Genesis 31

DSV_Strongs(i)
  1 H8085 [H8799] Toen hoorde hij H1697 de woorden H1121 der zonen H3837 van Laban H559 [H8800] , zeggende H3290 : Jakob H3947 [H8804] heeft genomen H3605 alles H834 , wat H1 onzes vaders H4480 was, en van H834 hetgeen, dat H1 onzes vaders H3605 was, heeft hij al H2088 deze H3519 heerlijkheid H6213 [H8804] gemaakt.
  2 H3290 Jakob H7200 [H8799] zag H6440 ook het aangezicht H3837 van Laban H2009 aan, en ziet H369 H0 , het was H5973 jegens H369 hem niet H8543 als gisteren H8032 [en] eergisteren.
  3 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H413 tot H3290 Jakob H7725 [H8798] : Keer weder H413 tot H776 het land H1 uwer vaderen H4138 , en tot uw maagschap H5973 , en Ik zal met H1961 [H8799] u zijn.
  4 H7971 [H8799] Toen zond H3290 Jakob H7121 [H8799] heen, en riep H7354 Rachel H3812 en Lea H7704 , op het veld H413 tot H6629 zijn kudde;
  5 H559 [H8799] En hij zeide H595 tot haar: Ik H7200 [H8802] zie H6440 het aangezicht H1 uws vaders H3588 , dat H413 het jegens H369 mij niet is H8543 als gisteren H8032 [en] eergisteren H430 ; doch de God H1 mijns vaders H5978 is bij H1961 [H8804] mij geweest.
  6 H859 En gijlieden H3045 [H8804] weet H3588 , dat H3605 ik met al H3581 mijn macht H1 uw vader H5647 [H8804] gediend heb.
  7 H1 Maar uw vader H2048 [H8765] heeft bedriegelijk met mij gehandeld H4909 , en heeft mijn loon H6235 tien H4489 malen H2498 [H8689] veranderd H430 ; doch God H3808 heeft hem niet H5414 [H8804] toegelaten H5978 , om mij H7489 [H8687] kwaad te doen.
  8 H518 Wanneer H3541 hij aldus H559 [H8799] zeide H5348 : De gespikkelde H7939 zullen uw loon H1961 [H8799] zijn H3205 [H8804] , zo lammerden H3605 al H6629 de kudden H5348 gespikkelde H518 ; en wanneer H3541 hij alzo H559 [H8799] zeide H6124 : De gesprenkelde H7939 zullen uw loon H1961 [H8799] zijn H3205 [H8804] , zo lammerden H3605 al H6629 de kudden H6124 gesprenkelde.
  9 H430 Alzo heeft God H1 uw vader H4735 het vee H5337 [H8686] ontrukt H5414 [H8799] , en aan mij gegeven.
  10 H1961 [H8799] En het geschiedde H6256 ten tijde H6629 , als de kudde H3179 [H8763] hittig werd H5869 , dat ik mijn ogen H5375 [H8799] ophief H7200 [H8799] , en ik zag H2472 in den droom H2009 ; en ziet H6260 , de bokken H6629 , die de kudden H5927 H5921 [H8802] beklommen H6124 , waren gesprenkeld H5348 , gespikkeld H1261 , en hagelvlakkig.
  11 H4397 En de Engel H430 Gods H559 [H8799] zeide H413 tot H2472 mij in den droom H3290 : Jakob H559 [H8799] ! En ik zeide H2009 : Zie, [hier] ben ik!
  12 H559 [H8799] En Hij zeide H5375 H0 : Hef H4994 toch H5869 uw ogen H5375 [H8798] op H7200 [H8798] , en zie H3605 ! alle H6260 bokken H6629 , die de kudde H5927 H5921 [H8802] beklimmen H6124 , zijn gesprenkeld H5348 , gespikkeld H1261 , en hagelvlakkig H3588 ; want H7200 [H8804] Ik heb gezien H3605 alles H834 , wat H3837 Laban H6213 [H8802] u doet.
  13 H595 Ik H410 ben die God H1008 van Beth-el H834 H8033 , alwaar H4676 gij het opgerichte teken H4886 [H8804] gezalfd hebt H834 H8033 , waar H5088 gij Mij een gelofte H5087 [H8804] beloofd hebt H6965 [H8798] ; nu, maak u op H3318 [H8798] , vertrek H4480 uit H2063 dit H776 land H7725 [H8798] , en keer weder H413 in H776 het land H4138 uwer maagschap.
  14 H6030 [H8799] Toen antwoordden H7354 Rachel H3812 en Lea H559 [H8799] , en zeiden H5750 tot hem: Is er nog H2506 voor ons een deel H5159 of erfenis H1004 , in het huis H1 onzes vaders?
  15 H3808 Zijn wij niet H5237 vreemden H2803 [H8738] van hem geacht H3588 ? Want H4376 [H8804] hij heeft ons verkocht H1571 , en hij heeft ook H398 [H8800] steeds H3701 ons geld H398 [H8799] verteerd.
  16 H3588 Want H3605 al H6239 de rijkdom H834 , welke H430 God H1 onzen vader H5337 H4480 [H8689] heeft ontrukt H1931 , die H1121 is onze, en van onze zonen H6258 ; nu dan H6213 [H8798] , doe H3605 alles H834 , wat H430 God H413 tot H559 [H8804] u gezegd heeft.
  17 H6965 H0 Toen maakte zich H3290 Jakob H6965 [H8799] op H5375 [H8799] , en laadde H1121 zijn zonen H802 en zijn vrouwen H5921 op H1581 kemelen.
  18 H5090 H0 En hij voerde H3605 al H4735 zijn vee H5090 [H8799] weg H3605 , en al H7399 zijn have H834 , die H7408 [H8804] hij gewonnen had H4735 , het vee H7075 , dat hij bezat H834 , hetwelk H6307 hij in Paddan-aram H7408 [H8804] geworven had H935 [H8800] , om te komen H413 tot H3327 Izak H1 , zijn vader H776 , naar het land H3667 Kanaan.
  19 H3837 Laban H1980 [H8804] nu was gegaan H6629 , om zijn schapen H1494 [H8800] te scheren H1589 [H8799] ; zo stal H7354 Rachel H8655 de terafim H834 , die H1 haar vader had.
  20 H3290 En Jakob H1589 [H8799] ontstal zich H3820 aan het hart H3837 van Laban H761 , den Syrier H5921 , overmits H1097 hij hem niet H5046 [H8689] te kennen gaf H3588 , dat H1931 hij H1272 [H8802] vlood.
  21 H1931 En hij H1272 [H8799] vlood H3605 , en al H834 wat H6965 [H8799] het zijne was, en hij maakte zich op H5674 [H8799] , en voer over H5104 de rivier H7760 [H8799] , en hij zette H6440 zijn aangezicht H2022 naar het gebergte H1568 Gilead.
  22 H7992 En ten derden H3117 dage H3837 werd aan Laban H5046 [H8714] geboodschapt H3588 , dat H3290 Jakob H1272 [H8804] gevloden was.
  23 H3947 [H8799] Toen nam hij H251 zijn broeders H5973 met H7291 [H8799] zich, en jaagde H310 hem achterna H1870 , een weg H7651 van zeven H3117 dagen H1692 [H8686] , en hij kreeg H853 hem H2022 op het gebergte H1568 van Gilead.
  24 H430 Doch God H935 [H8799] kwam H413 tot H3837 Laban H761 , den Syrier H2472 , in een droom H3915 des nachts H559 [H8799] , en Hij zeide H8104 [H8734] tot hem: Wacht u H6435 , dat H5973 gij met H3290 Jakob H1696 [H8762] spreekt H4480 , noch H2896 goed H5704 , noch H7451 kwaad.
  25 H3837 En Laban H5381 [H8686] achterhaalde H3290 Jakob H3290 ; Jakob H168 nu had zijn tent H8628 [H8804] geslagen H2022 op dat gebergte H8628 [H8804] ; ook sloeg H3837 Laban H251 met zijn broederen H2022 [de] [zijne] op het gebergte H1568 van Gilead.
  26 H559 [H8799] Toen zeide H3837 Laban H3290 tot Jakob H4100 : Wat H6213 [H8804] hebt gij gedaan H3824 , dat gij u aan mijn hart H1589 [H8799] ontstolen hebt H1323 , en mijn dochteren H5090 [H8762] ontvoerd hebt H7617 [H8803] , als gevangenen H2719 met het zwaard?
  27 H4100 Waarom H2244 [H8738] zijt gij heimelijk H1272 [H8800] gevloden H854 , en hebt [u] aan H1589 [H8799] mij ontstolen H3808 ? en hebt het mij niet H5046 [H8689] aangezegd H7971 [H8762] , dat ik u geleid had H8057 met vreugde H7892 , en met gezangen H8596 , met trommel H3658 en met harp?
  28 H3808 Ook hebt gij mij niet H5203 [H8804] toegelaten H1121 mijn zonen H1323 en mijn dochteren H5401 [H8763] te kussen H6258 ; nu H5528 [H8689] , gij hebt dwaselijk gedaan H6213 [H8800] [zo] doende.
  29 H3426 Het ware H410 in de macht H3027 mijner hand H5973 aan H7451 ulieden kwaad H6213 [H8800] te doen H430 ; maar de God H1 van ulieder vader H413 heeft tot H570 mij gisteren nacht H559 [H8804] gesproken H559 [H8800] , zeggende H8104 [H8734] : Wacht u H4480 , van H3290 met Jakob H1696 [H8763] te spreken H4480 , of H2896 goed H5704 , of H7451 kwaad.
  30 H6258 En nu H1980 [H8800] , gij hebt immers willen H1980 [H8804] vertrekken H3588 , omdat H3700 [H8736] gij zo zeer H3700 [H8738] begerig waart H1 naar uws vaders H1004 huis H4100 ; waarom H430 hebt gij mijn goden H1589 [H8804] gestolen?
  31 H6030 [H8799] Toen antwoordde H3290 Jakob H559 [H8799] , en zeide H3837 tot Laban H3588 : Omdat H3372 [H8804] ik vreesde H3588 ; want H559 [H8804] ik zeide H6435 : Opdat gij niet misschien H1323 uw dochteren H1497 H4480 [H8799] mij ontweldigdet!
  32 H5973 Bij H834 wien H430 gij uw goden H4672 [H8799] vinden zult H3808 , laat hem niet H2421 [H8799] leven H5234 [H8685] ! Onderken gij H5048 voor H251 onze broederen H4100 , wat H5978 bij H3947 [H8798] mij is, en neem H3290 het tot u. Want Jakob H3045 [H8804] wist H3808 niet H3588 , dat H7354 Rachel H1589 [H8804] dezelve gestolen had.
  33 H935 [H8799] Toen ging H3837 Laban H168 in de tent H3290 van Jakob H168 , en in de tent H3812 van Lea H168 , en in de tent H8147 van de beide H519 dienstmaagden H4672 [H8804] , en hij vond H3808 niets H4480 ; en als hij uit H168 de tent H3812 van Lea H3318 [H8799] gegaan was H935 [H8799] , kwam hij H168 in de tent H7354 van Rachel.
  34 H7354 Maar Rachel H8655 had de terafim H3947 [H8804] genomen H1581 , en zij had die in een kemels H3733 zadeltuig H7760 [H8799] gelegd H3427 [H8799] , en zij zat H5921 op H3837 dezelve. En Laban H4959 [H8762] betastte H3605 die ganse H168 tent H4672 [H8804] , en hij vond H3808 niets.
  35 H559 [H8799] En zij zeide H1 tot haar vader H408 : Dat [de] [toorn] niet H2734 [H8799] ontsteke H113 in mijns heren H5869 ogen H3588 , omdat H4480 ik voor H6440 uw aangezicht H3201 [H8799] niet kan H6965 [H8800] opstaan H3588 ; want H802 [het] [gaat] mij naar der vrouwen H1870 wijze H2664 [H8762] ; en hij doorzocht H4672 [H8804] ; maar hij vond H8655 de terafim H3808 niet.
  36 H2734 [H8799] Toen ontstak H3290 Jakob H7378 [H8799] , en twistte H3837 met Laban H3290 ; en Jakob H6030 [H8799] antwoordde H559 [H8799] en zeide H3837 tot Laban H4100 : Wat H6588 is mijn overtreding H4100 , wat H2403 is mijn zonde H3588 , dat H1814 H310 [H8804] gij mij [zo] hittiglijk hebt nagejaagd?
  37 H3588 Als H3627 gij al mijn huisraad H4959 [H8765] betast hebt H4100 , wat H4672 [H8804] hebt gij gevonden H4480 van H3605 al H3627 het huisraad H1004 uws huizes H7760 [H8798] ! Leg H3541 het hier H5048 voor H251 mijn broederen H251 en uw broederen H3198 [H8686] , en laat hen richten H996 H996 tussen H8147 ons beiden.
  38 H2088 Deze H6242 twintig H8141 jaren H595 ben ik H5973 bij H7353 u geweest; uw ooien H5795 en uw geiten H3808 hebben niet H7921 [H8765] misdragen H352 , en de rammen H6629 uwer kudde H3808 heb ik niet H398 [H8804] gegeten.
  39 H2966 Het verscheurde H595 heb ik H413 tot H3808 u niet H935 [H8689] gebracht H2398 [H8762] ; ik heb het geboet H4480 ; gij hebt het van H3027 mijn hand H1245 [H8762] geeist H3117 , het ware des daags H1589 [H8803] gestolen H3915 , of des nachts H1589 [H8803] gestolen.
  40 H1961 [H8804] Ik ben geweest H3117 , dat mij bij dag H2721 de hitte H398 [H8804] verteerde H3915 , en bij nacht H7140 de vorst H8142 , en dat mijn slaap H4480 van H5869 mijn ogen H5074 [H8799] week.
  41 H2088 Ik ben nu H6242 twintig H8141 jaren H1004 in uw huis H702 H6240 geweest; ik heb u veertien H8141 jaren H5647 [H8804] gediend H8147 om uw beide H1323 dochteren H8337 , en zes H8141 jaren H6629 om uw kudde H4909 ; en gij hebt mijn loon H6235 tien H4489 malen H2498 [H8686] veranderd.
  42 H3884 Ten ware H430 de God H1 van mijn vader H430 , de God H85 van Abraham H6343 , en de Vreze H3327 van Izak H1961 [H8804] , bij mij geweest was H3588 , zekerlijk H6258 , gij zoudt mij nu H7387 ledig H7971 [H8765] weggezonden hebben H430 ! God H6040 heeft mijn ellende H3018 , en den arbeid H3709 mijner handen H7200 [H8804] aangezien H570 , en heeft u gisteren nacht H3198 [H8686] bestraft.
  43 H6030 [H8799] Toen antwoordde H3837 Laban H559 [H8799] en zeide H413 tot H3290 Jakob H1323 : Deze dochters H1323 zijn mijn dochters H1121 , en deze zonen H1121 zijn mijn zonen H6629 , en deze kudde H6629 is mijn kudde H3605 , ja, al H834 wat H859 gij H7200 [H8802] ziet H1931 , dat H4100 is mijn; en wat H428 zoude ik aan deze H1323 mijn dochteren H3117 heden H6213 [H8799] doen H176 ? of H1121 aan haar zonen H834 , die H3205 [H8804] zij gebaard hebben?
  44 H6258 Nu dan H3212 [H8798] , kom H1285 , laat ons een verbond H3772 [H8799] maken H589 , ik H859 en gij H5707 , dat het tot een getuigenis H1961 [H8804] zij H996 tussen H996 mij en tussen u!
  45 H3947 [H8799] Toen nam H3290 Jakob H68 een steen H7311 [H8686] , en hij verhoogde H4676 dien [tot] een opgericht teken.
  46 H3290 En Jakob H559 [H8799] zeide H251 tot zijn broederen H3950 [H8798] : Vergadert H68 stenen H3947 [H8799] ! En zij namen H68 stenen H6213 [H8799] , en maakten H1530 een hoop H398 [H8799] ; en zij aten H8033 aldaar H5921 op H1530 dien hoop.
  47 H3837 En Laban H7121 [H8799] noemde H3026 hem Jegar-sahadutha H3290 ; maar Jakob H7121 [H8804] noemde H1567 denzelven Gilead.
  48 H559 [H8799] Toen zeide H3837 Laban H2088 : Deze H1530 hoop H3117 zij heden H5707 een getuige H996 tussen H996 mij en tussen H5921 H3651 u! Daarom H7121 [H8804] noemde men H8034 zijn naam H1567 Gilead,
  49 H4709 En Mizpa H834 ; omdat H559 [H8804] hij zeide H3068 : Dat de HEERE H6822 [H8799] opzicht neme H996 tussen H996 mij en tussen H3588 u, wanneer H376 wij de een H4480 van H7453 den ander H5641 [H8735] zullen verborgen zijn!
  50 H518 Zo H1323 gij mijn dochteren H6031 [H8762] beledigt H518 , en zo H802 gij vrouwen H3947 [H8799] neemt H5921 boven H1323 mijn dochteren H376 , niemand H369 is H5973 bij H7200 [H8798] ons; zie toe H430 , God H5707 zal getuige H996 zijn tussen H996 mij en tussen u!
  51 H3837 Laban H559 [H8799] zeide H3290 voorts tot Jakob H2009 : Zie H2088 , daar is deze H1530 zelfde hoop H2009 , en zie H4676 , daar is dit opgericht teken H834 , hetwelk H3384 [H8804] ik opgeworpen heb H996 tussen H996 mij en tussen u;
  52 H2088 Deze H1530 zelfde hoop H5707 zij getuige H4676 , en dit opgericht teken H5713 zij getuige H518 , dat H589 ik H413 tot H2088 u voorbij dezen H1530 hoop H3808 niet H5674 [H8799] komen zal H518 , en dat H413 gij tot H2088 mij, voorbij dezen H1530 hoop H2063 en dit H4676 opgericht teken H3808 , niet H5674 [H8799] komen zult H7451 ten kwade!
  53 H430 De God H85 van Abraham H430 , en de God H5152 van Nahor H430 , de God H1 huns vaders H8199 [H8799] richte H996 tussen H3290 ons! En Jakob H7650 [H8735] zwoer H6343 bij de Vreze H1 zijn vaders H3327 Izaks.
  54 H2076 [H8799] Toen slachtte H3290 Jakob H2077 een slachting H2022 op dat gebergte H7121 [H8799] , en hij nodigde H251 zijn broederen H3899 , om brood H398 [H8800] te eten H398 [H8799] ; en zij aten H3899 brood H3885 [H8799] , en vernachtten H2022 op dat gebergte.
  55 H3837 En Laban H7925 H0 stond H1242 des morgens H7925 [H8686] vroeg op H5401 [H8762] , en kuste H1121 zijn zonen H1323 , en zijn dochteren H1288 [H8762] , en zegende H853 hen H3837 ; en Laban H3212 [H8799] trok heen H7725 [H8799] , en keerde weder H4725 tot zijn plaats.