Psalms 119

DSV_Strongs(i)
  1 H835 Aleph. Welgelukzalig H8549 zijn de oprechten H1870 van wandel H8451 , die in de wet H3068 des HEEREN H1980 [H8802] gaan.
  2 H835 Welgelukzalig H5713 zijn zij, die Zijn getuigenissen H5341 [H8802] onderhouden H3820 , [die] Hem van ganser harte H1875 [H8799] zoeken;
  3 H5766 Ook geen onrecht H6466 [H8804] werken H1980 [H8804] , [maar] wandelen H1870 in Zijn wegen.
  4 H6680 [H8765] HEERE! Gij hebt geboden H6490 , dat men Uw bevelen H3966 zeer H8104 [H8800] bewaren zal.
  5 H305 Och, dat H1870 mijn wegen H3559 [H8735] gericht werden H2706 , om Uw inzettingen H8104 [H8800] te bewaren!
  6 H954 [H8799] Dan zou ik niet beschaamd worden H5027 [H8687] , wanneer ik merken zou H4687 op al Uw geboden.
  7 H3034 [H8686] Ik zal U loven H3476 in oprechtheid H3824 des harten H4941 , als ik de rechten H6664 Uwer gerechtigheid H3925 [H8800] geleerd zal hebben.
  8 H2706 Ik zal Uw inzettingen H8104 [H8799] bewaren H5800 [H8799] ; verlaat H3966 mij niet al te zeer.
  9 H5288 Beth. Waarmede zal de jongeling H734 zijn pad H2135 [H8762] zuiver houden H8104 [H8800] ? Als hij [dat] houdt H1697 naar Uw woord.
  10 H1875 [H8804] Ik zoek H3820 U met mijn gehele hart H4687 , laat mij van Uw geboden H7686 [H8686] niet afdwalen.
  11 H565 Ik heb Uw rede H3820 in mijn hart H6845 [H8804] verborgen H2398 [H8799] , opdat ik tegen U niet zondigen zou.
  12 H3068 HEERE H1288 [H8803] ! Gij zijt gezegend H3925 [H8761] ; leer H2706 mij Uw inzettingen.
  13 H8193 Ik heb met mijn lippen H5608 [H8765] verteld H4941 al de rechten H6310 Uws monds.
  14 H7797 [H8804] Ik ben vrolijker H1870 in den weg H5715 Uwer getuigenissen H5921 , dan over H1952 allen rijkdom.
  15 H6490 Ik zal Uw bevelen H7878 [H8799] overdenken H734 , en op Uw paden H5027 [H8686] letten.
  16 H8173 [H8698] Ik zal mijzelven vermaken H2708 in Uw inzettingen H1697 ; Uw woord H7911 [H8799] zal ik niet vergeten.
  17 H1580 [H8798] Gimel. Doe wel H5650 bij Uw knecht H2421 [H8799] , [dat] ik leve H1697 en Uw woord H8104 [H8799] beware.
  18 H1540 [H8761] Ontdek H5869 mijn ogen H5027 [H8686] , dat ik aanschouwe H6381 [H8737] de wonderen H8451 van Uw wet.
  19 H1616 Ik ben een vreemdeling H776 op de aarde H5641 [H8686] , verberg H4687 Uw geboden voor mij niet.
  20 H5315 Mijn ziel H1638 [H8804] is verbroken H8375 vanwege het verlangen H4941 naar Uw oordelen H6256 te aller tijd.
  21 H1605 [H8804] Gij scheldt H779 [H8803] de vervloekte H2086 hovaardigen H4687 , die van Uw geboden H7686 [H8802] afdwalen.
  22 H1556 [H8798] Wentel H2781 van mij versmaadheid H937 en verachting H5713 , want ik heb Uw getuigenissen H5341 [H8804] onderhouden.
  23 H8269 [Als] zelfs de vorsten H3427 [H8804] zittende H1696 [H8738] tegen mij gesproken hebben H5650 , heeft Uw knecht H2706 Uw inzettingen H7878 [H8799] betracht.
  24 H5713 Ook zijn Uw getuigenissen H8191 mijn vermakingen H582 H6098 , [en] mijn raadslieden.
  25 H5315 Daleth. Mijn ziel H1692 [H8804] kleeft H6083 aan het stof H2421 [H8761] ; maak mij levend H1697 naar Uw woord.
  26 H1870 Ik heb [U] mijn wegen H5608 [H8765] verteld H6030 [H8799] , en Gij hebt mij verhoord H3925 [H8761] ; leer H2706 mij Uw inzettingen.
  27 H1870 Geef mij den weg H6490 Uwer bevelen H995 [H8685] te verstaan H6381 [H8737] , opdat ik Uw wonderen H7878 [H8799] betrachte.
  28 H5315 Mijn ziel H1811 [H8804] druipt weg H8424 van treurigheid H6965 [H8761] ; richt H1697 mij op naar Uw woord.
  29 H5493 [H8685] Wend H1870 van mij den weg H8267 der valsheid H2603 [H8798] , en verleen mij genadiglijk H8451 Uw wet.
  30 H977 [H8804] Ik heb verkoren H1870 den weg H530 der waarheid H4941 , Uw rechten H7737 [H8765] heb ik mij voorgesteld.
  31 H1692 [H8804] Ik kleef vast H5715 aan Uw getuigenissen H3068 ; o HEERE H954 [H8686] ! beschaam mij niet.
  32 H1870 Ik zal den weg H4687 Uwer geboden H7323 [H8799] lopen H3820 , als Gij mijn hart H7337 [H8686] verwijd zult hebben.
  33 H3068 He. HEERE H3384 [H8685] ! leer H1870 mij den weg H2706 Uwer inzettingen H5341 [H8799] , en ik zal hem houden H6118 ten einde toe.
  34 H995 [H8685] Geef mij het verstand H8451 , en ik zal Uw wet H5341 [H8799] houden H8104 [H8799] ; ja, ik zal ze onderhouden H3820 met gansen harte.
  35 H1869 [H8685] Doe mij treden H5410 op het pad H4687 Uwer geboden H2654 [H8804] , want daarin heb ik lust.
  36 H5186 [H8685] Neig H3820 mijn hart H5715 tot Uw getuigenissen H1215 , en niet tot gierigheid.
  37 H5674 H0 Wend H5869 mijn ogen H5674 [H8685] af H7723 , dat zij geen ijdelheid H7200 [H8800] zien H2421 [H8761] ; maak mij levend H1870 door Uw wegen.
  38 H6965 [H8685] Bevestig H565 Uw toezegging H5650 aan Uw knecht H3374 , die Uw vreze toegedaan is.
  39 H5674 H0 Wend H2781 mijn smaadheid H5674 [H8685] af H3025 [H8804] , die ik vreze H4941 , want Uw rechten H2896 zijn goed.
  40 H8373 [H8804] Zie, ik heb een begeerte H6490 tot Uw bevelen H2421 [H8761] ; maak mij levend H6666 door Uw gerechtigheid.
  41 H2617 Vau. En dat mij Uw goedertierenheden H935 [H8799] overkomen H3068 , o HEERE H8668 ! Uw heil H565 , naar Uw toezegging;
  42 H2778 [H8802] Opdat ik mijn smader H1697 wat H6030 [H8799] heb te antwoorden H982 [H8804] , want ik vertrouw H1697 op Uw woord.
  43 H5337 [H8686] En ruk H1697 het woord H571 der waarheid H6310 van mijn mond H3966 niet al te zeer H3176 [H8765] , want ik hoop H4941 op Uw rechten.
  44 H8451 Zo zal ik Uw wet H8548 steeds H8104 [H8799] onderhouden H5769 , eeuwiglijk H5703 en altoos.
  45 H1980 [H8691] En ik zal wandelen H7342 in de ruimte H6490 , omdat ik Uw bevelen H1875 [H8804] gezocht heb.
  46 H4428 Ook zal ik voor koningen H1696 [H8762] spreken H5713 van Uw getuigenissen H954 [H8799] , en mij niet schamen.
  47 H8173 [H8698] En ik zal mij vermaken H4687 in Uw geboden H157 [H8804] , die ik liefheb.
  48 H3709 En ik zal mijn handen H5375 [H8799] opheffen H4687 naar Uw geboden H157 [H8804] , die ik liefheb H2706 , en ik zal Uw inzettingen H7878 [H8799] betrachten.
  49 H2142 [H8798] Zain. Gedenk H1697 des woords H5650 , tot Uw knecht H3176 [H8765] [gesproken], op hetwelk Gij mij hebt doen hopen.
  50 H5165 Dit is mijn troost H6040 in mijn ellende H565 , want Uw toezegging H2421 [H8765] heeft mij levend gemaakt.
  51 H2086 De hovaardigen H3966 hebben mij boven mate zeer H3887 [H8689] bespot H8451 ; [nochtans] ben ik van Uw wet H5186 [H8804] niet geweken.
  52 H2142 [H8804] Ik heb gedacht H3068 , o HEERE H4941 ! aan Uw oordelen H5769 van ouds H5162 [H8691] aan, en heb mij getroost.
  53 H2152 Grote beroering H270 [H8804] heeft mij bevangen H7563 vanwege de goddelozen H8451 , die Uw wet H5800 [H8802] verlaten.
  54 H2706 Uw inzettingen H2158 zijn mij gezangen H1004 geweest, ter plaatse H4033 mijner vreemdelingschappen.
  55 H3068 HEERE H3915 ! des nachts H8034 ben ik Uws Naams H2142 [H8804] gedachtig geweest H8451 , en heb Uw wet H8104 [H8799] bewaard.
  56 H6490 Dat is mij geschied, omdat ik Uw bevelen H5341 [H8804] bewaard heb.
  57 H3068 Cheth. De HEERE H2506 is mijn deel H559 [H8804] , ik heb gezegd H1697 , dat ik Uw woorden H8104 [H8800] zal bewaren.
  58 H6440 Ik heb Uw aanschijn H2470 [H8765] ernstelijk gebeden H3820 van ganser harte H2603 [H8798] , wees mij genadig H565 naar Uw toezegging.
  59 H1870 Ik heb mijn wegen H2803 [H8765] bedacht H7272 , en heb mijn voeten H7725 [H8686] gekeerd H5713 tot Uw getuigenissen.
  60 H2363 [H8804] Ik heb gehaast H4102 [H8701] , en niet vertraagd H4687 Uw geboden H8104 [H8800] te onderhouden.
  61 H7563 De goddeloze H2256 hopen H5749 [H8765] hebben mij beroofd H8451 ; [nochtans] heb ik Uw wet H7911 [H8804] niet vergeten.
  62 H2676 H3915 Te middernacht H6965 [H8799] sta ik op H3034 [H8687] , om U te loven H4941 voor de rechten H6664 Uwer gerechtigheid.
  63 H2270 Ik ben een gezel H3372 [H8804] van allen, die U vrezen H6490 , en van hen, die Uw bevelen H8104 [H8802] onderhouden.
  64 H3068 HEERE H776 ! de aarde H4390 [H8804] is vol H2617 van Uw goedertierenheid H3925 [H8761] ; leer H2706 mij Uw inzettingen.
  65 H5650 Teth. Gij hebt bij Uw knecht H2896 goed H6213 [H8804] gedaan H3068 , HEERE H1697 , naar Uw woord.
  66 H3925 [H8761] Leer H2898 mij een goeden H2940 zin H1847 en wetenschap H4687 , want ik heb aan Uw geboden H539 [H8689] geloofd.
  67 H6031 [H8799] Eer ik verdrukt werd H7683 [H8802] , dwaalde ik H8104 [H8804] , maar nu onderhoud ik H565 Uw woord.
  68 H2896 Gij zijt goed H2895 [H8688] en goeddoende H3925 [H8761] ; leer H2706 mij Uw inzettingen.
  69 H2086 De hovaardigen H8267 hebben leugens H2950 [H8804] tegen mij gestoffeerd H5341 [H8799] ; [doch] ik bewaar H6490 Uw bevelen H3820 van ganser harte.
  70 H3820 Hun hart H2954 [H8804] is vet H2459 als smeer H8173 [H8773] ; [maar] ik heb vermaak H8451 [in] Uw wet.
  71 H2896 Het is mij goed H6031 [H8795] , dat ik verdrukt ben geweest H2706 , opdat ik Uw inzettingen H3925 [H8799] leerde.
  72 H8451 De wet H6310 Uws monds H2896 is mij beter H505 , dan duizenden H2091 van goud H3701 of zilver.
  73 H3027 Jod. Uw handen H6213 [H8804] hebben mij gemaakt H3559 [H8787] , en bereid H995 [H8685] ; maak mij verstandig H4687 , opdat ik Uw geboden H3925 [H8799] lere.
  74 H3373 Die U vrezen H7200 [H8799] , zullen mij aanzien H8055 [H8799] , en zich verblijden H1697 , omdat ik op Uw woord H3176 [H8765] gehoopt heb.
  75 H3045 [H8804] Ik weet H3068 , HEERE H4941 ! dat Uw gerichten H6664 de gerechtigheid H530 zijn, en dat Gij mij uit getrouwheid H6031 [H8765] verdrukt hebt.
  76 H2617 Laat toch Uw goedertierenheid H5162 [H8763] zijn om mij te troosten H565 , naar Uw toezegging H5650 aan Uw knecht.
  77 H7356 Laat mij Uw barmhartigheden H935 [H8799] overkomen H2421 [H8799] , opdat ik leve H8451 , want Uw wet H8191 is al mijn vermaking.
  78 H2086 Laat de hovaardigen H954 [H8799] beschaamd worden H8267 , omdat zij mij met leugen H5791 [H8765] nedergestoten hebben H7878 [H8799] ; [doch] ik betracht H6490 Uw geboden.
  79 H7725 [H8799] Laat hen tot mij keren H3373 , die U vrezen H5713 , en die Uw getuigenissen H3045 H3045 [H8802] kennen.
  80 H3820 Laat mijn hart H8549 oprecht H2706 zijn tot Uw inzettingen H954 [H8799] , opdat ik niet beschaamd worde.
  81 H5315 Caph. Mijn ziel H3615 [H8804] is bezweken van verlangen H8668 naar Uw heil H1697 ; op Uw woord H3176 [H8765] heb ik gehoopt.
  82 H5869 Mijn ogen H3615 [H8804] zijn bezweken van verlangen H565 naar Uw toezegging H559 [H8800] , terwijl ik zeide H5162 [H8762] : Wanneer zult Gij mij vertroosten?
  83 H4997 Want ik ben geworden als een lederen zak H7008 in den rook H2706 ; [doch] Uw inzettingen H7911 [H8804] heb ik niet vergeten.
  84 H3117 Hoe vele zullen de dagen H5650 Uws knechts H4941 zijn? Wanneer zult Gij recht H6213 [H8799] doen H7291 [H8802] over mijn vervolgers?
  85 H2086 De hovaardigen H7882 hebben mij putten H3738 [H8804] gegraven H8451 , hetwelk niet is naar Uw wet.
  86 H4687 Al Uw geboden H530 zijn waarheid H7291 [H8804] ; zij vervolgen H8267 mij met leugen H5826 [H8798] , help mij.
  87 H4592 Zij hebben mij bijna H3615 [H8765] vernietigd H776 op de aarde H6490 , maar ik heb Uw bevelen H5800 [H8804] niet verlaten.
  88 H2421 [H8761] Maak mij levend H2617 naar Uw goedertierenheid H5715 , dan zal ik de getuigenis H6310 Uws monds H8104 [H8799] onderhouden.
  89 H3068 Lamed. O HEERE H1697 ! Uw woord H5324 [H8737] bestaat H5769 in der eeuwigheid H8064 in de hemelen.
  90 H530 Uw goedertierenheid H1755 is van geslacht H1755 tot geslacht H776 ; Gij hebt de aarde H3559 [H8790] vastgemaakt H5975 [H8799] , en zij blijft staan;
  91 H4941 Naar Uw verordeningen H5975 H0 blijven zij H3117 [nog] heden H5975 [H8804] staan H5650 , want zij allen zijn Uw knechten.
  92 H3884 H0 Indien H8451 Uw wet H3884 niet H8191 ware geweest al mijn vermaking H6040 , ik ware in mijn druk H6 [H8804] al lang vergaan.
  93 H6490 Ik zal Uw bevelen H5769 in der eeuwigheid H7911 [H8799] niet vergeten H2421 [H8765] , want door dezelve hebt Gij mij levend gemaakt.
  94 H3467 [H8685] Ik ben Uw, behoud H6490 mij, want ik heb Uw bevelen H1875 [H8804] gezocht.
  95 H7563 De goddelozen H6960 [H8765] hebben op mij gewacht H6 [H8763] , om mij te doen vergaan H995 [H8709] ; ik neem acht H5713 op Uw getuigenissen.
  96 H8502 In alle volmaaktheid H7093 heb ik een einde H7200 [H8804] gezien H4687 ; [maar] Uw gebod H3966 is zeer H7342 wijd.
  97 H157 [H8804] Mem. Hoe lief heb ik H8451 Uw wet H7881 ! Zij is mijn betrachting H3117 den gansen dag.
  98 H4687 Zij maakt mij door Uw geboden H2449 [H8762] wijzer H341 [H8802] , dan mijn vijanden H5769 zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij.
  99 H7919 [H8689] Ik ben verstandiger H3925 [H8764] dan al mijn leraars H5715 , omdat Uw getuigenissen H7881 mijn betrachting zijn.
  100 H995 [H8709] Ik ben voorzichtiger H2205 dan de ouden H6490 , omdat ik Uw bevelen H5341 [H8804] bewaard heb.
  101 H7272 Ik heb mijn voeten H3607 [H8804] geweerd H7451 van alle kwade H734 paden H1697 , opdat ik Uw woord H8104 [H8799] zou onderhouden.
  102 H5493 [H8804] Ik ben niet geweken H4941 van Uw rechten H3384 [H8689] , want Gij hebt mij geleerd.
  103 H4452 H0 Hoe zoet H565 zijn Uw redenen H2441 mijn gehemelte H4452 [H8738] geweest H1706 , meer dan honig H6310 mijn mond!
  104 H6490 Uit Uw bevelen H995 [H8709] krijg ik verstand H8130 [H8804] , daarom haat ik H8267 H734 alle leugenpaden.
  105 H1697 Nun. Uw woord H5216 is een lamp H7272 voor mijn voet H216 , en een licht H5410 voor mijn pad.
  106 H7650 [H8738] Ik heb gezworen H6965 [H8762] , en zal het bevestigen H8104 [H8800] , dat ik onderhouden zal H4941 de rechten H6664 Uwer gerechtigheid.
  107 H3966 Ik ben gans zeer H6031 [H8738] verdrukt H3068 , HEERE H2421 [H8761] ! maak mij levend H1697 naar Uw woord.
  108 H3068 Laat U toch, o HEERE H7521 [H8798] ! welgevallen H5071 de vrijwillige offeranden H6310 mijns monds H3925 [H8761] , en leer H4941 mij Uw rechten.
  109 H5315 Mijn ziel H8548 is geduriglijk H3709 in mijn hand H7911 [H8804] ; nochtans vergeet ik H8451 Uw wet niet.
  110 H7563 De goddelozen H6341 hebben mij een strik H5414 [H8804] gelegd H8582 [H8804] ; nochtans ben ik niet afgedwaald H6490 van Uw bevelen.
  111 H5715 Ik heb Uw getuigenissen H5157 H0 genomen H5769 tot een eeuwige H5157 [H8804] erve H3820 , want zij zijn mijns harten H8342 vrolijkheid.
  112 H3820 Ik heb mijn hart H5186 [H8804] geneigd H2706 , om Uw inzettingen H5769 eeuwiglijk H6213 [H8800] te doen H6118 , ten einde toe.
  113 H8130 [H8804] Samech. Ik haat H5588 de kwade ranken H157 H0 , maar heb H8451 Uw wet H157 [H8804] lief.
  114 H5643 Gij zijt mijn Schuilplaats H4043 en mijn Schild H1697 ; op Uw Woord H3176 [H8765] heb ik gehoopt.
  115 H5493 [H8798] Wijkt H7489 [H8688] van mij, gij boosdoeners H4687 ! dat ik de geboden H430 mijns Gods H5341 [H8799] moge bewaren.
  116 H5564 [H8798] Ondersteun H565 mij naar Uw toezegging H2421 [H8799] , opdat ik leve H954 [H8686] ; en laat mij niet beschaamd worden H7664 over mijn hope.
  117 H5582 [H8798] Ondersteun H3467 [H8735] mij, zo zal ik behouden zijn H8548 ; dan zal ik mij steeds H2706 in Uw inzettingen H8159 [H8799] vermaken.
  118 H5541 [H8804] Gij vertreedt H2706 al degenen, die van Uw inzettingen H7686 [H8802] afdwalen H8649 , want hun bedrog H8267 is leugen.
  119 H7673 H0 Gij doet H7563 alle goddelozen H776 der aarde H7673 [H8689] weg H5509 [als] schuim H157 H0 , daarom heb ik H5713 Uw getuigenissen H157 [H8804] lief.
  120 H1320 [Het] [haar] mijns vleses H5568 [H8804] is te berge gerezen H6343 van verschrikking H3372 [H8804] voor U, en ik heb gevreesd H4941 voor Uw oordelen.
  121 H4941 Ain. Ik heb recht H6664 en gerechtigheid H6213 [H8804] gedaan H3240 [H8686] ; geef mij niet over H6231 [H8802] aan mijn onderdrukkers.
  122 H6148 [H8798] Wees borg H5650 voor Uw knecht H2896 ten goede H2086 ; laat de hovaardigen H6231 [H8799] mij niet onderdrukken.
  123 H5869 Mijn ogen H3615 [H8804] zijn bezweken van verlangen H3444 naar Uw heil H565 , en naar de toezegging H6664 Uwer rechtvaardigheid.
  124 H6213 [H8798] Doe H5650 bij Uw knecht H2617 naar Uw goedertierenheid H3925 [H8761] , en leer H2706 mij Uw inzettingen.
  125 H5650 Ik ben Uw knecht H995 [H8685] , maak mij verstandig H5713 , en ik zal Uw getuigenissen H3045 [H8799] kennen.
  126 H6256 Het is tijd H3068 voor den HEERE H6213 [H8800] , dat Hij werke H8451 , [want] zij hebben Uw wet H6565 [H8689] verbroken.
  127 H157 H0 Daarom heb H4687 ik Uw geboden H157 [H8804] lief H2091 , meer dan goud H6337 , ja, meer dan het fijnste goud.
  128 H6490 Daarom heb ik al [Uw] bevelen H3474 [H8765] , van alles, voor recht gehouden H8267 ; [maar] alle valse H734 pad H8130 [H8804] heb ik gehaat.
  129 H5715 Pe. Uw getuigenissen H6382 zijn wonderbaar H5341 [H8804] , daarom bewaart H5315 ze mijn ziel.
  130 H6608 De opening H1697 Uwer woorden H215 [H8686] geeft licht H6612 , de slechten H995 [H8688] verstandig makende.
  131 H6310 Ik heb mijn mond H6473 [H8804] wijd opengedaan H7602 [H8799] , en gehijgd H2968 [H8804] , want ik heb verlangd H4687 naar Uw geboden.
  132 H6437 [H8798] Zie mij aan H2603 [H8798] , wees mij genadig H4941 , naar het recht H8034 aan degenen, die Uw Naam H157 [H8802] beminnen.
  133 H6471 Maak mijn voetstappen H3559 [H8685] vast H565 in Uw Woord H205 , en laat geen ongerechtigheid H7980 [H8686] over mij heersen.
  134 H6299 [H8798] Verlos H120 mij van des mensen H6233 overlast H6490 , en ik zal Uw bevelen H8104 [H8799] onderhouden.
  135 H6440 Doe Uw aangezicht H215 [H8685] lichten H5650 over Uw knecht H3925 [H8761] , en leer H2706 mij Uw inzettingen.
  136 H6388 H4325 Waterbeken H3381 [H8804] vlieten af H5869 uit mijn ogen H8451 , omdat zij Uw wet H8104 [H8804] niet onderhouden.
  137 H3068 Tsade. HEERE H6662 ! Gij zijt rechtvaardig H4941 , en elkeen Uwer oordelen H3477 is recht.
  138 H6664 Gij hebt de gerechtigheid H5713 Uwer getuigenissen H530 , en de waarheid H3966 hogelijk H6680 [H8765] geboden.
  139 H7068 Mijn ijver H6789 [H8765] heeft mij doen vergaan H6862 , omdat mijn wederpartijders H1697 Uw woorden H7911 [H8804] vergeten hebben.
  140 H565 Uw woord H3966 is zeer H6884 [H8803] gelouterd H5650 , en Uw knecht H157 [H8804] heeft het lief.
  141 H6810 Ik ben klein H959 [H8737] en veracht H6490 , [doch] Uw bevelen H7911 [H8804] vergeet ik niet.
  142 H6666 Uw gerechtigheid H6664 is gerechtigheid H5769 in eeuwigheid H8451 , en Uw wet H571 is de waarheid.
  143 H6862 Benauwdheid H4689 en angst H4672 [H8804] hebben mij getroffen H4687 , [doch] Uw geboden H8191 zijn mijn vermakingen.
  144 H6664 De gerechtigheid H5715 Uwer getuigenissen H5769 is in der eeuwigheid H995 [H8685] ; doe ze mij verstaan H2421 [H8799] , zo zal ik leven.
  145 H3820 Koph. Ik heb van ganser harte H7121 [H8804] geroepen H6030 [H8798] : verhoor H3068 mij, o HEERE H2706 ! ik zal Uw inzettingen H5341 [H8799] bewaren.
  146 H7121 [H8804] Ik heb U aangeroepen H3467 [H8685] , verlos H5713 mij, en ik zal Uw getuigenissen H8104 [H8799] onderhouden.
  147 H5399 Ik ben de [morgen] schemering H6923 [H8765] voorgekomen H7768 [H8762] , en heb geschrei gemaakt H1697 ; op Uw woord H3176 [H8765] heb ik gehoopt.
  148 H5869 Mijn ogen H6923 H0 komen H821 de [nacht] waken H6923 [H8765] voor H565 , om Uw rede H7878 [H8800] te betrachten.
  149 H8085 [H8798] Hoor H6963 mijn stem H2617 naar Uw goedertierenheid H3068 , o HEERE H2421 [H8761] ! maak mij levend H4941 naar Uw recht.
  150 H2154 Die kwade praktijken H7291 [H8802] najagen H7126 [H8804] , genaken H7368 [H8804] [mij], zij wijken verre H8451 van Uw wet.
  151 H3068 [Maar] Gij, HEERE H7138 ! zijt nabij H4687 , en al Uw geboden H571 zijn waarheid.
  152 H6924 Van ouds H3045 [H8804] heb ik geweten H5713 van Uw getuigenissen H5769 , dat Gij ze in eeuwigheid H3245 [H8804] gegrond hebt.
  153 H7200 [H8798] Resch. Zie H6040 mijn ellende H2502 [H8761] aan, en help H8451 mij uit, want Uw wet H7911 [H8804] heb ik niet vergeten.
  154 H7378 [H8798] Twist H7379 mijn twistzaak H1350 [H8798] , en verlos H2421 [H8761] mij, maak mij levend H565 , naar Uw toezegging.
  155 H3444 Het heil H7350 is verre H7563 van de goddelozen H1875 [H8804] , want zij zoeken H2706 Uw inzettingen niet.
  156 H3068 HEERE H7356 ! Uw barmhartigheden H7227 zijn vele H2421 [H8761] ; maak mij levend H4941 naar Uw rechten.
  157 H7291 [H8802] Mijn vervolgers H6862 en mijn wederpartijders H7227 zijn vele H5715 , [maar] van Uw getuigenissen H5186 [H8804] wijk ik niet.
  158 H7200 [H8804] Ik heb gezien H898 [H8802] degenen, die trouwelooslijk handelen H6962 [H8709] , en het verdroot mij H565 , dat zij Uw woord H8104 [H8804] niet onderhielden.
  159 H7200 [H8798] Zie aan H6490 , dat ik Uw bevelen H157 [H8804] lief heb H3068 , o HEERE H2421 [H8761] ! maak mij levend H2617 naar Uw goedertierenheid.
  160 H7218 Het begin H1697 Uws woords H571 is waarheid H5769 , en in der eeuwigheid H4941 is al het recht H6664 Uwer gerechtigheid.
  161 H8269 Schin. De vorsten H7291 [H8804] hebben mij vervolgd H2600 zonder oorzaak H3820 ; maar mijn hart H6342 [H8804] heeft gevreesd H1697 voor Uw woord.
  162 H7797 [H8801] Ik ben vrolijk H565 over Uw toezegging H7227 , als een, die een groten H7998 buit H4672 [H8802] vindt.
  163 H8130 [H8804] Ik haat H8267 de valsheid H8581 [H8762] , en heb er een gruwel van H8451 ; [maar] Uw wet H157 [H8804] heb ik lief.
  164 H1984 [H8765] Ik loof H7651 U zevenmaal H3117 des daags H4941 , over de rechten H6664 Uwer gerechtigheid.
  165 H8451 Die Uw wet H157 [H8802] beminnen H7227 , hebben groten H7965 vrede H4383 , en zij hebben geen aanstoot.
  166 H3068 O HEERE H7663 [H8765] ! ik hoop H3444 op Uw heil H6213 [H8804] , en doe H4687 Uw geboden.
  167 H5315 Mijn ziel H8104 [H8804] onderhoudt H5713 Uw getuigenissen H157 H0 , en ik heb H3966 ze zeer H157 [H8799] lief.
  168 H8104 [H8804] Ik onderhoud H6490 Uw bevelen H5713 en Uw getuigenissen H1870 , want al mijn wegen zijn voor U.
  169 H3068 Thau. O HEERE H7440 ! laat mijn geschrei H6440 voor Uw aanschijn H7126 [H8799] genaken H995 [H8685] , maak mij verstandig H1697 naar Uw woord.
  170 H8467 Laat mijn smeken H6440 voor Uw aanschijn H935 [H8799] komen H5337 [H8685] , red H565 mij naar Uw toezegging.
  171 H8193 Mijn lippen H8416 zullen [Uw] lof H5042 [H8686] overvloediglijk uitstorten H2706 , als Gij mij Uw inzettingen H3925 [H8762] zult geleerd hebben.
  172 H3956 Mijn tong H6030 [H8799] zal spraak houden H565 van Uw rede H4687 , want al Uw geboden H6664 zijn rechtvaardigheid.
  173 H3027 Laat Uw hand H5826 [H8800] mij te hulp komen H6490 , want ik heb Uw bevelen H977 [H8804] verkoren.
  174 H3068 O HEERE H8373 [H8804] ! ik verlang H3444 naar Uw heil H8451 , en Uw wet H8191 is al mijn vermaking.
  175 H5315 Laat mijn ziel H2421 [H8799] leven H1984 [H8762] , en zij zal U loven H4941 , en laat Uw rechten H5826 [H8799] mij helpen.
  176 H8582 [H8804] Ik heb gedwaald H6 [H8802] als een verloren H7716 schaap H1245 [H8761] ; zoek H5650 Uw knecht H4687 , want Uw geboden H7911 [H8804] heb ik niet vergeten.