Genesis 30

DSV_Strongs(i)
  1 H7354 Als nu Rachel H7200 [H8799] zag H3588 , dat H3290 zij Jakob H3808 niet H3205 [H8804] baarde H7065 [H8762] , zo benijdde H7354 Rachel H269 haar zuster H559 [H8799] ; en zij zeide H413 tot H3290 Jakob H3051 [H8798] : Geef H1121 mij kinderen H518 ! of indien H369 niet H595 , zo ben ik H4191 [H8801] dood.
  2 H2734 [H8799] Toen ontstak H3290 Jakobs H639 toorn H7354 tegen Rachel H559 [H8799] , en hij zeide H595 : Ben ik H8479 dan in plaats H430 van God H834 , Die H6529 de vrucht H990 des buiks H4480 van H4513 [H8804] u geweerd heeft?
  3 H559 [H8799] En zij zeide H2009 : Zie H519 , daar is mijn dienstmaagd H1090 Bilha H935 H0 , ga H413 tot H935 [H8798] haar in H5921 ; dat zij op H1290 mijn knieen H3205 [H8799] bare H595 , en ik H1571 ook H4480 uit H1129 [H8735] haar gebouwd worde.
  4 H5414 [H8799] Zo gaf zij H8198 hem haar dienstmaagd H1090 Bilha H802 tot een vrouw H3290 ; en Jakob H935 H0 ging H413 tot H935 [H8799] haar in.
  5 H1090 En Bilha H2029 [H8799] werd zwanger H3205 [H8799] , en baarde H3290 Jakob H1121 een zoon.
  6 H559 [H8799] Toen zeide H7354 Rachel H430 : God H1777 [H8804] heeft mij gericht H1571 , en ook H6963 mijn stem H8085 [H8804] verhoord H1121 , en heeft mij een zoon H5414 [H8799] gegeven H5921 H3651 ; daarom H7121 [H8804] noemde zij H8034 zijn naam H1835 Dan.
  7 H1090 En Bilha H7354 , Rachels H8198 dienstmaagd H5750 , werd wederom H2029 [H8799] bevrucht H3205 [H8799] , en baarde H3290 Jakob H8145 den tweeden H1121 zoon.
  8 H559 [H8799] Toen zeide H7354 Rachel H5319 : Ik heb worstelingen H430 Gods H5973 met H269 mijn zuster H6617 [H8738] geworsteld H1571 ; ook H3201 [H8804] heb ik de overhand gehad H7121 [H8799] ; en zij noemde H8034 zijn naam H5321 Nafthali.
  9 H3812 Toen nu Lea H7200 [H8799] zag H3588 , dat H5975 [H8804] zij ophield H4480 van H3205 [H8800] baren H3947 [H8799] , nam zij H8198 ook haar dienstmaagd H2153 Zilpa H5414 [H8799] , en gaf H853 die H3290 aan Jakob H802 tot een vrouw.
  10 H2153 En Zilpa H3812 , Lea's H8198 dienstmaagd H3205 [H8799] , baarde H3290 Jakob H1121 een zoon.
  11 H559 [H8799] Toen zeide H3812 Lea H935 [H8804] : Er komt H1409 een hoop H7121 [H8799] ! en zij noemde H8034 zijn naam H1410 Gad.
  12 H3205 [H8799] Daarna baarde H2153 Zilpa H3812 , Lea's H8198 dienstmaagd H3290 , Jakob H8145 een tweeden H1121 zoon.
  13 H559 [H8799] Toen zeide H3812 Lea H837 : Tot mijn geluk H3588 ! want H1323 de dochters H833 [H8765] zullen mij gelukkig achten H7121 [H8799] ; en zij noemde H8034 zijn naam H836 Aser.
  14 H7205 En Ruben H3212 [H8799] ging H3117 in de dagen H2406 H7105 van de tarweoogst H4672 [H8799] , en hij vond H1736 Dudaim H7704 in het veld H935 [H8686] , en hij bracht H853 die H413 tot H517 zijn moeder H3812 Lea H559 [H8799] . Toen zeide H7354 Rachel H413 tot H3812 Lea H5414 [H8798] : Geef mij H4994 toch H4480 van H1121 uws zoons H1736 Dudaim.
  15 H559 [H8799] En zij zeide H4592 tot haar: Is het weinig H376 , dat gij mijn man H3947 [H8800] genomen hebt H1571 , dat gij ook H1121 mijns zoons H1736 Dudaim H3947 [H8800] nemen zult H559 [H8799] ? Toen zeide H7354 Rachel H3651 : Daarom H3915 zal hij dezen nacht H8478 voor H1121 uws zoons H1736 Dudaim H5973 bij H7901 [H8799] u liggen.
  16 H3290 Als nu Jakob H6153 des avonds H4480 uit H7704 het veld H935 [H8799] kwam H3318 [H8799] , ging H3812 Lea H7125 [H8800] uit hem tegemoet H559 [H8799] , en zeide H413 : Gij zult tot H935 [H8799] mij inkomen H3588 ; want H7936 [H8800] ik heb u om loon zekerlijk H7936 [H8804] gehuurd H1121 voor mijns zoons H1736 Dudaim H7901 [H8799] ; en hij lag H1931 dien H3915 nacht H5973 bij haar.
  17 H430 En God H8085 H413 [H8799] verhoorde H3812 Lea H2029 [H8799] ; en zij werd bevrucht H3205 [H8799] , en baarde H3290 Jakob H2549 den vijfden H1121 zoon.
  18 H559 [H8799] Toen zeide H3812 Lea H430 : God H7939 heeft mijn loon H5414 [H8804] gegeven H834 , nadat H8198 ik mijn dienstmaagd H376 aan mijn man H5414 [H8804] gegeven heb H7121 [H8799] ; en zij noemde H8034 zijn naam H3485 Issaschar.
  19 H3812 En Lea H5750 werd H2029 [H8799] wederom bevrucht H3205 [H8799] , en zij baarde H3290 Jakob H8345 den zesden H1121 zoon.
  20 H3812 En Lea H559 [H8799] zeide H430 : God H853 heeft mij H2064 [H8804] , mij [heeft] [Hij] begiftigd H2896 met een goede H2065 gift H6471 ; ditmaal H376 zal mijn man H2082 [H8799] mij bijwonen H3588 ; want H8337 ik heb hem zes H1121 zonen H3205 [H8804] gebaard H7121 [H8799] ; en zij noemde H8034 zijn naam H2074 Zebulon.
  21 H3205 [H8804] En zij baarde H310 daarna H1323 een dochter H7121 [H8799] ; en zij noemde H8034 haar naam H1783 Dina.
  22 H430 God H2142 [H8799] dacht H7354 ook aan Rachel H430 ; en God H8085 H413 [H8799] verhoorde H6605 [H8799] haar, en opende H7358 haar baarmoeder.
  23 H2029 [H8799] En zij werd bevrucht H3205 [H8799] , en baarde H1121 een zoon H559 [H8799] ; en zij zeide H430 : God H2781 heeft mijn smaadheid H622 [H8804] weggenomen!
  24 H7121 [H8799] En zij noemde H8034 zijn naam H3130 Jozef H559 [H8800] , zeggende H3068 : De HEERE H3254 H0 voege H312 mij een anderen H1121 zoon H3254 [H8686] daartoe.
  25 H1961 [H8799] En het geschiedde H834 , dat H7354 Rachel H3130 Jozef H3205 [H8804] gebaard had H3290 , dat Jakob H413 tot H3837 Laban H559 [H8799] zeide H7971 [H8761] : Laat mij vertrekken H3212 [H8799] , dat ik ga H413 tot H4725 mijn plaats H776 , en naar mijn land.
  26 H5414 [H8798] Geef H802 mijn vrouwen H3206 , en mijn kinderen H834 , om H2004 welke H853 ik u H5647 [H8804] gediend heb H3212 [H8799] , dat ik vertrek H3588 ; want H859 gij H3045 [H8804] weet H5656 mijn dienst H834 , dien H5647 [H8804] ik u gediend heb.
  27 H559 [H8799] Toen zeide H3837 Laban H413 tot H518 hem: Zo H4994 ik nu H2580 genade H4672 [H8804] gevonden heb H5869 in uw ogen H5172 [H8765] ; ik heb waargenomen H3068 , dat de HEERE H1558 mij om uwentwil H1288 [H8762] gezegend heeft.
  28 H559 [H8799] Hij zeide H5344 H5921 [H8798] dan: Noem H7939 mij uitdrukkelijk uw loon H5414 [H8799] , dat ik geven zal.
  29 H559 [H8799] Toen zeide H413 hij tot H859 hem: Gij H3045 [H8804] weet H834 , hoe H5647 [H8804] ik u gediend heb H834 , en hoe H4735 uw vee H854 bij H1961 [H8804] mij geweest is.
  30 H3588 Want H4592 het weinige H834 , dat H6440 gij voor H1961 [H8804] mij gehad hebt H7230 , dat is tot een menigte H6555 [H8799] uitgebroken H3068 ; en de HEERE H853 heeft u H1288 [H8762] gezegend H7272 bij mijn voet H6258 ; nu dan H4970 , wanneer H595 zal ik H1571 ook H6213 [H8799] werken H1004 voor mijn huis?
  31 H559 [H8799] En hij zeide H4100 : Wat H5414 [H8799] zal ik u geven H559 [H8799] ? Toen zeide H3290 Jakob H3808 : Gij zult mij niet H3972 met al H5414 [H8799] geven H518 , indien H2088 gij mij deze H1697 zaak H6213 [H8799] doen zult H7725 [H8799] ; ik zal wederom H6629 uw kudden H7462 [H8799] weiden H8104 [H8799] , [en] bewaren.
  32 H3117 Ik zal heden H3605 door uw ganse H6629 kudde H5674 [H8799] gaan H4480 H8033 , daarvan H5493 [H8687] afzonderende H3605 al H5348 het gespikkelde H2921 [H8803] en geplekte H7716 vee H3605 , en al H2345 het bruine H7716 vee H3775 onder de lammeren H2921 [H8803] , en het geplekte H5348 en gespikkelde H5795 onder de geiten H7939 ; en zulks zal mijn loon H1961 [H8804] zijn.
  33 H6666 Zo zal mijn gerechtigheid H3117 op den dag H4279 van morgen H6030 [H8804] met mij betuigen H3588 , als H935 [H8799] gij komen zult H5921 over H7939 mijn loon H6440 , voor uw aangezicht H3605 ; al H834 wat H369 H0 niet H5348 gespikkeld H2921 [H8803] en geplekt H369 is H5795 onder de geiten H2345 en bruin H3775 onder de lammeren H1931 , dat H854 zij bij H1589 [H8803] mij gestolen.
  34 H559 [H8799] Toen zeide H3837 Laban H2005 : Zie H3863 , och ja, het zij H1697 naar uw woord!
  35 H5493 [H8686] En hij zonderde af H1931 ten zelfden H3117 dage H6124 de gesprenkelde H2921 [H8803] en geplekte H8495 bokken H3605 en al H5348 de gespikkelde H2921 [H8803] en geplekte H5795 geiten H3605 , al H834 waar H3836 wit H3605 aan was, en al H2345 het bruine H3775 onder de lammeren H5414 [H8799] ; en hij gaf H3027 dezelve in de hand H1121 zijner zonen.
  36 H7760 [H8799] En hij stelde H1870 een weg H7969 van drie H3117 dagen H996 tussen H996 hem, en tussen H3290 Jakob H3290 ; en Jakob H7462 [H8802] weidde H3498 [H8737] de overige H6629 kudde H3837 van Laban.
  37 H3947 [H8799] Toen nam zich H3290 Jakob H4731 roeden H3892 van groen H3839 populierenhout H3869 , en van hazelaar H6196 , en van kastanje H6478 [H8762] ; en hij schilde H3836 daarin witte H6479 strepen H4286 , ontblotende H3836 het wit H834 , hetwelk H5921 aan H4731 die roeden was.
  38 H3322 [H8686] En hij leide H4731 deze roeden H834 , die H6478 [H8765] hij geschild had H7298 , in de goten H8268 , [en] in de drinkbakken H4325 van het water H834 , waar H6629 de kudde H935 [H8799] kwam H8354 [H8800] drinken H5227 , tegenover H6629 de kudde H3179 [H8799] ; en zij werden verhit H935 [H8800] , als zij kwamen H8354 [H8800] om te drinken.
  39 H6629 Als dan de kudde H3179 [H8799] verhit werd H413 bij H4731 de roeden H3205 [H8799] , zo lammerde H6629 de kudde H6124 gesprenkelde H5348 , gespikkelde H2921 [H8803] , en geplekte.
  40 H6504 [H8689] Toen scheidde H3290 Jakob H3775 de lammeren H5414 [H8799] , en hij wendde H6440 het gezicht H6629 der kudde H413 op H6124 het gesprenkelde H3605 , en al H2345 het bruine H3837 onder Labans H6629 kudde H7896 [H8799] ; en hij stelde H5739 zijn kudden H909 alleen H7896 [H8804] , en hij zette H3808 ze niet H5921 bij H6629 de kudde H3837 van Laban.
  41 H1961 [H8799] En het geschiedde H3605 , telkens H6629 als de kudde H7194 [H8794] der vroegelingen H3179 [H8763] verhit werd H7760 [H8804] , zo stelde H3290 Jakob H4731 de roeden H5869 voor de ogen H6629 der kudde H7298 in de goten H3179 [H8763] , opdat zij hittig werden H4731 bij de roeden.
  42 H6629 Maar als de kudde H5848 [H8687] spade hittig werd H7760 [H8799] , zo stelde hij H3808 ze niet H5848 [H8803] , zodat de spadelingen H3837 Laban H7194 [H8803] , en de vroegelingen H3290 Jakob H1961 [H8804] toekwamen.
  43 H376 En die man H6555 H0 brak H3966 gans H3966 zeer H6555 [H8799] uit H1961 [H8799] [in] [menigte], en hij had H7227 vele H6629 kudden H8198 , en dienstmaagden H5650 , en dienstknechten H1581 , en kemelen H2543 , en ezelen.