Hebrews 2

DSV_Strongs(i)
  1 G1223 G5124 Daarom G1163 [G5748] moeten G2248 wij G4056 ons te meer G4337 [G5721] houden aan G191 [G5685] hetgeen [van] [ons] gehoord is G3379 , opdat wij niet G4218 te eniger tijd G3901 [G5632] doorvloeien.
  2 G1063 Want G1487 indien G3056 het woord G1223 , door G32 de engelen G2980 [G5685] gesproken G949 , vast G1096 [G5633] is geweest G2532 , en G3956 alle G3847 overtreding G2532 en G3876 ongehoorzaamheid G1738 rechtvaardige G3405 vergelding G2983 [G5627] ontvangen heeft;
  3 G4459 Hoe G2249 zullen wij G1628 [G5695] ontvlieden G5082 , indien wij op zo grote G4991 zaligheid G272 [G5660] geen acht nemen G3748 ? dewelke G746 , begonnen G2983 [G5631] zijnde G2980 [G5745] verkondigd te worden G1223 door G2962 den Heere G1519 , aan G2248 ons G950 [G5681] bevestigd is geworden G5259 van G191 [G5660] degenen, die [Hem] gehoord hebben;
  4 G2316 God G5037 bovendien G4901 [G5723] medegetuigende G4592 door tekenen G2532 , en G5059 wonderen G2532 , en G4164 menigerlei G1411 krachten G2532 en G3311 bedelingen G40 des Heiligen G4151 Geestes G2596 , naar G846 Zijn G2308 wil.
  5 G1063 Want G32 Hij heeft aan de engelen G3756 niet G5293 [G5656] onderworpen G3195 [G5723] de toekomende G3625 wereld G4012 , van G3739 welke G2980 [G5719] wij spreken.
  6 G1161 Maar G5100 iemand G4225 heeft ergens G1263 [G5662] betuigd G3004 [G5723] , zeggende G5101 : Wat G2076 [G5748] is G444 de mens G3754 , dat G846 Gij zijner G3403 [G5736] gedenkt G2228 , of G444 des mensen G5207 zoon G3754 , dat G846 Gij hem G1980 [G5736] bezoekt!
  7 G846 Gij hebt hem G1024 G5100 een weinig G1642 [G5656] minder gemaakt G3844 dan G32 de engelen G1391 ; met heerlijkheid G2532 en G5092 eer G846 hebt Gij hem G4737 [G5656] gekroond G2532 , en G846 Gij hebt hem G2525 [G5656] gesteld G1909 over G2041 de werken G4675 Uwer G5495 handen;
  8 G3956 Alle dingen G5270 hebt Gij onder G846 zijn G4228 voeten G5293 [G5656] onderworpen G1063 . Want G1722 daarin G846 , dat Hij hem G3956 alle dingen G5293 [G5658] heeft onderworpen G3762 , heeft Hij niets G863 [G5656] uitgelaten G846 , dat hem G506 niet onderworpen G1161 zij; doch G3568 nu G3708 [G5719] zien wij G3768 nog niet G846 , dat hem G3956 alle dingen G5293 [G5772] onderworpen zijn;
  9 G1161 Maar G991 [G5719] wij zien G2424 Jezus G1391 met heerlijkheid G2532 en G5092 eer G4737 [G5772] gekroond G3588 , Die G1024 G5100 een weinig G3844 minder dan G32 de engelen G1642 [G5772] geworden was G1223 , vanwege G3804 het lijden G2288 des doods G3704 , opdat G5485 Hij door de genade G2316 Gods G5228 voor G3956 allen G2288 den dood G1089 [G5667] smaken zou.
  10 G1063 Want G4241 [G5707] het betaamde G846 Hem G1223 , om G3739 Welken G3956 alle dingen G2532 zijn, en G1223 door G3739 Welken G3956 alle dingen G4183 zijn, dat Hij, vele G5207 kinderen G1519 tot G1391 de heerlijkheid G71 [G5631] leidende G747 , den oversten Leidsman G846 hunner G4991 zaligheid G1223 door G3804 lijden G5048 [G5658] zou heiligen.
  11 G1063 Want G5037 en G37 [G5723] Hij, Die heiligt G2532 , en G37 [G5746] zij, die geheiligd worden G3956 , zijn allen G1537 uit G1520 een G1223 ; om G3739 welke G156 oorzaak G3756 Hij Zich niet G1870 [G5736] schaamt G846 hen G80 broeders G2564 [G5721] te noemen.
  12 G3004 [G5723] Zeggende G4675 : Ik zal Uw G3686 naam G3450 Mijn G80 broederen G518 [G5692] verkondigen G1722 ; in G3319 het midden G1577 der Gemeente G4571 zal Ik U G5214 [G5692] lofzingen.
  13 G2532 En G3825 wederom G1473 : Ik G2071 H zal G3982 [G5756] Mijn betrouwen G1909 op G846 Hem G2071 [G5704] stellen G2532 . En G3825 wederom G2400 [G5628] : Zie G1473 daar, Ik G2532 en G3813 de kinderen G3739 , die G3427 Mij G2316 God G1325 [G5656] gegeven heeft.
  14 G1893 Overmits G3767 dan G3813 de kinderen G4561 des vleses G2532 en G129 bloeds G2841 [G5758] deelachtig zijn G846 , zo is Hij G2532 ook G3898 desgelijks G846 derzelve G3348 [G5627] deelachtig geworden G2443 , opdat G1223 Hij door G2288 den dood G2673 [G5661] te niet doen zou G2904 dengene, die het geweld G2288 des doods G2192 [G5723] had G5123 [G5748] , dat is G1228 , den duivel;
  15 G2532 En G525 [G5661] verlossen zou G5128 al degenen G3745 , die G1223 met G5401 vreze G2288 des doods G3956 , door al G2198 [G5721] [hun] leven G1397 , der dienstbaarheid G1777 onderworpen G2258 [G5713] waren.
  16 G1063 Want G1222 waarlijk G1949 H , Hij neemt G32 de engelen G3756 niet G1949 [G5736] aan G235 , maar G1949 H Hij neemt G4690 het zaad G11 Abrahams G1949 [G5736] aan.
  17 G3606 Waarom G2596 Hij in G3956 alles G80 den broederen G3784 [G5707] moest G3666 [G5683] gelijk worden G2443 , opdat G1655 Hij een barmhartig G2532 en G4103 een getrouw G749 Hogepriester G1096 [G5638] zou zijn G4314 , in de dingen, die bij G2316 God G1519 [te] [doen] [waren], om G266 de zonden G2992 des volks G2433 [G5745] te verzoenen.
  18 G1063 Want G1722 in G3739 hetgeen G846 Hij Zelf G3985 [G5685] , verzocht zijnde G3958 [G5754] , geleden heeft G1410 [G5736] , kan Hij G3985 [G5746] dengenen, die verzocht worden G997 [G5658] , te hulp komen.