Genesis 35

DSV_Strongs(i)
  1 H559 [H8799] Daarna zeide H430 God H413 tot H3290 Jakob H6965 [H8798] : Maak u op H5927 [H8798] , trek op H1008 naar Beth-el H3427 [H8798] , en woon H8033 aldaar H6213 [H8798] ; en maak H8033 daar H4196 een altaar H410 dien God H413 , Die u H7200 [H8737] verscheen H1272 [H8800] , toen gij vluchttet H4480 voor H6440 het aangezicht H251 van uw broeder H6215 Ezau.
  2 H559 [H8799] Toen zeide H3290 Jakob H413 tot H1004 zijn huisgezin H413 , en tot H3605 allen H834 , die H5973 bij H5493 [H8685] hem waren: Doet weg H5236 de vreemde H430 goden H834 , die H8432 in het midden H2891 [H8690] van u zijn, en reinigt u H2498 [H8685] , en verandert H8071 uw klederen;
  3 H6965 [H8799] En laat ons ons opmaken H5927 [H8799] , en optrekken H1008 naar Beth-el H8033 ; en ik zal daar H4196 een altaar H6213 [H8799] maken H410 dien God H853 , Die mij H6030 [H8802] antwoordt H3117 ten dage H6869 mijner benauwdheid H5978 , en met H1961 [H8799] mij geweest is H1870 op den weg H834 , die H1980 [H8804] ik gewandeld heb.
  4 H5414 H413 [H8799] Toen gaven zij H3290 Jakob H3605 al H5236 die vreemde H430 goden H834 , die H3027 in hun hand H5141 waren, en de oorsierselen H834 , die H241 aan hun oren H3290 waren, en Jakob H2934 [H8799] verborg H853 ze H8478 onder H424 den eikeboom H834 , die H5973 bij H7927 Sichem is.
  5 H5265 [H8799] En zij reisden heen H430 ; en Gods H2847 verschrikking H1961 [H8799] was H5921 over H5892 de steden H834 , die H5439 rondom H1121 hen waren, zodat zij de zonen H3290 van Jakob H3808 niet H310 achterna H7291 [H8804] jaagden.
  6 H935 [H8799] Alzo kwam H3290 Jakob H3870 te Luz H834 , hetwelk H776 is in het land H3667 Kanaan H1931 [dat H1008 is Beth-el H1931 ], hij H3605 en al H5971 het volk H834 , dat H5973 bij hem was.
  7 H1129 [H8799] En hij bouwde H8033 aldaar H4196 een altaar H7121 [H8799] , en noemde H4725 die plaats H416 El Beth-el H3588 ; want H430 God H413 was hem H8033 aldaar H1540 [H8738] geopenbaard geweest H4480 , als hij voor H251 zijns broeders H6440 aangezicht H1272 [H8800] vlood.
  8 H1683 En Debora H3243 [H8688] , de voedster H7259 van Rebekka H4191 [H8799] , stierf H6912 [H8735] , en zij werd begraven H8478 onder H4480 aan H1008 Beth-el H8478 ; onder H437 dien eik H8034 , welks naam H7121 [H8799] hij noemde H439 Allon-bachuth.
  9 H430 En God H7200 H413 [H8735] verscheen H3290 Jakob H5750 wederom H4480 , als hij van H6307 Paddan-aram H935 [H8800] gekomen was H1288 [H8762] ; en Hij zegende H853 hem.
  10 H430 En God H559 [H8799] zeide H8034 tot hem: Uw naam H3290 is Jakob H8034 , uw naam H5750 zal voortaan H3808 niet H3290 Jakob H7121 [H8735] genoemd worden H3588 H518 , maar H3478 Israel H8034 zal uw naam H1961 [H8799] zijn H7121 [H8799] ; en Hij noemde H8034 zijn naam H3478 Israel.
  11 H559 [H8799] Voorts zeide H430 God H589 tot hem: Ik H410 ben God H7706 de Almachtige H6509 [H8798] ! wees vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldig H1471 ! Een volk H6951 , ja, een hoop H1471 der volken H4480 zal uit H1961 [H8799] u worden H4428 , en koningen H4480 zullen uit H2504 uw lenden H3318 [H8799] voortkomen.
  12 H776 En dit land H834 , dat H85 Ik aan Abraham H3327 en Izak H5414 [H8804] gegeven heb H5414 [H8799] , dat zal Ik u geven H2233 ; en aan uw zaad H310 na u H776 zal Ik dit land H5414 [H8799] geven.
  13 H5927 H0 Toen voer H430 God H4480 H5921 van H5927 [H8799] hem op H4725 in die plaats H834 , waar H854 Hij met H1696 [H8765] hem gesproken had.
  14 H3290 En Jakob H5324 [H8686] stelde H4676 een opgericht teken H4725 op in die plaats H834 , waar H854 Hij met H1696 [H8765] hem gesproken had H68 , een stenen H4678 opgericht teken H5258 [H8686] ; en hij stortte H5921 daarop H5262 drankoffer H3332 [H8799] , en goot H8081 olie H5921 daarover.
  15 H3290 En Jakob H7121 [H8799] noemde H8034 den naam H4725 dier plaats H834 H8033 , alwaar H430 God H854 met H1696 [H8765] hem gesproken had H1008 , Beth-el.
  16 H5265 [H8799] En zij reisden H4480 van H1008 Beth-el H1961 [H8799] ; en er was H5750 nog H3530 een kleine streek H776 lands H672 om tot Efrath H935 [H8800] te komen H7354 ; en Rachel H3205 [H8799] baarde H7185 [H8762] , en zij had het hard H3205 [H8800] in haar baren.
  17 H1961 [H8799] En het geschiedde H7185 [H8687] , als zij het hard had H3205 [H8800] in haar baren H559 [H8799] , zo zeide H3205 [H8764] de vroedvrouw H3372 [H8799] tot haar: Vrees H408 niet H3588 ; want H2088 dezen H1121 zoon H1571 zult gij ook hebben!
  18 H1961 [H8799] En het geschiedde H5315 , als haar ziel H3318 [H8800] uitging H3588 [want H4191 [H8804] zij stierf H8034 ], dat zij zijn naam H7121 [H8799] noemde H1126 Ben-oni H1 ; maar zijn vader H7121 [H8804] noemde H1144 hem Benjamin.
  19 H4191 [H8799] Alzo stierf H7354 Rachel H6912 [H8735] ; en zij werd begraven H1870 aan den weg H672 naar Efrath H1931 , hetwelk H1035 is Bethlehem.
  20 H3290 En Jakob H5324 H0 richtte H4676 een gedenkteken H5324 [H8686] op H5921 boven H6900 haar graf H1931 , dit H4678 is het gedenkteken H7354 van Rachels H6900 graf H5704 tot H3117 op dezen dag.
  21 H5265 [H8799] Toen verreisde H3478 Israel H5186 [H8799] , en hij spande H168 zijn tent H4480 op H1973 gene zijde H4026 H4029 van Migdal-eder.
  22 H1961 [H8799] En het geschiedde H3478 , als Israel H1931 in dat H776 land H7931 [H8800] woonde H7205 , dat Ruben H3212 [H8799] heenging H7901 [H8799] , en lag H1090 bij Bilha H1 , zijns vaders H6370 bijwijf H3478 ; en Israel H8085 [H8799] hoorde H1121 het. En de zonen H3290 van Jakob H1961 [H8799] waren H8147 H6240 twaalf.
  23 H1121 De zonen H3812 van Lea H7205 waren: Ruben H3290 , Jakobs H1060 eerstgeborene H8095 , daarna Simeon H3878 , en Levi H3063 , en Juda H3485 , en Issaschar H2074 , en Zebulon.
  24 H1121 De zonen H7354 van Rachel H3130 : Jozef H1144 en Benjamin.
  25 H1121 En de zonen H1090 van Bilha H7354 , Rachels H8198 dienstmaagd H1835 : Dan H5321 en Nafthali.
  26 H1121 En de zonen H2153 van Zilpa H3812 , Lea's H8198 dienstmaagd H1410 : Gad H836 en Aser H428 . Deze H1121 zijn de zonen H3290 van Jakob H834 , die H3205 [H8795] hem geboren zijn H6307 in Paddan-aram.
  27 H3290 En Jakob H935 [H8799] kwam H413 tot H3327 Izak H1 , zijn vader H4471 , in Mamre H7153 , te Kirjath-arba H1931 , hetwelk H2275 is Hebron H834 H8033 , waar H85 Abraham H1481 [H8804] als vreemdeling had verkeerd H3327 , en Izak.
  28 H3117 En de dagen H3327 van Izak H1961 [H8799] waren H3967 honderd H8141 jaren H8084 , en tachtig H8141 jaren.
  29 H3327 En Izak H1478 [H8799] gaf den geest H4191 [H8799] en stierf H622 [H8735] , en werd verzameld H413 tot H5971 zijn volken H2205 , oud H7649 en zat H3117 van dagen H1121 ; en zijn zonen H6215 Ezau H3290 en Jakob H6912 [H8799] begroeven H853 hem.