Luke 2:40-52

DSV_Strongs(i)
  40 G1161 En G3813 het Kindeken G837 [G5707] wies op G2532 , en G2901 [G5712] werd gesterkt G4151 in den geest G4137 [G5746] , en vervuld G4678 met wijsheid G2532 ; en G5485 de genade G2316 Gods G2258 [G5713] was G1909 over G846 Hem.
  41 G2532 En G1118 Zijn ouders G4198 [G5711] reisden G2596 alle G2094 jaar G1519 naar G2419 Jeruzalem G1859 , op het feest G3957 van pascha.
  42 G2532 En G3753 toen G1427 Hij twaalf G2094 jaren G1096 [G5633] [oud] geworden was G846 , en zij G1519 naar G2414 Jeruzalem G305 [G5631] opgegaan waren G2596 , naar G1485 de gewoonte G1859 van den feestdag;
  43 G2532 En G2250 de dagen G5048 [G5660] [aldaar] voleindigd hadden G1722 , toen G846 zij G5290 [G5721] wederkeerden G5278 [G5656] , bleef G3816 het Kind G2424 Jezus G1722 te G2419 Jeruzalem G2532 , en G2501 Jozef G2532 en G846 Zijn G3384 moeder G1097 [G5627] wisten G3756 het niet.
  44 G1161 Maar G3543 [G5660] menende G846 , dat Hij G1722 in G4923 het gezelschap op den weg G1511 [G5750] was G2064 [G5627] , gingen zij G2250 G3598 een dagreize G2532 , en G327 [G5707] zochten G846 Hem G1722 onder G4773 de magen G2532 , en G1722 onder G1110 de bekenden.
  45 G2532 En G846 als zij Hem G3361 niet G2147 [G5631] vonden G5290 [G5656] , keerden zij wederom G1519 naar G2419 Jeruzalem G846 , Hem G2212 [G5723] zoekende.
  46 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G3326 , na G5140 drie G2250 dagen G846 , dat zij Hem G2147 [G5627] vonden G1722 in G2411 den tempel G2516 [G5740] , zittende G1722 in G3319 het midden G1320 der leraren G2532 , G846 hen G191 [G5723] horende G2532 , en G846 hen G1905 [G5723] ondervragende.
  47 G1161 En G3956 allen G846 , die Hem G191 [G5723] hoorden G1839 [G5710] , ontzetten zich G1909 over G846 Zijn G4907 verstand G2532 en G612 antwoorden.
  48 G2532 En G846 zij, Hem G1492 [G5631] ziende G1605 [G5648] , werden verslagen G2532 ; en G846 Zijn G3384 moeder G2036 [G5627] zeide G4314 tot G846 Hem G5043 : Kind G5101 ! waarom G2254 hebt Gij ons G3779 zo G4160 [G5656] gedaan G2400 [G5628] ? Zie G4675 , Uw G3962 vader G2504 en ik G4571 hebben U G3600 [G5746] met angst G2212 [G5707] gezocht.
  49 G2532 En G2036 [G5627] Hij zeide G4314 tot G846 hen G5101 : Wat G3754 [is] [het], dat G3165 gij Mij G2212 [G5707] gezocht hebt G1492 [G5715] ? Wist gij G3756 niet G3754 , dat G3165 Ik G1163 [G5748] moet G1511 [G5750] zijn G1722 in G3450 de dingen Mijns G3962 Vaders?
  50 G2532 En G4920 [G5656] zij verstonden G4487 het woord G3756 niet G3739 , dat G846 Hij tot hen G2980 [G5656] sprak.
  51 G2532 En G2597 [G5627] Hij ging G3326 met G846 hen G2532 af, en G2064 [G5627] kwam G1519 te G3478 Nazareth G2532 , en G2258 [G5713] was G846 hun G5293 [G5746] onderdanig G2532 . En G846 Zijn G3384 moeder G1301 [G5707] bewaarde G3956 al G5023 deze G4487 dingen G1722 in G846 haar G2588 hart.
  52 G2532 En G2424 Jezus G4298 [G5707] nam toe G4678 in wijsheid G2532 , en G2244 in grootte G2532 , en G5485 in genade G3844 bij G2316 God G2532 en G444 de mensen.