Isaiah 37:16-20

DSV_Strongs(i)
  16 H3068 O HEERE H6635 der heirscharen H430 , Gij, God H3478 van Israel H3742 , Die tussen de cherubim H3427 [H8802] woont H430 ! Gij Zelf, Gij alleen zijt de God H4467 van alle koninkrijken H776 der aarde H8064 ; Gij hebt den hemel H776 en de aarde H6213 [H8804] gemaakt!
  17 H3068 O HEERE H5186 [H8685] ! neig H241 Uw oor H8085 [H8798] en hoor H3068 , HEERE H5869 ! doe Uw ogen H6491 [H8798] open H7200 [H8798] , en zie H8085 [H8798] ; en hoor H1697 al de woorden H5576 van Sanherib H7971 [H8804] , die gezonden heeft H2416 om den levenden H430 God H2778 [H8763] te honen.
  18 H551 Waarlijk H3068 , HEERE H4428 ! hebben de koningen H804 van Assyrie H776 al de landen H776 , mitsgaders derzelver landerijen H2717 [H8689] verwoest;
  19 H430 En hebben hun goden H784 in het vuur H5414 [H8800] geworpen H430 ; want zij waren geen goden H4639 , maar het werk H120 H3027 van mensenhanden H6086 , hout H68 en steen H6 [H8762] ; daarom hebben zij die verdorven.
  20 H3068 Nu dan, HEERE H430 , onze God H3467 [H8685] , verlos H3027 ons uit zijn hand H4467 , zo zullen alle koninkrijken H776 der aarde H3045 [H8799] weten H3068 , dat Gij alleen de HEERE zijt.