Jeremiah 4

DSV_Strongs(i)
  1 H7725 [H8799] Zo gij u bekeren zult H3478 , Israel H5002 [H8803] ! spreekt H3068 de HEERE H7725 [H8799] , bekeer u H8251 tot Mij; en zo gij uw verfoeiselen H6440 van Mijn aangezicht H5493 [H8686] zult wegdoen H5110 [H8799] , zo zwerft niet om.
  2 H7650 [H8738] Maar zweer H3068 : [Zo] [waarachtig] [als] de HEERE H2416 leeft H571 ! in waarheid H4941 , in recht H6666 en in gerechtigheid H1471 ; zo zullen zich de heidenen H1288 [H8694] in Hem zegenen H1984 [H8691] , en zich in Hem beroemen.
  3 H559 [H8804] Want zo zegt H3068 de HEERE H376 tot de mannen H3063 van Juda H3389 , en tot Jeruzalem H5214 [H8798] : Braakt H5215 ulieden een braakland H2232 [H8799] , en zaait H6975 niet onder de doornen.
  4 H4135 [H8734] Besnijdt u H3068 den HEERE H5493 [H8685] en doet weg H6190 de voorhuiden H3824 uwer harten H376 , gij mannen H3063 van Juda H3427 [H8802] en inwoners H3389 van Jeruzalem H2534 ! opdat Mijner grimmigheid H3318 [H8799] niet uitvare H784 als een vuur H1197 [H8804] , en brande H3518 [H8764] , dat niemand blussen kunne H6440 , vanwege H7455 de boosheid H4611 uwer handelingen.
  5 H5046 [H8685] Verkondigt H3063 in Juda H8085 [H8685] , en laat het horen H3389 te Jeruzalem H559 [H8798] , en zegt H8628 [H8798] het; ja, blaast H7782 de bazuin H776 in het land H7121 [H8798] ; roept H4390 [H8761] met volle H559 [H8798] [stem] en zegt H622 [H8734] : Verzamelt ulieden H935 [H8799] , en laat ons ingaan H4013 in de vaste H5892 steden!
  6 H5375 H0 Werpt H5251 de banier H5375 [H8798] op H6726 naar Sion H5756 [H8685] , vlucht met hopen H5975 [H8799] , blijft niet staan H935 [H8688] ! want Ik breng H7451 een kwaad H6828 aan van het noorden H1419 , en een grote H7667 breuk.
  7 H738 De leeuw H5927 [H8804] is opgekomen H5441 uit zijn haag H7843 [H8688] , en de verderver H1471 der heidenen H5265 [H8804] is opgetrokken H3318 [H8804] , hij is uitgegaan H4725 uit zijn plaats H776 , om uw land H7760 [H8800] te stellen H8047 in verwoesting H5892 ; uw steden H5327 [H8799] zullen verstoord worden H3427 [H8802] , dat er niemand in wone.
  8 H2296 H0 Hierom, gordt H8242 zakken H2296 [H8798] aan H5594 [H8798] , bedrijft misbaar H3213 [H8685] en huilt H2740 ; want de hittigheid H3068 van des HEEREN H639 toorn H7725 [H8804] is niet van ons afgekeerd.
  9 H3117 En het zal te dier tijd H5002 [H8803] geschieden, spreekt H3068 de HEERE H3820 , [dat] het hart H4428 des konings H3820 en het hart H8269 der vorsten H6 [H8799] vergaan zal H3548 ; en de priesters H8074 [H8738] zullen zich ontzetten H5030 , en de profeten H8539 [H8799] zich verwonderen.
  10 H559 [H8799] Toen zeide ik H162 : Ach H136 , Heere H3069 HEERE H403 ! waarlijk H5971 , Gij hebt dit volk H3389 en Jeruzalem H5377 [H8687] grotelijks H5377 [H8689] bedrogen H559 [H8800] , zeggende H7965 : Gijlieden zult vrede H2719 hebben; daar het zwaard H5315 tot aan de ziel H5060 [H8804] raakt.
  11 H6256 Te dier tijd H5971 zal tot dit volk H3389 en tot Jeruzalem H559 [H8735] gezegd worden H6703 : Een dorre H7307 wind H8205 van de hoge plaatsen H4057 in de woestijn H1870 , van den weg H1323 der dochter H5971 Mijns volks H2219 [H8800] ; niet om te wannen H1305 [H8687] , noch om te zuiveren.
  12 H7307 Er zal Mij een wind H935 [H8799] komen H4392 , die hun te sterk H4941 zal zijn. Nu zal Ik ook oordelen H1696 [H8762] tegen hen uitspreken.
  13 H5927 [H8799] Ziet, hij komt op H6051 als wolken H4818 , en zijn wagenen H5492 zijn als een wervelwind H5483 , zijn paarden H7043 [H8804] zijn sneller H5404 dan arenden H188 ; wee H7703 [H8795] ons, want wij zijn verwoest!
  14 H3526 [H8761] Was H3820 uw hart H7451 van boosheid H3389 , o Jeruzalem H3467 [H8735] ! opdat gij behouden wordt H4284 ; hoe lang zult gij de gedachten H205 uwer ijdelheid H7130 in het binnenste H3885 [H8686] van u laten vernachten?
  15 H6963 Want een stem H5046 [H8688] verkondigt H1835 van Dan H205 af, en doet ellende H8085 [H8688] horen H2022 van het gebergte H669 van Efraim.
  16 H2142 [H8685] Vermeldt H1471 den volke H8085 [H8685] , ziet, doet het horen H3389 tegen Jeruzalem H935 [H8802] ; daar komen H5341 [H8802] hoeders H4801 uit verren H776 lande H5414 [H8799] ; en zij verheffen H6963 hun stem H5892 tegen de steden H3063 van Juda.
  17 H8104 [H8802] Als de wachters H7704 der velden H5439 zijn zij rondom H4784 [H8804] tegen haar; omdat zij tegen Mij wederspannig geweest is H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE.
  18 H1870 Uw weg H4611 en uw handelingen H6213 [H8804] hebben u deze dingen gedaan H7451 ; dit is uw boosheid H4751 , dat het [zo] bitter H3820 is, dat het tot aan uw hart H5060 [H8804] raakt.
  19 H4578 O mijn ingewand H4578 , mijn ingewand H2342 H3176 [H8799] ! ik heb barenswee H7023 , o wanden H3820 mijns harten H3820 ! mijn hart H1993 [H8802] maakt getier H2790 [H8686] in mij, ik kan niet zwijgen H5315 ; want gij, mijn ziel H8085 [H8804] ! hoort H6963 het geluid H7782 der bazuin H8643 H4421 [en] het krijgsgeschrei.
  20 H7667 Breuk H7667 op breuk H7121 [H8738] wordt er uitgeroepen H776 ; want het ganse land H7703 [H8795] is verstoord H6597 ; haastelijk H168 zijn mijn tenten H7703 [H8795] verstoord H3407 , mijn gordijnen H7281 in een ogenblik!
  21 H5251 Hoe lang zal ik de banier H7200 [H8799] zien H6963 , het geluid H7782 der bazuin H8085 [H8799] horen?
  22 H5971 Zekerlijk, Mijn volk H191 is dwaas H3045 [H8804] , Mij kennen zij H5530 niet; het zijn zotte H1121 kinderen H995 [H8737] , en zij zijn niet verstandig H2450 ; wijs H7489 [H8687] zijn zij om kwaad te doen H3190 [H8687] , maar goed te doen H3045 [H8804] weten zij niet.
  23 H7200 [H8804] Ik zag H776 het land H8414 aan, en ziet, het was woest H922 en ledig H8064 ; ook naar den hemel H216 , en zijn licht was er niet.
  24 H7200 [H8804] Ik zag H2022 de bergen H7493 [H8801] aan, en ziet, zij beefden H1389 ; en al de heuvelen H7043 [H8701] schudden.
  25 H7200 [H8804] Ik zag H120 , en ziet, er was geen mens H5775 ; en alle vogelen H8064 des hemels H5074 [H8804] waren weggevlogen.
  26 H7200 [H8804] Ik zag H3759 , en ziet, het vruchtbare land H4057 was een woestijn H5892 , en al zijn steden H5422 [H8738] waren afgebroken H6440 , vanwege H3068 den HEERE H2740 , vanwege de hittigheid H639 Zijns toorns.
  27 H559 [H8804] Want zo zegt H3068 de HEERE H776 : Dit ganse land H8077 zal een woestijn H3617 zijn [doch Ik zal geen voleinding H6213 [H8799] maken];
  28 H776 Hierom zal de aarde H56 [H8799] treuren H8064 , en de hemel H4605 daarboven H6937 [H8804] zwart zijn H1696 [H8765] ; omdat Ik het heb gesproken H2161 [H8804] , Ik heb het voorgenomen H5162 [H8738] en het zal Mij niet rouwen H7725 [H8799] , en Ik zal Mij daarvan niet afkeren.
  29 H6963 Van het geroep H6571 der ruiteren H7198 H7411 [H8802] en boogschutters H1272 [H8802] vluchten H5892 al de steden H935 [H8804] ; zij gaan H5645 in de wolken H5927 [H8804] , en klimmen H3710 op de rotsen H5892 ; al de steden H5800 [H8803] zijn verlaten H376 , zodat niemand H2004 in dezelve H3427 [H8802] woont.
  30 H6213 [H8799] Wat zult gij dan doen H7703 [H8803] , gij verwoeste H3847 [H8799] ? Al kleeddet gij u H8144 met scharlaken H5710 [H8799] , al versierdet gij u H2091 met gouden H5716 sieraad H7167 [H8799] , al schuurdet gij H5869 uw ogen H6320 met blanketsel H7723 , zo zoudt gij u [toch] tevergeefs H3302 [H8691] oppronken H5689 [H8802] ; de boelen H3988 [H8804] versmaden H5315 u, zij zullen uw ziel H1245 [H8762] zoeken.
  31 H8085 [H8804] Want ik hoor H6963 een stem H2470 [H8802] als van een [vrouw], die in arbeid is H6869 , een benauwdheid H1069 [H8688] als van een, die in des eersten kinds nood is H6963 , de stem H1323 van de dochter H6726 Sions H3306 [H8691] ; zij hijgt H6566 H0 , zij breidt H3709 haar handen H6566 [H8762] uit H188 , [zeggende]: O, wee H5315 mij nu, want mijn ziel H5888 [H8804] is moede H2026 [H8802] vanwege de doodslagers!