Genesis 39

DSV_Strongs(i)
  1 H3130 Jozef H4714 nu werd naar Egypte H3381 [H8717] afgevoerd H6318 ; en Potifar H5631 , een hoveling H6547 van Farao H8269 , een overste H2876 der trawanten H4713 , een Egyptisch H376 man H7069 [H8799] , kocht H4480 hem uit H3027 de hand H3459 der Ismaelieten H834 , die H8033 hem derwaarts H3381 [H8689] afgevoerd hadden.
  2 H3068 En de HEERE H1961 [H8799] was H3130 met Jozef H6743 [H8688] , zodat hij een voorspoedig H376 man H1961 [H8799] was H1961 [H8799] ; en hij was H1004 in het huis H113 van zijn heer H4713 , den Egyptenaar.
  3 H113 Als nu zijn heer H7200 [H8799] zag H3588 , dat H3068 de HEERE H854 met H3068 hem was, en dat de HEERE H3605 al H834 wat H1931 hij H6213 [H8802] deed H3027 , door zijn hand H6743 [H8688] voorspoedig maakte;
  4 H4672 [H8799] Zo vond H3130 Jozef H2580 genade H5869 in zijn ogen H8334 [H8762] , en diende H853 hem H6485 [H8686] ; en hij stelde H5921 hem over H1004 zijn huis H3605 ; en al H3426 wat hij had H5414 [H8804] , gaf hij H3027 in zijn hand.
  5 H1961 [H8799] En het geschiedde H4480 van H227 toen H853 af, dat hij hem H6485 H0 over H1004 zijn huis H5921 , en over H3695 al H834 wat H3426 het zijne was H6485 [H8689] , gesteld had H3068 , dat de HEERE H4713 des Egyptenaars H1004 huis H1288 [H8762] zegende H1558 H0 , om H3130 Jozefs H1558 wil H1293 ; ja, de zegen H3068 des HEEREN H1961 [H8799] was H3605 in alles H834 , wat H3426 hij had H1004 , in het huis H7704 en in het veld.
  6 H5800 [H8799] En hij liet H3605 alles H834 , wat H3130 hij had, in Jozefs H3027 hand H854 , zodat hij met H3808 hem van geen H3972 ding H3045 [H8804] kennis had H3588 H518 , behalve H3899 van het brood H834 , dat H398 [H8802] hij at H3130 . En Jozef H1961 [H8799] was H3303 schoon H8389 van gedaante H3303 , en schoon H4758 van aangezicht.
  7 H1961 [H8799] En het geschiedde H310 na H428 deze H1697 dingen H802 , dat de huisvrouw H113 zijns heren H5869 haar ogen H413 op H3130 Jozef H5375 [H8799] wierp H559 [H8799] ; en zij zeide H7901 [H8798] : lig H5973 bij mij!
  8 H3985 [H8762] Maar hij weigerde H559 [H8799] het, en zeide H413 tot H802 de huisvrouw H113 zijns heren H2005 : Zie H113 , mijn heer H3808 heeft geen H3045 [H8804] kennis H854 met H4100 mij, wat H1004 er in het huis H3605 is; en al H834 wat H3426 hij heeft H3027 , dat heeft hij in mijn hand H5414 [H8804] gegeven.
  9 H369 Niemand is H1419 groter H2088 in dit H1004 huis H4480 dan H4480 ik, en hij heeft voor H3808 H3972 mij niets H2820 [H8804] onthouden H3588 H518 , dan H853 u H834 , daarin H859 dat gij H802 zijn huisvrouw H349 zijt; hoe H2063 zoude ik dan dit H1419 een zo groot H7451 kwaad H6213 [H8799] doen H2398 [H8804] , en zondigen H430 tegen God!
  10 H1961 [H8799] En het geschiedde H413 , als zij H3130 Jozef H3117 dag H3117 op dag H1696 [H8763] aansprak H413 , en hij naar H3808 haar niet H8085 [H8804] hoorde H681 , om bij H7901 [H8800] haar te liggen H5973 , [en] bij H1961 [H8800] haar te zijn;
  11 H1961 [H8799] Zo gebeurde het H2088 op zulk H3117 een dag H1004 , dat hij in het huis H935 [H8799] kwam H4399 , om zijn werk H6213 [H8800] te doen H376 H369 H0 ; en niemand H4480 van H582 de lieden H1004 des huizes H369 was H8033 daar H1004 binnenshuis.
  12 H8610 [H8799] En zij greep H899 hem bij zijn kleed H559 [H8800] , zeggende H7901 [H8798] : Lig H5973 bij H5800 [H8799] mij! En hij liet H899 zijn kleed H3027 in haar hand H5127 [H8799] , en vluchtte H3318 [H8799] , en ging uit H2351 naar buiten.
  13 H1961 [H8799] En het geschiedde H7200 [H8800] , als zij zag H3588 , dat H899 hij zijn kleed H3027 in haar hand H5800 [H8804] gelaten had H2351 , en naar buiten H5127 [H8799] gevlucht was;
  14 H7121 [H8799] Zo riep zij H582 de lieden H1004 van haar huis H559 [H8799] , en sprak H559 [H8800] tot hen, zeggende H7200 [H8798] : Ziet H5680 , hij heeft ons den Hebreeuwsen H376 man H935 [H8689] ingebracht H6711 [H8763] , om met ons te spotten H413 ; hij is tot H935 [H8804] mij gekomen H5973 , om bij H7901 [H8800] mij te liggen H7121 [H8799] , en ik heb geroepen H1419 met luider H6963 stem;
  15 H1961 [H8799] En het geschiedde H8085 [H8800] , als hij hoorde H3588 , dat H6963 ik mijn stem H7311 [H8689] verhief H7121 [H8799] , en riep H5800 [H8799] , zo verliet hij H899 zijn kleed H681 bij H5127 [H8799] mij, en vluchtte H3318 [H8799] , en ging uit H2351 naar buiten.
  16 H3240 [H8686] En zij leide H899 zijn kleed H681 bij H5704 zich, totdat H113 zijn heer H413 in H1004 zijn huis H935 [H8800] kwam.
  17 H1696 [H8762] Toen sprak zij H413 tot H428 hem naar diezelfde H1697 woorden H559 [H8800] , zeggende H5680 : De Hebreeuwse H5650 knecht H834 , dien H935 [H8689] gij ons hebt ingebracht H413 , is tot H935 [H8804] mij gekomen H6711 [H8763] , om met mij te spotten.
  18 H1961 [H8799] En het is geschied H6963 , als ik mijn stem H7311 [H8687] verhief H7121 [H8799] , en riep H899 , dat hij zijn kleed H681 bij H5800 [H8799] mij liet H5127 [H8799] , en vluchtte H2351 naar buiten.
  19 H1961 [H8799] En het geschiedde H113 , als zijn heer H1697 de woorden H802 zijner huisvrouw H8085 [H8800] hoorde H834 , die H413 zij tot H1696 [H8765] hem sprak H559 [H8800] , zeggende H428 : Naar deze H1697 zelfde woorden H5650 heeft mij uw knecht H6213 [H8804] gedaan H2734 [H8799] , zo ontstak H639 zijn toorn.
  20 H3130 En Jozefs H113 heer H3947 [H8799] nam H853 hem H5414 [H8799] , en leverde H413 hem in H1004 H5470 het gevangenhuis H4725 , ter plaatse H834 , waar H4428 des konings H615 gevangenen H631 [H8803] gevangen waren H1961 [H8799] ; alzo was hij H8033 daar H1004 H5470 in het gevangenhuis.
  21 H3068 Doch de HEERE H1961 [H8799] was H3130 met Jozef H5186 [H8799] , en wende H2617 [Zijn] goedertierenheid H413 tot H5414 [H8799] hem; en gaf H2580 hem genade H5869 in de ogen H8269 van den overste H1004 H5470 van het gevangenhuis.
  22 H8269 En de overste H1004 H5470 van het gevangenhuis H5414 [H8799] gaf H3605 al H615 de gevangenen H834 , die H1004 H5470 in het gevangenhuis H3130 waren, in Jozefs H3027 hand H3605 ; en al H834 wat H8033 zij daar H6213 [H8802] deden H6213 H1961 [H8802] , deed H1931 hij.
  23 H8269 De overste H1004 H5470 van het gevangenhuis H7200 [H8802] zag H369 H3605 gans op geen H3972 ding H3027 , dat in zijn hand H834 was, overmits H3068 dat de HEERE H854 met H834 hem was; en wat H1931 hij H6213 [H8802] deed H3068 , dat deed de HEERE H6743 [H8688] wel gedijen.