Joshua 9:24

DSV_Strongs(i)
  24 H6030 [H8799] Zij dan antwoordden H3091 Jozua H559 [H8799] , en zeiden H3588 : Dewijl H5650 het aan uw knechten H5046 [H8715] zekerlijk H5046 [H8717] was te kennen gegeven H834 , dat H3068 de HEERE H430 , uw God H5650 , Zijn knecht H4872 Mozes H6680 [H8765] geboden heeft H3605 , dat Hij ulieden al H776 dit land H5414 [H8800] geven H3605 , en al H3427 [H8802] de inwoners H776 des lands H4480 voor H6440 ulieder aangezicht H8045 [H8687] verdelgen zoude H3372 [H8799] , zo vreesden wij H5315 onzes levens H3966 zeer H4480 voor H6440 ulieder aangezichten H2088 ; daarom hebben wij deze H1697 zaak H6213 [H8799] gedaan.