Genesis 40

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8799] En het geschiedde H310 na H428 deze H1697 dingen H8248 [H8688] , dat de schenker H4428 des konings H4714 van Egypte H644 [H8802] , en de bakker H2398 [H8804] , zondigden H113 tegen hun heer H4428 , tegen den koning H4714 van Egypte.
  2 H6547 Zodat Farao H7107 [H8799] zeer toornig werd H5921 op H8147 zijn twee H5631 hovelingen H5921 , op H8269 den overste H8248 [H8688] der schenkers H5921 , en op H8269 den overste H644 [H8802] der bakkers.
  3 H5414 [H8799] En hij leverde H853 hen H4929 in bewaring H1004 , ten huize H8269 van den overste H2876 der trawanten H413 , in H1004 H5470 het gevangenhuis H4725 , ter plaatse H834 , waar H3130 Jozef H631 [H8803] gevangen was.
  4 H8269 En de overste H2876 der trawanten H6485 [H8799] bestelde H3130 Jozef H854 bij hen H853 , dat hij hen H8334 [H8762] diende H1961 [H8799] ; en zij waren H3117 [sommige] dagen H4929 in bewaring.
  5 H2492 [H8799] Zij droomden H8147 nu beiden H2472 een droom H376 , elk H2472 zijn droom H259 , in een H3915 nacht H376 , elk H6623 naar de uitlegging H2472 zijns drooms H8248 [H8688] , de schenker H644 [H8802] en de bakker H834 , die H4428 des konings H4714 van Egypte H834 waren, die H631 [H8803] gevangen waren H1004 H5470 in het gevangenhuis.
  6 H3130 En Jozef H935 [H8799] kwam H1242 des morgens H413 tot H7200 [H8799] hen, en hij zag H853 hen H2009 aan, en ziet H2196 [H8802] , zij waren ontsteld.
  7 H7592 [H8799] Toen vraagde hij H5631 de hovelingen H6547 van Farao H834 , die H854 bij H4929 hem waren in hechtenis H113 van het huis H1004 zijns heren H559 [H8800] , zeggende H4069 : Waarom H6440 zijn uw aangezichten H3117 heden H7451 kwalijk gesteld?
  8 H559 [H8799] En zij zeiden H413 tot H2472 hem: Wij hebben een droom H2492 [H8804] gedroomd H369 , en er is niemand H853 , die hem H6622 [H8802] uitlegge H3130 . En Jozef H559 [H8799] zeide H413 tot H6623 hen: Zijn de uitleggingen H3808 niet H430 van God H5608 [H8761] ? Vertelt H4994 [ze] mij toch.
  9 H5608 [H8762] Toen vertelde H8269 de overste H8248 [H8688] der schenkers H3130 Jozef H2472 zijn droom H559 [H8799] , en zeide H2472 tot hem: In mijn droom H2009 , zie H1612 , zo was een wijnstok H6440 voor mijn aangezicht;
  10 H1612 En aan den wijnstok H7969 waren drie H8299 ranken H1931 ; en hij H6524 [H8802] was als bottende H5322 , zijn bloeisel H5927 [H8804] ging op H811 , zijn trossen H1310 [H8689] brachten rijpe H6025 druiven voort.
  11 H6547 En Farao's H3563 beker H3027 was in mijn hand H3947 [H8799] ; en ik nam H6025 die druiven H7818 H0 , en drukte H853 ze H7818 [H8799] uit H413 in H6547 Farao's H3563 beker H5414 [H8799] , en ik gaf H3563 den beker H5921 op H6547 Farao's H3709 hand.
  12 H559 [H8799] Toen zeide H3130 Jozef H2088 tot hem: Dit H6623 is zijn uitlegging H7969 : de drie H8299 ranken H1992 zijn H7969 drie H3117 dagen.
  13 H5750 Binnen nog H7969 drie H3117 dagen H6547 zal Farao H7218 uw hoofd H5375 [H8799] verheffen H5921 , en zal u in H3653 uw staat H7725 [H8689] herstellen H6547 ; en gij zult Farao's H3563 beker H3027 in zijn hand H5414 [H8804] geven H7223 , naar de vorige H4941 wijze H834 , toen H8248 [H8688] gij zijn schenker H1961 [H8804] waart.
  14 H3588 H518 Doch H2142 [H8804] gedenk H854 mijner bij H834 uzelven, wanneer H3190 [H8799] het u wel gaan zal H6213 [H8804] , en doe H4994 toch H2617 weldadigheid H5978 aan H2142 [H8689] mij, en doe van mij melding H413 bij H6547 Farao H4480 , en maak, dat ik uit H2088 dit H1004 huis H3318 [H8689] kome.
  15 H3588 Want H1589 [H8795] ik ben diefelijk ontstolen H4480 uit H776 het land H5680 der Hebreen H1571 ; en ook H6311 heb ik hier H3808 H3972 niets H6213 [H8804] gedaan H3588 , dat H853 zij mij H953 in dezen kuil H7760 [H8804] gezet hebben.
  16 H8269 Toen de overste H644 [H8802] der bakkers H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 hij een goede H6622 [H8804] uitlegging gedaan had H559 [H8799] , zo zeide hij H413 tot H3130 Jozef H589 : Ik H637 was ook H2472 in mijn droom H2009 , en zie H7969 , drie H2751 getraliede H5536 korven H5921 waren op H7218 mijn hoofd.
  17 H5945 En in den oppersten H5536 korf H4480 was van H3605 alle H3978 spijze H6547 van Farao H4639 H644 [H8802] , die bakkerswerk H5775 is; en het gevogelte H398 [H8802] at H853 dezelve H4480 uit H5536 den korf H4480 , van H5921 boven H7218 mijn hoofd.
  18 H3130 Toen antwoordde H6030 [H8799] Jozef H559 [H8799] , en zeide H2088 : Dit H6623 is zijn uitlegging H7969 : de drie H5536 korven H1992 zijn H7969 drie H3117 dagen.
  19 H5750 Binnen nog H7969 drie H3117 dagen H6547 zal Farao H7218 uw hoofd H5375 [H8799] verheffen H4480 van H5921 boven H853 u, en hij zal u H5921 aan H6086 een hout H8518 [H8804] hangen H5775 , en het gevogelte H1320 zal uw vlees H4480 van H5921 boven H398 [H8804] u eten.
  20 H1961 [H8799] En het geschiedde H7992 op den derden H3117 dag H3117 , den dag H6547 van Farao's H3205 [H8715] geboorte H3605 , dat hij voor al H5650 zijn knechten H4960 een maaltijd H6213 [H8799] maakte H5375 [H8799] ; en hij verhief H7218 het hoofd H8269 van den overste H8248 [H8688] der schenkers H7218 , en het hoofd H8269 van den overste H644 [H8802] der bakkers H8432 , in het midden H5650 zijner knechten.
  21 H8269 En hij deed den overste H8248 [H8688] der schenkers H7725 [H8686] wederkeren H5921 tot H4945 zijn schenkambt H3563 , zodat hij den beker H5921 op H6547 Farao's H3709 hand H5414 [H8799] gaf.
  22 H8269 Maar den overste H644 [H8802] der bakkers H8518 [H8804] hing hij op H834 ; gelijk H3130 Jozef H6622 [H8804] hun uitgelegd had.
  23 H8269 Doch de overste H8248 [H8688] der schenkers H2142 [H8804] gedacht H3130 aan Jozef H3808 niet H7911 [H8799] , maar vergat hem.