Jeremiah 19:3-5

DSV_Strongs(i)
  3 H559 [H8804] En zeg H8085 [H8798] : Hoort H3068 des HEEREN H1697 woord H4428 , gij koningen H3063 van Juda H3427 [H8802] en inwoners H3389 van Jeruzalem H559 [H8804] ! Alzo zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H430 , de God H3478 Israels H7451 : Ziet, Ik zal een kwaad H935 [H8688] brengen H4725 over deze plaats H8085 [H8802] , [van] hetwelk een ieder, die het hoort H241 , zijn oren H6750 [H8799] klinken zullen;
  4 H5800 [H8804] Omdat zij Mij verlaten H4725 , en deze plaats H5234 [H8762] vervreemd H312 , en anderen H430 goden H6999 [H8762] daarin gerookt hebben H3045 [H8804] die zij niet gekend hebben H1 , zij, noch hun vaders H4428 , noch de koningen H3063 van Juda H4725 ; en hebben deze plaats H4390 [H8804] vervuld H1818 met bloed H5355 der onschuldigen.
  5 H1116 Want zij hebben de hoogten H1168 van Baal H1129 [H8804] gebouwd H1121 , om hun zonen H784 met vuur H8313 [H8800] te verbranden H1168 , aan Baal H5930 [tot] brandofferen H6680 [H8765] ; hetwelk Ik niet geboden H1696 [H8765] , noch gesproken heb H3820 , noch in Mijn hart H5927 [H8804] is opgekomen?