Psalms 80

DSV_Strongs(i)
  1 H5329 [H8764] Voor den opperzangmeester H7802 , op Schoschannim H4210 ; een getuigenis, een psalm H623 van Asaf H7462 [H8802] . [080:2] O Herder H3478 Israels H238 [H8685] ! neem ter ore H3130 , Die Jozef H6629 als schapen H5090 [H8802] leiddet H3742 ; Die tussen de cherubim H3427 [H8802] zit H3313 [H8685] , verschijn blinkende.
  2 H5782 [H8786] [080:3] Wek H1369 Uw macht H6440 op voor het aangezicht H669 van Efraim H1144 , en Benjamin H4519 , en Manasse H3212 [H8798] , en kom H3444 tot onze verlossing.
  3 H430 [080:4] O God H7725 [H8685] ! breng ons weder H6440 , en laat Uw aanschijn H215 [H8685] lichten H3467 [H8735] , zo zullen wij verlost worden.
  4 H3068 [080:5] O HEERE H430 , God H6635 der heirscharen H6225 [H8804] ! hoe lang zult Gij roken H8605 tegen het gebed H5971 Uws volks?
  5 H398 [H8689] [080:6] Gij spijst H3899 H1832 hen met tranenbrood H8248 [H8686] , en drenkt H1832 hen met tranen H7991 uit een drieling.
  6 H7934 [080:7] Gij hebt ons onzen naburen H4066 tot een twist H7760 [H8799] gesteld H341 [H8802] , en onze vijanden H3932 [H8799] spotten onder zich.
  7 H430 [080:8] O God H6635 der heirscharen H7725 [H8685] ! breng ons weder H6440 , en laat Uw aangezicht H215 [H8685] lichten H3467 [H8735] ; zo zullen wij verlost worden.
  8 H1612 [080:9] Gij hebt een wijnstok H4714 uit Egypte H5265 [H8686] overgebracht H1471 , hebt de heidenen H1644 [H8762] verdreven H5193 [H8799] , en hebt denzelven geplant;
  9 H6440 [080:10] Gij hebt [de] [plaats] voor H6437 [H8765] hem bereid H8328 , en zijn wortelen H8327 [H8686] doen inwortelen H776 , zodat hij het land H4390 [H8762] vervuld heeft.
  10 H2022 [080:11] De bergen H6738 zijn met zijn schaduw H3680 [H8795] bedekt geweest H6057 , en zijn ranken H730 waren [als] cederbomen H410 Gods.
  11 H7971 H0 [080:12] Hij schoot H7105 zijn ranken H7971 [H8762] uit H3220 tot aan de zee H3127 , en zijn scheuten H5104 tot aan de rivier.
  12 H1447 [080:13] Waarom hebt Gij zijn muren H6555 [H8804] doorgebroken H1870 , zodat allen, die den weg H5674 [H8802] voorbijgaan H717 [H8804] , hem plukken?
  13 H2386 [080:14] Het zwijn H3293 uit het woud H3765 [H8762] heeft hem uitgewroet H2123 , en het wild H7704 des velds H7462 [H8799] heeft hem afgeweid.
  14 H430 [080:15] O God H6635 der heirscharen H7725 [H8798] ! keer toch weder H5027 [H8685] ; aanschouw H8064 uit den hemel H7200 [H8798] , en zie H6485 [H8798] , en bezoek H1612 dezen wijnstok,
  15 H3657 H3661 [H8798] [080:16] En den stam H3225 , dien Uw rechterhand H5193 [H8804] geplant heeft H1121 , en dat om den zoon H553 [H8765] , [dien] Gij U gesterkt hebt!
  16 H784 [080:17] Hij is met vuur H8313 [H8803] verbrand H3683 [H8803] ; hij is afgehouwen H6 [H8799] ; zij komen om H1606 van het schelden H6440 Uws aangezichts.
  17 H3027 [080:18] Uw hand H376 zij over den man H3225 Uwer rechterhand H120 , over des mensen H1121 zoon H553 [H8765] , [dien] Gij U gesterkt hebt.
  18 H5472 [H8799] [080:19] Zo zullen wij van U niet terugkeren H2421 [H8762] ; behoud ons in het leven H8034 , zo zullen wij Uw Naam H7121 [H8799] aanroepen.
  19 H3068 [080:20] O HEERE H430 , God H6635 der heirscharen H7725 [H8685] ! breng ons weder H6440 ; laat Uw aanschijn H215 [H8685] lichten H3467 [H8735] , zo zullen wij verlost worden.