Genesis 41

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8799] En het geschiedde H4480 ten H7093 einde H3117 van twee volle H8141 jaren H6547 , dat Farao H2492 [H8802] droomde H2009 , en ziet H5975 [H8802] , hij stond H5921 aan H2975 de rivier.
  2 H2009 En ziet H4480 , uit H2975 de rivier H5927 [H8802] kwamen op H7651 zeven H6510 koeien H3303 , schoon H4758 van aanzien H1277 , en vet H1320 van vlees H7462 [H8799] , en zij weidden H260 in het gras.
  3 H2009 En ziet H7651 , zeven H312 andere H6510 koeien H5927 H0 kwamen H310 na die H5927 [H8802] op H4480 uit H2975 de rivier H7451 , lelijk H4758 van aanzien H1851 , en dun H1320 van vlees H5975 [H8799] ; en zij stonden H681 bij H6510 [de] [andere] koeien H5921 aan H8193 den oever H2975 der rivier.
  4 H6510 En die koeien H7451 , lelijk H4758 van aanzien H1851 , en dun H1320 van vlees H398 [H8799] , aten op H7651 die zeven H6510 koeien H3303 , schoon H4758 van aanzien H1277 en vet H3364 [H8799] . Toen ontwaakte H6547 Farao.
  5 H3462 [H8799] Daarna sliep hij H2492 [H8799] en droomde H8145 andermaal H2009 ; en ziet H7651 , zeven H7641 aren H5927 [H8802] rezen op H259 , in een H7070 halm H1277 , vet H2896 en goed.
  6 H2009 En ziet H7651 , zeven H1851 dunne H7641 en H6921 van den oostenwind H7710 [H8803] verzengde H6779 H0 aren schoten H310 na dezelve H6779 [H8802] uit.
  7 H1851 En de dunne H7641 aren H1104 [H8799] verslonden H7651 de zeven H1277 vette H4392 en volle H7641 aren H3364 [H8799] . Toen ontwaakte H6547 Farao H2009 , en ziet H2472 , het was een droom.
  8 H1961 [H8799] En het geschiedde H1242 in den morgenstond H7307 , dat zijn geest H6470 [H8735] verslagen was H7971 [H8799] , en hij zond heen H7121 [H8799] , en riep H3605 al H2748 de tovenaars H4714 van Egypte H3605 , en al H2450 de wijzen H6547 , die daarin waren; en Farao H5608 [H8762] vertelde H2472 hun zijn droom H369 ; maar er was niemand H853 , die ze H6547 aan Farao H6622 [H8802] uitlegde.
  9 H1696 [H8762] Toen sprak H8269 de overste H8248 [H8688] der schenkers H6547 tot Farao H559 [H8800] , zeggende H589 : Ik H2142 [H8688] gedenk H3117 heden H2399 aan mijn zonden.
  10 H6547 Farao H7107 [H8804] was zeer vertoornd H5921 op H5650 zijn dienaars H5414 [H8799] , en leverde H853 mij H4929 in bewaring H1004 ten huize H8269 van den overste H2876 der trawanten H853 , mij H8269 en den overste H644 [H8802] der bakkers.
  11 H259 En in een H3915 nacht H2492 [H8799] droomden wij H2472 een droom H589 , ik H1931 en hij H2492 [H8804] ; wij droomden H376 elk H6623 naar de uitlegging H2472 zijns drooms.
  12 H8033 En aldaar H854 was bij H5680 ons een Hebreeuws H5288 jongeling H5650 , een knecht H8269 van den overste H2876 der trawanten H5608 [H8762] ; en wij vertelden H6622 H0 ze hem, en hij leide H2472 ons onze dromen H6622 [H8799] uit H376 ; een ieder H6622 [H8804] leide hij ze uit H2472 , naar zijn droom.
  13 H1961 [H8799]   H6622 [H8804] En gelijk hij ons uitleide H3651 , alzo H1961 [H8804] is het geschied H853 ; mij H7725 [H8689] heeft hij hersteld H3653 in mijn staat H853 , en hem H8518 [H8804] gehangen.
  14 H7971 [H8799] Toen zond H6547 Farao H7121 [H8799] en riep H3130 Jozef H7323 [H8686] en zij deden hem haastelijk H4480 uit H953 den kuil komen H1548 [H8762] ; en men schoor H2498 [H8762] hem, en men veranderde H8071 zijn klederen H935 [H8804] ; en hij kwam H413 tot H6547 Farao.
  15 H6547 En Farao H559 [H8799] sprak H413 tot H3130 Jozef H2472 : Ik heb een droom H2492 [H8804] gedroomd H369 , en er is niemand H853 , die hem H6622 [H8802] uitlegge H589 ; maar ik H5921 heb van H8085 [H8804] u horen H559 [H8800] zeggen H2472 , [als] gij een droom H8085 [H8799] hoort H853 , dat gij hem H6622 [H8800] uitlegt.
  16 H3130 En Jozef H6030 [H8799] antwoordde H6547 Farao H559 [H8800] , zeggende H1107 : Het is buiten mij H430 ! God H6547 zal Farao's H7965 welstand H6030 [H8799] aanzeggen.
  17 H1696 [H8762] Toen sprak H6547 Farao H413 tot H3130 Jozef H2009 : Zie H2472 , in mijn droom H5975 [H8802] stond ik H5921 aan H8193 den oever H2975 der rivier;
  18 H2009 En zie H4480 , uit H2975 de rivier H5927 [H8802] kwamen op H7651 zeven H6510 koeien H1277 , vet H1320 van vlees H3303 en schoon H8389 van gedaante H7462 [H8799] , en zij weidden H260 in het gras.
  19 H2009 En zie H7651 , zeven H312 andere H6510 koeien H5927 [H8802] kwamen op H310 na deze H1803 , mager H3966 en zeer H7451 lelijk H8389 van gedaante H7534 , rank H1320 van vlees H2007 ; ik heb dergelijke H7455 van lelijkheid H3808 niet H7200 [H8804] gezien H3605 in het ganse H776 H4714 Egypteland.
  20 H7534 En die ranke H7451 en lelijke H6510 koeien H398 [H8799] aten H7223 die eerste H7651 zeven H1277 vette H6510 koeien op;
  21 H413 Dewelke in H7130 haar buik H935 [H8799] inkwamen H3045 [H8738] ; maar men merkte H3808 niet H3588 , dat H413 ze in H7130 haar buik H935 [H8804] ingekomen waren H4758 ; want haar aanzien H7451 was lelijk H834 , gelijk als H8462 in het begin H3364 [H8799] . Toen ontwaakte ik.
  22 H7200 [H8799] Daarna zag ik H2472 in mijn droom H2009 , en zie H7651 , zeven H7641 aren H5927 [H8802] rezen op H259 in een H7070 halm H4392 , vol H2896 en goed.
  23 H2009 En zie H7651 , zeven H6798 [H8803] dorre H1851 , dunne H6921 [en] van den oostenwind H7710 [H8803] verzengde H7641 aren H6779 H0 , schoten H310 na dezelve H6779 [H8802] uit;
  24 H1851 En de zeven dunne H7641 aren H1104 [H8799] verslonden H7651 die zeven H2896 goede H7641 aren H413 . En ik heb het den H2748 tovenaars H559 [H8799] gezegd H369 ; maar er was niemand H5046 [H8688] , die het mij verklaarde.
  25 H559 [H8799] Toen zeide H3130 Jozef H413 tot H6547 Farao H2472 : De droom H6547 van Farao H1931 is H259 een H834 ; hetgeen H430 God H6213 [H8802] is doende H6547 , heeft Hij Farao H5046 [H8689] te kennen gegeven.
  26 H7651 Die zeven H2896 schone H6510 koeien H1992 zijn H7651 zeven H8141 jaren H7651 ; die zeven H2896 schone H7641 aren H1992 zijn H7651 ook zeven H8141 jaren H2472 ; de droom H1931 is H259 een.
  27 H7651 En die zeven H7534 ranke H7451 en lelijke H6510 koeien H310 , die na H5927 [H8802] gene opkwamen H1992 , zijn H7651 zeven H8141 jaren H7651 ; en die zeven H7386 ranke H6921 van den oostenwind H7710 [H8803] verzengde H7641 aren H1961 H0 zullen H7651 zeven H8141 jaren H7458 des hongers H1961 [H8799] wezen.
  28 H1931 Dit H1697 is het woord H834 , hetwelk H413 ik tot H6547 Farao H1696 [H8765] gesproken heb H834 : hetgeen H430 God H6213 [H8802] is doende H6547 , heeft Hij Farao H7200 [H8689] vertoond.
  29 H2009 Zie H7651 , de zeven H935 [H8802] aankomende H8141 jaren H1419 , zal er grote H7647 overvloed H3605 in het ganse H776 land H4714 van Egypte zijn.
  30 H310 Maar na dezelve H6965 [H8804] zullen er opstaan H7651 zeven H8141 jaren H7458 des hongers H776 ; dan zal in het land H4714 van Egypte H3605 al H7647 die overvloed H7911 [H8738] vergeten worden H7458 ; en de honger H776 zal het land H3615 [H8765] verteren.
  31 H7647 Ook zal de overvloed H776 in het land H3808 niet H3045 [H8735] gemerkt worden H4480 H6440 , vanwege H1931 dienzelven H7458 honger H310 H3651 , die daarna H3588 wezen zal; want H1931 hij H3966 zal zeer H3515 zwaar zijn.
  32 H5921 En aangaande H2472 , dat die droom H6547 aan Farao H6471 ten tweeden maal H8138 [H8736] is herhaald H3588 , is, omdat H1697 de zaak H4480 H5973 van H430 God H3559 [H8737] vastbesloten is H430 , en dat God H4116 [H8764] haast H6213 [H8800] , om dezelve te doen.
  33 H7200 H0 Zo zie H6258 nu H6547 Farao H7200 [H8799] naar H995 [H8737] een verstandigen H2450 en wijzen H376 man H7896 H0 , en zette H5921 H7896 [H8799] hem over H776 het land H4714 van Egypte.
  34 H6547 Farao H6213 [H8799] doe H6485 [H8686] [zo], en bestelle H6496 opzieners H5921 over H776 het land H2567 [H8765] ; en neme het vijfde deel H776 des lands H4714 van Egypte H7651 in de zeven H8141 jaren H7647 des overvloeds.
  35 H3605 En dat zij alle H400 spijze H428 van deze H935 [H8802] aankomende H2896 goede H8141 jaren H6908 [H8799] verzamelen H1250 , en koren H6651 [H8799] opleggen H8478 , onder H3027 de hand H6547 van Farao H400 , tot spijze H5892 in de steden H8104 [H8804] , en bewaren het.
  36 H400 Zo zal de spijze H1961 [H8799] zijn H6487 tot voorraad H776 voor het land H7651 , voor zeven H8141 jaren H7458 des hongers H776 H4714 , die in Egypteland H1961 [H8799] wezen zullen H776 ; opdat het land H7458 van honger H3808 niet H3772 [H8735] verga.
  37 H1697 En dit woord H3190 [H8799] was goed H5869 in de ogen H6547 van Farao H5869 , en in de ogen H3605 van al H5650 zijn knechten.
  38 H559 [H8799] Zo zeide H6547 Farao H413 tot H5650 zijn knechten H376 : Zouden wij wel een man H4672 [H8799] vinden H2088 als dezen H834 , in welken H430 Gods H7307 Geest is?
  39 H559 [H8799] Daarna zeide H6547 Farao H413 tot H3130 Jozef H310 : Naardien H430 dat God H854 u H2088 dit H3605 alles H3045 [H8687] heeft verkondigd H369 , zo is er niemand H995 [H8737] [zo] verstandig H2450 en wijs H3644 , als gij.
  40 H589 Gij H5921 zult over H1004 mijn huis H1961 [H8799] zijn H5921 , en op H6310 uw bevel H3605 zal al H5971 mijn volk H5401 [H8799] [de] [hand] kussen H7535 ; alleen H3678 dezen troon H1431 [H8799] zal ik groter zijn H4480 dan gij.
  41 H559 [H8799] Voorts sprak H6547 Farao H413 tot H3130 Jozef H7200 [H8798] : Zie H853 , ik heb u H5921 over H3605 gans H776 H4714 Egypteland H5414 [H8804] gesteld.
  42 H6547 En Farao H5493 [H8686] nam H2885 zijn ring H4480 H5921 van H3027 zijn hand H5414 [H8799] af, en deed H853 hem H5921 aan H3130 Jozefs H3027 hand H3847 H0 , en liet H853 hem H8336 fijne linnen H899 klederen H3847 [H8686] aantrekken H7760 [H8799] , en leide H2091 hem een gouden H7242 keten H5921 aan H6677 zijn hals;
  43 H853 En hij deed hem H7392 [H8686] rijden H4932 op den tweeden H4818 wagen H834 , dien H7121 [H8799] hij had; en zij riepen H6440 voor zijn aangezicht H86 : Knielt H5414 [H8800] ! Alzo stelde hij H853 hem H5921 over H3605 gans H776 H4714 Egypteland.
  44 H6547 En Farao H559 [H8799] zeide H413 tot H3130 Jozef H589 : Ik H6547 ben Farao H1107 ! doch zonder H3808 H376 u zal niemand H3027 zijn hand H7272 of zijn voet H7311 [H8686] opheffen H3605 in gans H776 H4714 Egypteland.
  45 H6547 En Farao H7121 [H8799] noemde H3130 Jozefs H8034 naam H6847 Zafnath Paaneah H5414 [H8799] , en gaf H621 hem Asnath H1323 , de dochter H6319 van Potifera H3548 , overste H204 van On H802 , tot een vrouw H3130 ; en Jozef H3318 [H8799] toog uit H5921 door H776 het land H4714 van Egypte.
  46 H3130 Jozef H7970 nu was dertig H8141 jaren H1121 oud H5975 [H8800] , als hij stond H4480 voor H6440 het aangezicht H6547 van Farao H4428 , koning H4714 van Egypte H3130 ; en Jozef H3318 [H8799] ging uit H6547 van Farao's H6440 aangezicht H5674 [H8799] , en hij toog door H3605 gans H776 H4714 Egypteland.
  47 H776 En het land H6213 [H8799] bracht voort H7651 , in de zeven H8141 jaren H7647 des overvloeds H7062 , bij handvollen.
  48 H6908 [H8799] En hij vergaderde H3605 alle H400 spijze H7651 der zeven H8141 jaren H834 , die H776 H4714 in Egypteland H1961 [H8804] was H5414 [H8799] , en deed H400 de spijze H5892 in de steden H400 ; de spijze H7704 van het veld H5892 van elke stad H834 , hetwelk H5439 rondom H5414 [H8804] haar was, deed hij H8432 daar binnen.
  49 H6651 H0 Alzo bracht H3130 Jozef H3966 zeer H7235 [H8687] veel H1250 koren H6651 [H8799] bijeen H2344 , als het zand H3220 der zee H5704 H3588 , totdat H2308 [H8804] men ophield H5608 [H8800] te tellen H3588 : want H369 daarvan was geen H4557 getal.
  50 H3130 En Jozef H8147 werden twee H1121 zonen H3205 [H8795] geboren H2962 , eer H8141 er een jaar H7458 des hongers H935 [H8799] aankwam H834 , die H621 Asnath H1323 , de dochter H6319 van Potifera H3548 , overste H204 van On H3205 [H8804] , hem baarde.
  51 H3130 En Jozef H7121 [H8799] noemde H8034 den naam H1060 des eerstgeborenen H4519 Manasse H3588 ; want H430 , [zeide] [hij] God H5382 [H8765] heeft mij doen vergeten H3605 al H5999 mijn moeite H3605 , en het ganse H1004 huis H1 mijns vaders.
  52 H8034 En den naam H8145 des tweeden H7121 [H8804] noemde hij H669 Efraim H3588 ; want H430 , [zeide] [hij] God H6509 [H8689] heeft mij doen wassen H776 in het land H6040 mijner verdrukking.
  53 H3615 [H8799] Toen eindigden H7651 de zeven H8141 jaren H7647 des overvloeds H834 , die H776 H4714 in Egypte H1961 [H8804] geweest was.
  54 H7651 En de zeven H8141 jaren H7458 des hongers H2490 [H8686] begonnen H935 [H8800] aan te komen H834 , gelijk als H3130 Jozef H559 [H8804] gezegd had H1961 [H8799] . En er was H7458 honger H3605 in al H776 de landen H3605 ; maar in gans H776 H4714 Egypteland H1961 [H8804] was H3899 brood.
  55 H3605 Als nu gans H776 H4714 Egypteland H7456 [H8799] hongerde H6817 [H8799] , riep H5971 het volk H413 tot H6547 Farao H3899 om brood H6547 ; en Farao H559 [H8799] zeide H3605 tot alle H4714 Egyptenaren H3212 [H8798] : Gaat H413 tot H3130 Jozef H6213 [H8799] , doet H834 wat H559 [H8799] hij u zegt.
  56 H7458 Als dan honger H5921 H6440 over H3605 het ganse H776 land H1961 [H8804] was H6605 [H8799] , zo opende H3130 Jozef H3605 alles H834 , waarin H7666 [H8799] [iets] was, en verkocht H4714 aan de Egyptenaren H7458 ; want de honger H2388 [H8799] werd sterk H776 H4714 in Egypteland.
  57 H3605 En alle H776 landen H935 [H8804] kwamen H4714 in Egypte H413 tot H3130 Jozef H7666 [H8800] , om te kopen H3588 ; want H7458 de honger H2388 [H8804] was sterk H3605 in alle H776 landen.