Leviticus 25:39-46

DSV_Strongs(i)
  39 H251 Desgelijks, wanneer uw broeder H4134 [H8799] bij u zal verarmd zijn H4376 [H8738] , en zich aan u verkocht zal hebben H5647 [H8799] , gij zult hem niet doen dienen H5656 den dienst H5650 van een slaaf;
  40 H7916 Als een dagloner H8453 , als een bijwoner H8141 H3104 zal hij bij u zijn; tot het jubeljaar H5647 [H8799] zal hij bij u dienen.
  41 H3318 [H8804] Dan zal hij van u uitgaan H1121 , hij en zijn kinderen H4940 met hem, en hij zal tot zijn geslacht H7725 [H8804] wederkeren H272 , en tot de bezitting H1 zijner vaderen H7725 [H8799] wederkeren.
  42 H5650 Want zij zijn Mijn dienstknechten H776 H4714 , die Ik uit Egypteland H3318 [H8689] uitgevoerd heb H4376 [H8735] ; zij zullen niet verkocht worden H4466 , gelijk H5650 men een slaaf verkoopt.
  43 H7287 [H8799] Gij zult geen heerschappij over hem hebben H6531 met wreedheid H3372 [H8804] ; maar gij zult vrezen H430 voor uw God.
  44 H5650 Aangaande uw slaaf H519 of uw slavin H1471 , die gij zult hebben, die zullen van de volken H5439 zijn, die rondom H5650 u zijn; van die zult gij een slaaf H519 of een slavin H7069 [H8799] kopen.
  45 H7069 [H8799] Gij zult ze ook kopen H1121 van de kinderen H8453 der bijwoners H1481 [H8802] , die bij u als vreemdelingen verkeren H4940 , uit hen en uit hun geslachten H776 , die bij u zullen zijn, die zij in uw land H3205 [H8689] zullen gewonnen hebben H272 ; en zij zullen u tot een bezitting zijn.
  46 H5157 [H8694] En gij zult u tot bezitters over hen stellen H1121 voor uw kinderen H310 na H272 u, opdat zij de bezitting H3423 [H8800] erven H5769 ; gij zult hen in eeuwigheid H5647 [H8799] doen dienen H251 ; maar over uw broeders H1121 , de kinderen H3478 Israels H376 , een iegelijk H251 over zijn broeder H7287 [H8799] , gij zult over hem geen heerschappij hebben H6531 met wreedheid.