Genesis 6

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8799] En het geschiedde H3588 , als H120 de mensen H5921 H6440 op H127 den aardbodem H2490 [H8689] begonnen H7231 [H8800] te vermenigvuldigen H1323 , en hun dochters H3205 [H8795] geboren werden,
  2 H430 Dat Gods H1121 zonen H1323 de dochteren H120 der mensen H7200 [H8799] aanzagen H3588 , dat H2007 zij H2896 schoon H3947 [H8799] waren, en zij namen H802 zich vrouwen H4480 uit H3605 allen H834 , die H977 [H8804] zij verkozen hadden.
  3 H559 [H8799] Toen zeide H3068 de HEERE H7307 : Mijn Geest H3808 zal niet H5769 in eeuwigheid H1777 [H8799] twisten H120 met den mens H1931 , dewijl hij H1571 ook H1320 vlees H7683 [H8800] is H3117 ; doch zijn dagen H1961 [H8799] zullen zijn H3967 honderd H6242 en twintig H8141 jaren.
  4 H1992 In die H3117 dagen H1961 [H8804] waren H5303 er reuzen H776 op de aarde H1571 , en ook H3651 H310 daarna H834 , als H430 Gods H1121 zonen H413 tot H1323 de dochteren H120 der mensen H935 [H8799] ingegaan waren H1992 , en zich H3205 [H8804] [kinderen] gewonnen hadden H1992 ; deze H1368 zijn de geweldigen H834 , die H4480 van H5769 ouds H582 geweest zijn, mannen H8034 van name.
  5 H3068 En de HEERE H7200 [H8799] zag H3588 , dat H7451 de boosheid H120 des mensen H7227 menigvuldig H776 [was] op de aarde H3605 , en al H3336 het gedichtsel H4284 der gedachten H3820 zijns harten H3605 te allen H3117 dage H7535 alleenlijk H7451 boos was.
  6 H5162 [H8735] Toen berouwde het H3068 den HEERE H3588 , dat H120 Hij den mens H776 op de aarde H6213 [H8804] gemaakt had H6087 [H8691] , en het smartte H413 Hem aan H3820 Zijn hart.
  7 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H120 : Ik zal den mens H834 , dien H1254 [H8804] Ik geschapen heb H4229 [H8799] , verdelgen H4480 H5921 H6440 van H127 den aardbodem H4480 , van H120 den mens H5704 tot H929 het vee H5704 , tot H7431 het kruipend gedierte H5704 , en tot H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3588 toe; want H5162 [H8738] het berouwt Mij H3588 , dat H6213 [H8804] Ik hen gemaakt heb.
  8 H5146 Maar Noach H4672 [H8804] vond H2580 genade H5869 in de ogen H3068 des HEEREN.
  9 H429 Dit H8435 [zijn] de geboorten H5146 van Noach H5146 . Noach H1961 [H8804] was H6662 een rechtvaardig H8549 , oprecht H376 man H1755 in zijn geslachten H5146 . Noach H1980 [H8694] wandelde H854 met H430 God.
  10 H5146 En Noach H3205 [H8686] gewon H7969 drie H1121 zonen H8035 : Sem H2526 , Cham H3315 en Jafeth.
  11 H776 Maar de aarde H7843 [H8735] was verdorven H430 voor Gods H6440 aangezicht H776 ; en de aarde H4390 [H8735] was vervuld H2555 met wrevel.
  12 H7200 [H8799] Toen zag H430 God H776 de aarde H2009 , en ziet H7843 [H8738] , zij was verdorven H3588 ; want H3605 al H1320 het vlees H1870 had zijn weg H7843 [H8689] verdorven H5921 op H776 de aarde.
  13 H559 [H8799] Daarom zeide H430 God H5146 tot Noach H7093 : Het einde H3605 van alle H1320 vlees H6440 is voor Mijn aangezicht H935 [H8804] gekomen H3588 ; want H776 de aarde H4480 H6440 is door hen H4390 [H8804] vervuld H2555 met wrevel H2009 ; en zie H854 , Ik zal hen met H776 de aarde H7843 [H8688] verderven.
  14 H6213 [H8798] Maak H8392 u een ark H1613 H6086 van goferhout H7064 ; met kameren H8392 zult gij deze ark H6213 [H8799] maken H3722 [H8804] ; en gij zult die bepekken H4480 van H1004 binnen H4480 en van H2351 buiten H3724 met pek.
  15 H2088 En aldus H834 [is] [het], dat H853 gij haar H6213 [H8799] maken zult H7969 H3967 : driehonderd H520 ellen H753 zij de lengte H8392 der ark H2572 , vijftig H520 ellen H7341 haar breedte H7970 , en dertig H520 ellen H6967 haar hoogte.
  16 H6672 Gij zult een venster H8392 aan de ark H6213 [H8799] maken H3615 [H8762] , en zult haar volmaken H413 tot H520 een elle H4480 van H4605 boven H6607 ; en de deur H8392 der ark H6654 zult gij in haar zijde H7760 [H8799] zetten H8482 ; gij zult ze met onderste H8145 , tweede H7992 en derde H6213 [H8799] [verdiepingen] maken.
  17 H589 Want Ik H2009 , zie H589 , Ik H935 [H8688] breng H853 een H3999 H4325 watervloed H5921 over H776 de aarde H3605 , om alle H1320 vlees H834 , waarin H7307 een geest H2416 des levens H4480 [is], van H8478 onder H8064 den hemel H7843 [H8763] te verderven H3605 ; al H834 wat H776 op de aarde H1478 [H8799] [is], zal den geest geven.
  18 H854 Maar met H1285 u zal Ik Mijn verbond H6965 [H8689] oprichten H413 ; en gij zult in H8392 de ark H935 [H8804] gaan H859 , gij H1121 , en uw zonen H802 , en uw huisvrouw H802 , en de vrouwen H1121 uwer zonen H854 met u.
  19 H4480 En gij zult van H3605 al H2416 wat leeft H4480 , van H3605 alle H1320 vlees H8147 , twee H4480 van H3605 elk H935 H0 , doen H413 in H8392 de ark H935 [H8686] komen H854 , om met H2421 [H8687] u in het leven te behouden H2145 : mannetje H5347 en wijfje H1961 [H8799] zullen zij zijn;
  20 H4480 Van H5775 het gevogelte H4327 naar zijn aard H4480 , en van H929 het vee H4327 naar zijn aard H4480 , van H3605 al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H8147 , twee H4480 van H3605 elk H413 zullen tot H935 [H8799] u komen H2421 [H8687] , om [die] in het leven te behouden.
  21 H859 En gij H3947 [H8798] , neem H4480 voor u van H3605 alle H3978 spijze H834 , die H398 [H8735] gegeten wordt H622 [H8804] , en verzamel H413 ze tot H402 u, opdat zij u en hun tot spijze H1961 [H8799] zij.
  22 H5146 En Noach H6213 [H8799] deed H3506 het; naar al H834 wat H430 God H853 hem H6680 [H8765] geboden had H3651 , zo H6213 [H8804] deed hij.