John 8:21-24

DSV_Strongs(i)
  21 G2424 Jezus G3767 dan G2036 [G5627] zeide G3825 wederom G846 tot hen G1473 : Ik G5217 [G5719] ga heen G2532 , en G3165 gij zult Mij G2212 [G5692] zoeken G2532 , en G1722 in G5216 uw G266 zonden G599 [G5695] zult gij sterven G3699 ; waar G1473 Ik G5217 [G5719] heenga G1410 [G5736] , kunt G5210 gijlieden G3756 niet G2064 [G5629] komen.
  22 G2453 De Joden G3767 dan G3004 [G5707] zeiden G3385 : Zal Hij ook G1438 Zichzelven G615 [G5692] doden G3754 , omdat G3004 [G5719] Hij zegt G3699 : Waar G1473 Ik G5217 [G5719] heenga G1410 [G5736] , kunt G5210 gijlieden G3756 niet G2064 [G5629] komen?
  23 G2532 En G2036 [G5627] Hij zeide G846 tot hen G5210 : Gijlieden G2075 [G5748] zijt G1537 van G2736 beneden G1473 , Ik G1510 [G5748] ben G1537 van G507 boven G5210 ; gij G2075 [G5748] zijt G1537 uit G5127 deze G2889 wereld G1473 , Ik G1510 [G5748] ben G3756 niet G1537 uit G5127 deze G2889 wereld.
  24 G5213 Ik heb u G3767 dan G2036 [G5627] gezegd G3754 , dat G1722 gij in G5216 uw G266 zonden G599 [G5695] zult sterven G1063 ; want G3362 indien gij niet G4100 [G5661] gelooft G3754 , dat G1473 Ik G1510 [G5748] [Die] ben G1722 , gij zult in G5216 uw G266 zonden G599 [G5695] sterven.