Psalms 53

DSV_Strongs(i)
  1 H4905 [H8688] Een onderwijzing H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H4257 , op Machalath H5036 . [053:2] De dwaas H559 [H8804] zegt H3820 in zijn hart H430 : Er is geen God H7843 [H8689] ; zij verderven H8581 [H8689] het, en zij bedrijven gruwelijk H5766 onrecht H2896 ; er is niemand, die goed H6213 [H8802] doet.
  2 H430 [053:3] God H8064 heeft uit den hemel H8259 [H8689] nedergezien H1121 H120 op de mensenkinderen H7200 [H8800] , om te zien H7919 [H8688] , of iemand verstandig H3426 ware H430 , die God H1875 [H8802] zocht.
  3 H5472 [H8804] [053:4] Een ieder van hen is teruggekeerd H3162 , te zamen H444 [H8738] zijn zij stinkende geworden H2896 , er is niemand, die goed H6213 [H8802] doet H259 , ook niet een.
  4 H3045 H0 [053:5] Hebben H6466 [H8802] dan de werkers H205 der ongerechtigheid H3045 [H8804] geen kennis H5971 , die Mijn volk H398 [H8802] opeten H3899 , [alsof] zij brood H398 [H8804] aten H7121 [H8804] ? Zij roepen H430 God niet aan.
  5 H6343 [053:6] Aldaar zijn zij met vervaardheid H6342 [H8804] vervaard geworden H6343 , [waar] geen vervaardheid H430 was; want God H6106 heeft de beenderen H2583 [H8802] desgenen, die u belegerde H6340 [H8765] , verstrooid H954 [H8689] ; gij hebt hen beschaamd gemaakt H430 , want God H3988 [H8804] heeft hen verworpen.
  6 H5414 [H8799] [053:7] Och, dat H3478 Israels H3444 verlossingen H6726 uit Sion H430 kwamen! Als God H7622 de gevangenen H5971 Zijns volks H7725 [H8800] zal doen wederkeren H3290 , [dan] zal zich Jakob H1523 [H8799] verheugen H3478 , Israel H8055 [H8799] zal verblijd zijn.