Hebrews 6:10-19

DSV_Strongs(i)
  10 G1063 Want G2316 God G3756 is niet G94 onrechtvaardig G5216 dat Hij uw G2041 werk G1950 [G5635] zou vergeten G2532 , en G2873 den arbeid G26 der liefde G3739 , die G1519 gij aan G846 Zijn G3686 Naam G1731 G1731 [G5668] bewezen hebt G40 , als die de heiligen G1247 [G5660] gediend hebt G2532 en G1247 [G5723] [nog] dient.
  11 G1161 Maar G1937 [G5719] wij begeren G1538 , dat een iegelijk G5216 van u G846 dezelfde G4710 naarstigheid G1731 [G5733] bewijze G4314 , tot G4136 de volle verzekerdheid G1680 der hoop G891 , tot G5056 het einde toe;
  12 G2443 Opdat G3361 gij niet G3576 traag G1096 [G5638] wordt G1161 , maar G3402 navolgers G1223 zijt dergenen, die door G4102 geloof G2532 en G3115 lankmoedigheid G1860 de beloftenissen G2816 [G5723] beerven.
  13 G1063 Want G2316 als God G11 aan Abraham G1861 [G5666] de belofte deed G1893 , dewijl G2596 Hij bij G3762 niemand G3187 , die meerder G2192 [G5707] was, had G3660 [G5658] te zweren G3660 [G5656] , zo zwoer Hij G2596 bij G1438 Zichzelven,
  14 G3004 [G5723] Zeggende G2229 G3375 : Waarlijk G2127 [G5723] , zegenende G4571 zal Ik u G2127 [G5692] zegenen G2532 , en G4129 [G5723] vermenigvuldigende G4571 zal Ik u G4129 [G5692] vermenigvuldigen.
  15 G2532 En G3779 alzo G3114 [G5660] , lankmoediglijk verwacht hebbende G1860 , heeft hij de belofte G2013 [G5627] verkregen.
  16 G1063 Want G444 de mensen G3660 [G5719] zweren G3303 wel G2596 bij G3187 den meerdere G2532 [dan] [zij] [zijn], en G3727 de eed G1519 tot G951 bevestiging G846 is denzelven G4009 een einde G3956 van alle G485 tegenspreken;
  17 G1722 G3739 Waarin G2316 God G1014 [G5740] , willende G2818 den erfgenamen G1860 der beloftenis G4054 overvloediger G1925 [G5658] bewijzen G276 de onveranderlijkheid G846 van Zijn G1012 raad G3727 , met een eed G3315 [G5656] daartussen is gekomen;
  18 G2443 Opdat G1223 wij, door G1417 twee G276 onveranderlijke G4229 dingen G1722 , in G3739 welke G102 het onmogelijk G2316 is dat God G5574 [G5664] liege G2478 , een sterke G3874 vertroosting G2192 [G5725] zouden hebben G3588 , [wij] [namelijk], die G2703 [G5631] de toevlucht genomen hebben G4295 [G5740] , om de voorgestelde G1680 hoop G2902 [G5658] vast te houden;
  19 G3739 Welke G2192 [G5719] wij hebben G5613 als G45 een anker G5590 der ziel G5037 , G804 hetwelk zeker G2532 en G949 vast G2532 is, en G1525 [G5740] ingaat G1519 in G2082 het binnenste G2665 van het voorhangsel;