Numbers 4:4-20

DSV_Strongs(i)
  4 H5656 Dit zal de dienst H1121 zijn der zonen H6955 van Kohath H168 , in de tent H4150 der samenkomst H6944 , [te] [weten] de heiligheid H6944 der heiligheden.
  5 H5265 [H8800] In het optrekken H4264 des legers H175 , zo zullen Aaron H1121 en zijn zonen H935 [H8804] komen H6532 , en den voorhang H4539 des deksels H3381 [H8689] afnemen H727 , en zullen daarmede de ark H5715 der getuigenis H3680 [H8765] bedekken.
  6 H3681 En zij zullen een deksel H8476 H5785 van dassenvellen H5414 [H8804] daarop leggen H3632 , en een geheel H899 kleed H8504 van hemelsblauw H4605 daar bovenop H6566 [H8804] uitspreiden H905 ; en zij zullen derzelver handbomen H7760 [H8804] aanleggen.
  7 H7979 H6440 Zij zullen ook op de toontafel H899 een kleed H8504 van hemelsblauw H6566 [H8799] uitspreiden H5414 [H8804] , en zullen daarop zetten H7086 de schotels H3709 , en de reukschalen H4518 , en de kroezen H7184 H5262 , en de dekschotels H8548 ; ook zal het gedurig H3899 brood daarop zijn.
  8 H8438 H8144 Daarna zullen zij een scharlaken H899 kleed H6566 [H8804] daarover uitspreiden H4372 , en zullen dat met een deksel H8476 H5785 van dassenvellen H3680 [H8765] bedekken H905 ; en zij zullen derzelver handbomen H7760 [H8804] aanleggen.
  9 H899 Dan zullen zij een kleed H8504 van hemelsblauw H3947 [H8804] nemen H3680 [H8765] , en bedekken H4501 den kandelaar H3974 des luchters H5216 , en zijn lampen H4457 , en zijn snuiters H4289 , en zijn blusvaten H8081 H3627 , en al zijn olievaten H8334 [H8762] , met welke zij aan denzelven dienen.
  10 H3627 Zij zullen ook denzelven, en al zijn gereedschap H4372 , in een deksel H8476 H5785 van dassenvellen H5414 [H8804] doen H4132 , en zullen hem op den draagboom H5414 [H8804] leggen.
  11 H2091 En over het gouden H4196 altaar H899 zullen zij een kleed H8504 van hemelsblauw H6566 [H8799] uitspreiden H4372 , en zullen dat met een deksel H8476 H5785 van dassenvellen H3680 [H8765] bedekken H905 ; en zij zullen deszelfs handbomen H7760 [H8804] aanleggen.
  12 H3947 [H8804] Zij zullen ook nemen H3627 alle gereedschap H8335 van den dienst H6944 , met hetwelk zij in het heiligdom H8334 [H8762] dienen H5414 [H8804] , en zullen het leggen H899 in een kleed H8504 van hemelsblauw H4372 , en zullen hetzelve met een deksel H8476 H5785 van dassenvellen H3680 [H8765] bedekken H4132 ; en zij zullen het op den draagboom H5414 [H8804] leggen.
  13 H1878 H0 En zij zullen de as H4196 van het altaar H1878 [H8765] vegen H899 , en zij zullen daarover een kleed H713 van purper H6566 [H8804] uitspreiden.
  14 H5414 [H8804] En zij zullen daarop leggen H3627 al zijn gereedschap H8334 [H8762] , waarmede zij aan hetzelve dienen H4289 , de koolpannen H4207 , de krauwelen H3257 , en de schoffelen H4219 , en de sprengbekkens H3627 , al het gereedschap H4196 des altaars H3681 ; en zij zullen daarover een deksel H8476 H5785 van dassenvellen H6566 [H8804] uitspreiden H905 , en zullen deszelfs handbomen H7760 [H8804] aanleggen.
  15 H175 Als nu Aaron H1121 en zijn zonen H3680 [H8763] , het dekken H6944 van het heiligdom H3627 , en van alle gereedschap H6944 des heiligdoms H5265 [H8800] , in het optrekken H4264 des legers H3615 [H8765] , zullen voleind hebben H310 , zo zullen daarna H1121 de zonen H6955 van Kohath H935 [H8799] komen H5375 [H8800] om te dragen H6944 ; maar zij zullen dat heilige H5060 [H8799] niet aanroeren H4191 [H8804] , dat zij niet sterven H4853 . Dit is de last H1121 der zonen H6955 van Kohath H168 , in de tent H4150 der samenkomst.
  16 H6486 Het opzicht H499 nu van Eleazar H1121 , den zoon H175 van Aaron H3548 , den priester H8081 , zal zijn over de olie H3974 des luchters H7004 , en het reukwerk H5561 der welriekende specerijen H8548 , en het gedurig H4503 spijsoffer H4888 H8081 , en de zalfolie H6486 ; het opzicht H4908 des gansen tabernakels H6944 , en alles wat daarin is, aan het heiligdom H3627 en aan zijn gereedschap.
  17 H3068 En de HEERE H1696 [H8762] sprak H4872 tot Mozes H175 en tot Aaron H559 [H8800] , zeggende:
  18 H7626 Gij zult den stam H4940 van de geslachten H6956 der Kohathieten H3772 [H8686] niet laten uitgeroeid worden H8432 , uit het midden H3881 der Levieten;
  19 H6213 [H8798] Maar dit zult gij hun doen H2421 [H8804] , opdat zij leven H4191 [H8799] en niet sterven H6944 , als zij tot de heiligheid H6944 der heiligheden H5066 [H8800] toetreden zullen H175 : Aaron H1121 en zijn zonen H935 [H8799] zullen komen H7760 [H8804] , en stellen H376 H376 hen een ieder H5656 over zijn dienst H4853 en aan zijn last.
  20 H935 [H8799] Doch zij zullen niet inkomen H7200 [H8800] om te zien H6944 , als men het heiligdom H1104 [H8763] inwindt H4191 [H8804] , opdat zij niet sterven.