738] is bekend geworden H4941 ; Hij heeft recht H6213 [H8804] gedaan H7563 ; de goddeloze H5367 [H8804] is verstrikt H6467 in het werk H3709 zijner handen H1902 ! Higgajon H5542 , Sela.
  17 H7563 [09:18] De goddelozen H7725 [H8799] zullen terugkeren H7585 , naar de hel H7913 H430 toe, alle godvergetende H1471 heidenen.
  18 H34 [09:19] Want de nooddruftige H5331 zal niet voor altoos H7911 [H8735] vergeten worden H8615 , [noch] de verwachting H6041 H6035 [H8675] der ellendigen H5703 in eeuwigheid H6 [H8799] verloren zijn.
  19 H6965 [H8798] [09:20] Sta op H3068 , HEERE H582 , laat de mens H5810 [H8799] zich niet versterken H1471 ; laat de heidenen H6440 voor Uw aangezicht H8199 [H8735] geoordeeld worden.
  20 H3068 [09:21] O HEERE H7896 [H8798] ! jaag H4172 H4172 [H8675] hun vreze H1471 aan; laat de heidenen H3045 [H8799] weten H582 , [dat] zij mensen H5542 zijn. Sela.