Ezekiel 46

DSV_Strongs(i)
  1 H559 [H8804] Alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H8179 : De poort H6442 van het binnenste H2691 voorhof H6921 , die naar het oosten H6437 [H8802] ziet H8337 ; zal de zes H4639 H3117 werkdagen H5462 [H8803] gesloten zijn H7676 H3117 ; maar op den sabbatdag H6605 [H8735] zal zij geopend worden H6605 [H8735] ; ook zal zij geopend worden H3117 op den dag H2320 van de nieuwe maan.
  2 H5387 En de vorst H935 [H8804] zal ingaan H1870 [door] den weg H197 van het voorhuis H8179 derzelve poort H2351 van buiten H5975 [H8804] , en zal staan H4201 aan den post H8179 van de poort H3548 ; en de priesters H5930 zullen zijn brandofferen H8002 en zijn dankofferen H6213 [H8804] bereiden H7812 [H8694] , en hij zal aanbidden H4670 aan den dorpel H8179 der poort H3318 [H8804] , en [daarna] uitgaan H8179 ; doch de poort H5462 [H8735] zal niet gesloten worden H6153 tot op den avond.
  3 H5971 Ook zal het volk H776 des lands H7812 [H8694] aanbidden H6607 [voor] de deur H8179 derzelve poort H7676 , op de sabbatten H2320 en op de nieuwe manen H6440 , voor het aangezicht H3068 des HEEREN.
  4 H5930 Het brandoffer H5387 nu, dat de vorst H3068 den HEERE H7126 [H8686] zal offeren H7676 H3117 , zal op den sabbatdag H8337 zijn, zes H8549 volkomen H3532 lammeren H8549 , en een volkomen H352 ram.
  5 H4503 En het spijsoffer H374 , een efa H352 tot den ram H3532 , maar tot de lammeren H4503 zal het spijsoffer H4991 een gave H3027 zijner hand H8081 zijn; en olie H1969 , een hin H374 tot een efa.
  6 H3117 Maar op den dag H2320 van de nieuwe maan H6499 , een var H1121 , een jong H1241 rund H8549 , van de volkomene H8337 , en zes H3532 lammeren H352 , en een ram H8549 ; volkomen zullen zij zijn.
  7 H4503 En [ten] spijsoffer H6213 [H8799] zal hij bereiden H374 een efa H6499 tot den var H374 , en een efa H352 tot den ram H3532 ; maar tot de lammeren H3027 , zoals zijn hand H5381 [H8686] bekomen zal H1969 ; en een hin H8081 olie H374 tot een efa.
  8 H5387 En als de vorst H935 [H8800] ingaat H1870 , zal hij [door] den weg H197 van het voorhuis H8179 der poort H935 [H8799] ingaan H1870 , en door deszelfs weg H3318 [H8799] [weder] uitgaan.
  9 H5971 Maar als het volk H776 des lands H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H935 [H8800] komt H4150 , op de gezette hoogtijden H1870 , die [door] den weg H6828 H8179 van de noorderpoort H935 [H8802] ingaat H7812 [H8692] om te aanbidden H1870 , zal [door] den weg H5045 H8179 van de zuiderpoort H3318 [H8799] [weder] uitgaan H1870 ; en die [door] den weg H5045 H8179 van de zuiderpoort H935 [H8802] ingaat H1870 , zal [door] den weg H6828 H8179 van de noorderpoort H3318 [H8799] [weder] uitgaan H7725 [H8799] ; hij zal niet wederkeren H1870 [door] den weg H8179 der poort H935 [H8804] , door dewelke hij is ingegaan H5226 , maar recht voor zich henen H3318 [H8799] uitgaan.
  10 H5387 De vorst H8432 nu zal in het midden H935 [H8800] van hen ingaan H935 [H8799] , als zij ingaan H3318 [H8800] ; en als zij uitgaan H3318 [H8799] , zullen zij [samen] uitgaan.
  11 H2282 Voorts op de feesten H4150 , en op de gezette hoogtijden H4503 zal het spijsoffer H374 zijn, een efa H6499 tot een var H374 , en een efa H352 tot een ram H3532 ; maar tot de lammeren H4991 , een gave H3027 zijner hand H8081 ; en olie H1969 , een hin H374 tot een efa.
  12 H5387 En als de vorst H5071 een vrijwillig offer H6213 [H8799] zal doen H5930 , een brandoffer H8002 of dankofferen H5071 [tot] een vrijwillig offer H3068 den HEERE H8179 , zo zal men hem de poort H6605 [H8804] openen H6921 , die naar het oosten H6437 [H8802] ziet H5930 ; en hij zal zijn brandoffer H8002 en zijn dankofferen H6213 [H8804] doen H6213 [H8799] , gelijk als hij zal gedaan hebben H7676 H3117 op den sabbatdag H3318 [H8804] ; en als hij [weder] uitgaat H8179 , zal men de poort H5462 [H8804] sluiten H310 , nadat H3318 [H8800] hij uitgegaan zal zijn.
  13 H8549 Wijders zult gij een volkomen H1121 H8141 eenjarig H3532 lam H3117 dagelijks H6213 [H8799] bereiden H5930 [ten] brandoffer H3068 den HEERE H1242 ; alle H1242 morgens H6213 [H8799] zult gij dat bereiden.
  14 H4503 En gij zult [ten] spijsoffer H6213 [H8799] daarop doen H1242 , alle morgens H8345 een zesde deel H374 van een efa H8081 , en olie H7992 een derde deel H1969 van een hin H5560 , om de meelbloem H7450 [H8800] te bedruipen H4503 ; [tot] een spijsoffer H3068 den HEERE H5769 , [tot] eeuwige H2708 inzettingen H8548 , geduriglijk.
  15 H3532 Zij zullen dan het lam H4503 , en het spijsoffer H8081 , en de olie H1242 alle morgens H6213 H6213 [H8799] bereiden H8548 [tot] een gedurig H5930 brandoffer.
  16 H559 [H8804] Alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H5387 : Wanneer de vorst H376 aan iemand H1121 van zijn zonen H4979 een geschenk H5414 [H8799] zal geven H5159 [van] zijn erfenis H1121 , dat zullen zijn zonen H272 hebben; het zal hun bezitting H5159 zijn in erfenis.
  17 H5159 Maar wanneer hij van zijn erfenis H4979 een geschenk H5414 [H8799] zal geven H259 aan een H5650 van zijn knechten H8141 H1865 , die zal dat hebben tot het vrijjaar H5387 toe; dan zal het tot den vorst H7725 [H8804] wederkeren H5159 ; het is immers zijn erfenis H1121 , zijn zonen zullen het hebben.
  18 H5387 En de vorst H3947 [H8799] zal niets nemen H5159 van de erfenis H5971 des volks H272 , om hen van hun bezitting H3238 [H8687] te beroven H272 ; van zijn bezitting H1121 zal hij zijn zonen H5157 [H8686] erf nalaten H5971 ; opdat niet Mijn volk H376 , een iegelijk H272 uit zijn erfenis H6327 [H8799] , verstrooid worde.
  19 H935 [H8686] Daarna bracht hij H3996 mij door den ingang H3802 , die aan de zijde H8179 der poort H6944 was, tot de heilige H3957 kameren H3548 , den priesteren H6828 toe [behorende], die naar het noorden H6437 [H8802] zagen H4725 , en ziet, aldaar was een plaats H3411 aan beide zijden H3220 , naar het westen.
  20 H559 [H8799] En hij zeide H4725 tot mij: Dit is de plaats H3548 , alwaar de priesters H817 het schuldoffer H2403 en het zondoffer H1310 [H8762] zullen koken H4503 ; [en] waar zij het spijsoffer H644 [H8799] zullen bakken H3318 [H8687] , opdat zij het niet uitbrengen H2435 in het buitenste H2691 voorhof H5971 , om het volk H6942 [H8763] te heiligen.
  21 H3318 [H8686] Toen bracht hij H2435 mij in het buitenste H2691 voorhof H5674 [H8686] , en voerde mij om H702 in de vier H4740 hoeken H2691 des voorhofs H4740 ; en ziet, in elken H4740 hoek H2691 H2691 des voorhofs H2691 was een ander H2691 voorhofje.
  22 H702 In de vier H4740 hoeken H2691 des voorhofs H2691 waren voorhofjes H7000 [H8803] met schoorstenen H705 , van veertig H753 [ellen] de lengte H7970 , en dertig H7341 de breedte H702 ; dezelve vier H7106 [H8716] hoekhofjes H259 hadden enerlei H4060 maat.
  23 H5439 En er was rondom H2905 in dezelve een ringmuur H5439 , rondom H702 deze vier H4018 ; en er waren keukens H6213 [H8803] gemaakt H2918 beneden [aan] de ringmuren H5439 rondom.
  24 H559 [H8799] En hij zeide H1004 H1310 [H8764] tot mij: Dit zijn de keukens H8334 [H8764] , alwaar de dienaars H1004 des huizes H2077 het slachtoffer H5971 des volks H1310 [H8762] zullen koken.