Genesis 29:18-30

DSV_Strongs(i)
  18 H3290 En Jakob H157 H0 had H7354 Rachel H157 [H8799] lief H559 [H8799] ; en hij zeide H7651 : Ik zal u zeven H8141 jaren H5647 [H8799] dienen H7354 , om Rachel H6996 , uw kleinste H1323 dochter.
  19 H559 [H8799] Toen zeide H3837 Laban H2896 : Het is beter H853 , dat ik haar H5414 [H8800] aan u geve H4480 , dan H853 dat ik haar H312 aan een anderen H376 man H5414 [H8800] geve H3427 [H8798] ; blijf H5978 bij mij.
  20 H5647 [H8799] Alzo diende H3290 Jakob H7354 om Rachel H7651 zeven H8141 jaren H1961 [H8799] ; en die waren H5869 in zijn ogen H259 als enige H3117 dagen H853 , omdat hij haar H160 liefhad.
  21 H559 [H8799] Toen zeide H3290 Jakob H413 tot H3837 Laban H3051 [H8798] : Geef H802 mijn huisvrouw H3588 , want H3117 mijn dagen H4390 [H8804] zijn vervuld H413 , dat ik tot H935 [H8799] haar inga.
  22 H622 [H8799] Zo verzamelde H3837 Laban H3605 al H582 de mannen H4725 dier plaats H6213 [H8799] , en maakte H4960 een maaltijd.
  23 H1961 [H8799] En het geschiedde H6153 des avonds H1323 , dat hij zijn dochter H3812 Lea H3947 [H8799] nam H935 [H8686] , en bracht H853 haar H413 tot H935 H0 hem; en hij ging H413 tot H935 [H8799] haar in.
  24 H3837 En Laban H5414 [H8799] gaf H2153 haar Zilpa H8198 , zijn dienstmaagd H3812 , aan Lea H1323 , zijn dochter H8198 , [tot] een dienstmaagd.
  25 H1961 [H8799] En het geschiedde H1242 des morgens H2009 , en ziet H1931 , het H3812 was Lea H559 [H8799] . Daarom zeide hij H413 tot H3837 Laban H4100 : Wat H2063 is dit H6213 [H8804] , [dat] gij mij gedaan hebt H3808 ; heb ik niet H5973 bij H5647 [H8804] u gediend H7354 om Rachel H7411 [H8765] ? waarom hebt gij mij dan bedrogen?
  26 H3837 En Laban H559 [H8799] zeide H6213 [H8735] : Men doet H3651 alzo H3808 niet H4725 te dezer onzer plaatse H6810 , dat men de kleinste H5414 [H8800] uitgeve H6440 voor H1067 de eerstgeborene.
  27 H4390 [H8761] Vervul H7620 de week H2063 van deze H1571 ; dan zullen wij u ook H2063 die H5414 [H8799] geven H5656 , voor den dienst H834 , dien H5750 gij nog H312 andere H7651 zeven H8141 jaren H5978 bij H5647 [H8799] mij dienen zult.
  28 H3290 En Jakob H6213 [H8799] deed H3651 alzo H4390 [H8762] ; en hij vervulde H7620 de week H2063 van deze H5414 [H8799] . Toen gaf hij H7354 hem Rachel H1323 , zijn dochter H802 , hem tot een vrouw.
  29 H3837 En Laban H5414 [H8799] gaf H1323 aan zijn dochter H7354 Rachel H8198 zijn dienstmaagd H1090 Bilha H8198 , haar tot een dienstmaagd.
  30 H935 H0 En hij ging H1571 ook H935 [H8799] in H7354 tot Rachel H157 H0 , en had H1571 ook H7354 Rachel H157 [H8799] liever H4480 dan H3812 Lea H5647 [H8799] ; en hij diende H5973 bij H5750 hem nog H312 andere H7651 zeven H8141 jaren.