Jeremiah 50

DSV_Strongs(i)
  1 H1697 Het woord H3068 , dat de HEERE H1696 [H8765] gesproken heeft H894 tegen Babel H776 , tegen het land H3778 der Chaldeen H3027 , door den dienst H5030 van den profeet H3414 Jeremia.
  2 H5046 [H8685] Verkondigt H1471 onder de heidenen H8085 [H8685] , en doet horen H5375 H0 , en werpt H5251 een banier H5375 [H8798] op H8085 [H8685] , laat horen H3582 [H8762] , verbergt H559 [H8798] het niet; zegt H894 : Babel H3920 [H8738] is ingenomen H1078 , Bel H3001 [H8689] is beschaamd H4781 , Merodach H2865 [H8804] is verpletterd H6091 , haar afgoden H3001 [H8689] zijn beschaamd H1544 , haar drekgoden H2865 [H8804] zijn verpletterd!
  3 H1471 Want een volk H5927 [H8804] komt tegen haar op H6828 van het noorden H776 ; dat zal haar land H7896 [H8799] zetten H8047 in verwoesting H3427 [H8802] , dat er geen inwoner H120 in zal zijn; van de mensen H929 aan tot de beesten H5110 [H8804] toe zijn zij weggezworven H1980 [H8804] , doorgegaan!
  4 H3117 In dezelve dagen H6256 en ter zelver tijd H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H1121 , zullen de kinderen H3478 Israels H935 [H8799] komen H1121 , zij en de kinderen H3063 van Juda H3162 te zamen H1980 [H8800] ; wandelende H1058 [H8800] en wenende H3212 [H8799] zullen zij henengaan H3068 , en den HEERE H430 , hun God H1245 [H8762] , zoeken.
  5 H6726 Zij zullen naar Sion H7592 [H8799] vragen H1870 ; op den weg H2008 herwaarts H6440 zullen hun aangezichten H935 [H8798] zijn; zij zullen komen H3068 en den HEERE H3867 [H8738] toegevoegd worden H5769 , [met] een eeuwig H1285 verbond H7911 [H8735] , [dat] niet zal worden vergeten.
  6 H5971 Mijn volk H6 [H8802] waren verloren H6629 schapen H7462 [H8802] , hun herders H8582 [H8689] hadden hen verleid H7725 H7726 [H8790] , zij hadden hen gevoerd H2022 [naar] de bergen H1980 [H8804] , zij gingen H2022 van berg H1389 tot heuvel H7911 [H8804] , zij vergaten H7258 hun legering.
  7 H4672 [H8802] Allen, die hen vonden H398 [H8804] , aten hen op H6862 , en hun wederpartijders H559 [H8804] zeiden H816 [H8799] : Wij zullen geen schuld hebben H2398 [H8804] ; daarom dat zij gezondigd hebben H3068 tegen den HEERE H5116 , [in] de woning H6664 der gerechtigheid H3068 , ja, [tegen] den HEERE H4723 , de Verwachting H1 hunner vaderen.
  8 H5110 [H8798] Vliedt weg H8432 uit het midden H894 van Babel H3318 H3318 [H8798] , en gaat uit H3778 der Chaldeen H776 land H6260 ; en weest als de bokken H6440 voor H6629 de kudde henen.
  9 H6951 Want ziet, Ik zal een verzameling H1419 van grote H1471 volken H776 uit het land H6828 van het noorden H5782 [H8688] verwekken H894 , en tegen Babel H5927 [H8688] opbrengen H6186 [H8804] ; die zullen zich tegen haar rusten H3920 [H8735] ; van daar zal zij ingenomen worden H2671 ; hun pijlen H1368 zullen zijn als eens kloeken H7919 H7921 [H8688] helds H7387 , geen zal ledig H7725 [H8799] wederkeren.
  10 H3778 En Chaldea H7998 zal ten roof H7997 [H8802] zijn; allen, die het beroven H7646 [H8799] , zullen verzadigd worden H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE.
  11 H8055 [H8799] Omdat gij u verblijd hebt H5937 [H8799] , omdat gij van vreugde hebt opgesprongen H8154 [H8802] , gij plunderaars H5159 Mijner erfenis H6335 [H8799] ! omdat gij geil geworden zijt H1877 H1758 [H8676] als een grazige H5697 vaars H6670 [H8799] , [en] hebt gebriest H47 als de sterke [paarden];
  12 H517 Zo is uw moeder H3966 zeer H954 [H8804] beschaamd H3205 [H8802] ; die u gebaard heeft H2659 [H8804] , is schaamrood geworden H319 ; ziet, zij is geworden de achterste H1471 der heidenen H4057 , een woestijn H6723 , dorheid H6160 en wildernis.
  13 H7110 Vanwege de verbolgenheid H3068 des HEEREN H3427 [H8799] zal zij niet bewoond worden H8077 , maar zij zal geheel een verwoesting H894 worden; al wie aan Babel H5674 [H8802] voorbijgaat H8074 [H8799] , zal zich ontzetten H8319 [H8799] , en fluiten H4347 over al haar plagen.
  14 H6186 [H8798] Rust u H894 tegen Babel H5439 rondom H7198 , gij allen, die den boog H1869 [H8802] spant H3034 [H8798] ! schiet H2550 [H8799] in haar, en spaart H2671 de pijlen H3068 niet; want zij heeft tegen den HEERE H2398 [H8804] gezondigd.
  15 H7321 [H8685] Juicht H5439 over haar rondom H3027 , zij heeft haar hand H5414 [H8804] gegeven H803 ; haar fondamenten H5307 [H8804] zijn gevallen H2346 , haar muren H2040 [H8738] zijn afgebroken H3068 ; want dat is des HEEREN H5360 wraak H5358 [H8734] , wreekt u H6213 [H8798] aan haar, doet H6213 [H8804] haar, gelijk als zij gedaan heeft!
  16 H3772 [H8798] Roeit uit H894 van Babel H2232 [H8802] den zaaier H4038 , en dien, die de sikkel H8610 [H8802] handelt H6256 H7105 in den oogsttijd H6440 ; laat hen vanwege H3238 [H8802] het verdrukkende H2719 zwaard H6437 [H8799] , zich keren H376 , een iegelijk H5971 tot zijn volk H5127 [H8799] , en vlieden H376 , een iegelijk H776 naar zijn land.
  17 H3478 Israel H6340 [H8801] is een verbijsterd H7716 lam H738 , [dat] de leeuwen H5080 [H8689] verjaagd hebben H7223 ; de eerste H398 [H8804] , [die] hem heeft opgegeten H4428 , was de koning H804 van Assur H314 , en deze de laatste H5019 , Nebukadrezar H4428 , de koning H894 van Babel H6105 [H8765] , heeft hem de beenderen verbrijzeld.
  18 H559 [H8804] Daarom, zo zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H430 , de God H3478 Israels H6485 [H8802] : Ziet, Ik zal bezoeking doen H4428 over den koning H894 van Babel H776 en over zijn land H6485 [H8804] , gelijk als Ik bezoeking gedaan heb H4428 over den koning H804 van Assur.
  19 H3478 En Ik zal Israel H7725 H0 weder H5116 tot zijn woning H7725 [H8790] brengen H7462 [H8804] , en hij zal weiden H3760 [op] den Karmel H1316 en [op] den Basan H5315 ; en zijn ziel H2022 zal op het gebergte H669 van Efraim H1568 en Gilead H7646 [H8799] verzadigd worden.
  20 H3117 In die dagen H6256 en te dier tijd H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H3478 , zal Israels H5771 ongerechtigheid H1245 [H8792] gezocht worden H2403 , maar zij zal er niet zijn, en de zonden H3063 van Juda H4672 [H8735] , maar zullen niet gevonden worden H5545 [H8799] ; want Ik zal ze dengenen vergeven H7604 [H8686] , die Ik zal doen overblijven.
  21 H776 Tegen het land H4850 Merathaim H5927 [H8798] , trek tegen hetzelve op H3427 [H8802] , en tegen de inwoners H6489 van Pekod H2717 [H8798] ; verwoest H2763 [H8687] en verban H310 achter H5002 [H8803] hen, spreekt H3068 de HEERE H6213 [H8798] , en doe H6680 [H8765] naar alles, wat Ik u geboden heb.
  22 H6963 H4421 Er is een krijgsgeschrei H776 in het land H1419 , en een grote H7667 breuk.
  23 H6360 Hoe is de hamer H776 der ganse aarde H1438 [H8738] [zo] afgehouwen H7665 [H8735] en verbroken H894 ! Hoe is Babel H8047 geworden tot een ontzetting H1471 onder de heidenen.
  24 H3369 [H8804] Ik heb u een strik gesteld H3920 [H8738] , dies zijt gij ook gevangen H894 , o Babel H3045 [H8804] ! dat gij het niet wist H4672 [H8738] ; gij zijt gevonden H8610 [H8738] , en ook gegrepen H3068 , omdat gij u tegen den HEERE H1624 [H8694] [in] [strijd] gemengd hebt.
  25 H3068 De HEERE H214 heeft Zijn schatkamer H6605 [H8804] opengedaan H3627 , en de instrumenten H2195 Zijner gramschap H3318 [H8686] voortgebracht H4399 ; want dat is een werk H136 van den Heere H3069 , den HEERE H6635 der heirscharen H776 , in het land H3778 der Chaldeen.
  26 H935 [H8798] Komt aan H7093 tegen haar van het uiterste H6605 [H8798] , opent H3965 haar schuren H5549 [H8798] , vertreedt H6194 haar als korenhopen H2763 [H8685] , en verbant H7611 ze; laat ze geen overblijfsel hebben.
  27 H2717 [H8798] Doodt H6499 met het zwaard al haar varren H3381 [H8799] , laat ze afgaan H2874 ter slachting H1945 ; wee H3117 over hen, want hun dag H935 [H8802] is gekomen H6256 , de tijd H6486 hunner bezoeking!
  28 H6963 Er is een stem H5127 [H8801] der gevluchten H6405 en ontkomenen H776 uit het land H894 van Babel H6726 , om in Sion H5046 [H8687] te verkondigen H5360 de wraak H3068 des HEEREN H430 , onzes Gods H5360 , de wraak H1964 Zijns tempels.
  29 H8085 [H8685] Laat [u] horen H894 tegen Babel H7228 , gij schutters H7198 ! gij allen, die den boog H1869 [H8802] spant H2583 [H8798] ! legert u H5439 tegen haar rondom H6413 , laat niemand van hen ontkomen H7999 [H8761] ; vergeldt H6467 haar naar haar werk H6213 [H8798] , doet H6213 [H8804] haar naar alles, wat zij gedaan heeft H2102 [H8804] ; want zij heeft trotselijk gehandeld H3068 tegen den HEERE H6918 , tegen den Heilige H3478 Israels.
  30 H970 Daarom zullen haar jongelingen H5307 [H8799] vallen H7339 op haar straten H582 H4421 , en al haar krijgslieden H3117 te dien dage H1826 [H8735] uitgeroeid worden H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE.
  31 H2087 Ziet, Ik [wil] aan u, gij trotse H5002 [H8803] ! spreekt H136 de Heere H3069 , de HEERE H6635 der heirscharen H3117 ; want uw dag H935 [H8802] is gekomen H6256 , de tijd H6485 [H8804] , dat Ik u bezoeken zal.
  32 H2087 Dan zal de trotse H3782 [H8804] aanstoten H5307 [H8804] en vallen H6965 [H8688] , en er zal niemand zijn, die hem opricht H784 ; ja, Ik zal een vuur H3341 [H8689] aansteken H5892 in zijn steden H5439 , dat zal alle plaatsen rondom H398 [H8804] hem verteren.
  33 H559 [H8804] Zo zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H1121 : De kinderen H3478 Israels H1121 en de kinderen H3063 van Juda H3162 zijn te zamen H6231 [H8803] verdrukt geweest H7617 [H8802] ; en allen, die hen gevangen hadden H2388 [H8689] , hebben hen vast gehouden H3985 [H8765] ; zij hebben hen geweigerd H7971 [H8763] los te laten.
  34 H1350 [H8802] [Maar] hun Verlosser H2389 is sterk H3068 , HEERE H6635 der heirscharen H8034 is Zijn Naam H7379 ; Hij zal hun twist H7378 [H8800] zekerlijk H7378 [H8799] twisten H776 , opdat Hij het land H7280 [H8689] in rust brenge H3427 [H8802] , maar de inwoners H894 van Babel H7264 [H8689] beroere.
  35 H2719 Het zwaard H3778 zal zijn over de Chaldeen H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H3427 [H8802] ; en over de inwoners H894 van Babel H8269 , en over haar vorsten H2450 , en over haar wijzen.
  36 H2719 Het zwaard H907 zal zijn over de leugenaars H2973 [H8738] , dat zij zot worden H2719 ; het zwaard H1368 zal zijn over haar helden H2865 [H8804] , dat zij versagen;
  37 H2719 Het zwaard H5483 zal zijn over zijn paarden H7393 en over zijn wagenen H6153 , en over den gansen gemengden hoop H8432 , die in het midden H802 van hen is, dat zij tot wijven worden H2719 ; het zwaard H214 zal zijn over haar schatten H962 [H8795] , dat zij geplunderd worden.
  38 H2721 Droogte H4325 zal zijn over haar wateren H3001 [H8804] , dat zij uitdrogen H776 ; want het is een land H6456 van gesneden beelden H1984 [H8704] , en zij razen H367 naar de schrikkelijke [afgoden].
  39 H6728 Daarom zo zullen de wilde dieren der woestijnen H338 met de wilde dieren der eilanden H3427 [H8799] [daarin] wonen H1323 ; ook zullen de jonge H3284 struisen H3427 [H8804] daarin wonen H3427 [H8799] ; en men zal er geen verblijf meer hebben H5331 in eeuwigheid H7931 [H8799] , en zij zal niet bewoond worden H1755 van geslacht H1755 tot geslacht.
  40 H430 Gelijk God H5467 Sodom H6017 en Gomorra H7934 en haar naburen H4114 heeft omgekeerd H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H376 , [alzo] zal niemand H3427 [H8799] aldaar wonen H1121 H120 , en geen mensenkind H1481 [H8799] in haar verkeren.
  41 H935 [H8802] Ziet, daar komt H5971 een volk H6828 uit het noorden H1419 ; en een grote H1471 natie H7227 , en geweldige H4428 koningen H3411 zullen van de zijden H776 der aarde H5782 [H8735] opgewekt worden.
  42 H7198 Boog H3591 en spies H2388 [H8686] zullen zij voeren H394 ; wreed H7355 [H8762] zijn zij, en zullen niet barmhartig zijn H6963 ; hun stem H1993 [H8799] zal bruisen H3220 als de zee H5483 , en op paarden H7392 [H8799] zullen zij rijden H6186 [H8803] ; het is toegerust H376 als een man H4421 ten oorlog H1323 , tegen u, o dochter H894 van Babel!
  43 H4428 De koning H894 van Babel H8088 heeft hunlieder gerucht H8085 [H8804] gehoord H3027 , en zijn handen H7503 [H8804] zijn slap geworden H6869 ; benauwdheid H2388 [H8689] heeft hem aangegrepen H2427 , weedom H3205 [H8802] als van een barende [vrouw].
  44 H738 Ziet, gelijk een leeuw H1347 van de verheffing H3383 der Jordaan H5927 [H8799] , zal hij opkomen H386 tegen de sterke H5116 woning H7280 [H8686] ; want Ik zal hen in een ogenblik H7323 H7323 [H8686] daaruit doen lopen H977 [H8803] ; en wie [daartoe] verkoren is H6485 [H8799] , [dien] zal Ik tegen haar bestellen H3259 [H8686] ; want wie is Mij gelijk, en wie zou Mij dagvaarden H7462 [H8802] ? En wie is de herder H6440 , die voor Mijn aangezicht H5975 [H8799] bestaan zou?
  45 H8085 [H8798] Daarom hoort H6098 den raadslag H3068 des HEEREN H894 , dien Hij over Babel H3289 [H8804] heeft beraadslaagd H4284 , en Zijn gedachten H2803 [H8804] , die Hij gedacht heeft H776 over het land H3778 der Chaldeen H6810 : Zo de geringsten H6629 van de kudde H5498 [H8799] hen niet zullen nedertrekken H5116 ! Zo hij de woning H8074 [H8686] boven hen niet zal verwoesten!
  46 H776 De aarde H7493 [H8735] is bevende geworden H6963 van het geluid H8610 [H8738] der inneming H894 van Babel H2201 , en het gekrijt H8085 [H8738] is gehoord H1471 onder de volken.