Ezekiel 45

DSV_Strongs(i)
  1 H776 Als gijlieden nu het land H5307 [H8687] zult doen vallen H5159 in erfenis H8641 , zo zult gij een hefoffer H3068 den HEERE H7311 [H8686] offeren H6944 , [tot] een heilige plaats H776 , van het land H753 ; de lengte H753 zal zijn de lengte H2568 van vijf H6242 en twintig H505 duizend H7341 [meetrieten], en de breedte H6235 tien H505 duizend H1366 ; dat zal in zijn gehele grenzen H5439 rondom H6944 heilig zijn.
  2 H6944 Hiervan zullen tot het heiligdom H2568 H3967 zijn vijfhonderd H2568 H3967 met vijfhonderd H7251 [H8794] , vierkant H5439 rondom H2572 ; en het zal vijftig H520 ellen H4054 hebben [tot] een buitenruim H5439 rondom.
  3 H4058 [H8799] Alzo zult gij meten H4060 van deze maat H753 , de lengte H2568 van vijf H6242 en twintig H505 duizend H7341 , en de breedte H6235 van tien H505 duizend H4720 en daarin zal het heiligdom H6944 zijn [met] het heilige H6944 der heiligen.
  4 H6944 Dat zal een heilige H776 plaats zijn van het land H3548 ; zij zal zijn voor de priesteren H4720 , die het heiligdom H8334 [H8764] bedienen H7131 , die naderen H3068 om den HEERE H8334 [H8763] te dienen H4725 ; en het zal hun een plaats H1004 zijn tot huizen H4720 , en een heilige plaats H4720 voor het heiligdom.
  5 H3881 Voorts zullen de Levieten H8334 [H8764] , die dienaars H1004 des huizes H753 , ook de lengte H2568 hebben van vijf H6242 en twintig H505 duizend H7341 , en de breedte H6235 van tien H505 duizend H272 , hunlieden tot een bezitting H6242 , [voor] twintig H3957 kameren.
  6 H272 En [tot] bezitting H5892 van de stad H5414 [H8799] zult gij geven H7341 de breedte H2568 van vijf H505 duizend H753 en de lengte H2568 van vijf H6242 en twintig H505 duizend H5980 , tegenover H6944 het heilig H8641 hefoffer H1004 ; voor het ganse huis H3478 Israels zal het zijn.
  7 H5387 De vorst H6944 nu zal [zijn] [deel] hebben van deze en van gene zijde des heiligen H8641 hefoffers H272 en der bezitting H5892 der stad H6440 , voor aan H6944 het heilig H8641 hefoffer H6440 , en voor aan H272 de bezitting H5892 der stad H3220 H6285 ; van den westerhoek H3220 westwaarts H6924 H6285 , en van den oosterhoek H6921 oostwaarts H753 ; en de lengte H5980 zal zijn tegenover H259 een H2506 der delen H3220 H1366 , van de westergrens H6921 H1366 tot de oostergrens toe.
  8 H776 Dit land H272 aangaande, het zal hem tot een bezitting H3478 zijn in Israel H5387 ; en Mijn vorsten H5971 zullen Mijn volk H3238 [H8686] niet meer verdrukken H1004 , maar den huize H3478 Israels H776 het land H5414 [H8799] laten H7626 , naar hun stammen.
  9 H5002 [H8803] Alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H7227 : Het is te veel H5387 voor u, gij vorsten H3478 Israels H5493 H0 ! doet H2555 geweld H7701 en verstoring H5493 [H8685] weg H6213 [H8798] , en doet H4941 recht H6666 en gerechtigheid H7311 H0 ; neemt H1646 uw uitstotingen H7311 [H8685] op H5971 van Mijn volk H559 [H8804] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE.
  10 H6664 Een rechte H3976 waag H6664 , en een rechte H374 efa H6664 , en een rechte H1324 bath zult gijlieden hebben.
  11 H374 Een efa H1324 en een bath H259 zullen van enerlei H8506 mate H1324 zijn, dat een bath H4643 het tiende deel H2563 van een homer H5375 [H8800] houde H374 ; ook een efa H6224 het tiende deel H2563 van een homer H4971 ; de mate H2563 daarvan zal zijn naar den homer.
  12 H8255 En de sikkel H6242 zal zijn van twintig H1626 gera H6242 ; twintig H8255 sikkelen H2568 , vijf H6242 en twintig H8255 sikkelen H2568 H6235 en vijftien H8255 sikkelen H4488 , zal ulieden een pond zijn.
  13 H8641 Dit is het hefoffer H7311 [H8686] , dat gijlieden offeren zult H8345 : het zesde deel H374 van een efa H2563 van een homer H2406 tarwe H8341 H0 ; ook zult gij het zesde deel H374 van een efa H8341 [H8765] geven H2563 van een homer H8184 gerst.
  14 H2706 Aangaande de inzetting H8081 van olie H1324 , van een bath H8081 olie H4643 ; [gij] [zult] [offeren] het tiende deel H1324 van een bath H3734 uit een kor H2563 , [hetwelk] is een homer H6235 van tien H1324 bath H6235 , want tien H1324 bath H2563 zijn een homer.
  15 H259 Voorts een H7716 lam H6629 uit de kudde H3967 , uit de tweehonderd H4945 , uit het waterrijke land H3478 van Israel H4503 , tot spijsoffer H5930 , en tot brandoffer H8002 , en tot dankofferen H3722 [H8763] om verzoening H5002 [H8803] over hen te doen, spreekt H136 de Heere H3069 HEERE.
  16 H5971 Al het volk H776 des lands H8641 zal in dit hefoffer H5387 zijn, voor den vorst H3478 in Israel.
  17 H5387 En het zal den vorst H5930 opleggen te [offeren] de brandofferen H4503 , en het spijsoffer H5262 , en het drankoffer H2282 , op de feesten H2320 , en op de nieuwe maanden H7676 , en op de sabbatten H4150 , op alle gezette hoogtijden H1004 van het huis H3478 Israels H2403 ; hij zal het zondoffer H4503 , en het spijsoffer H5930 , en het brandoffer H8002 , en de dankofferen H6213 [H8799] doen H3722 [H8763] , om verzoening te doen H1004 voor het huis H3478 Israels.
  18 H559 [H8804] Alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H7223 : In de eerste H259 [maand], op den eersten H2320 der maand H8549 , zult gij een volkomen H6499 var H1121 , een jong H1241 rund H3947 [H8799] , nemen H4720 ; en gij zult het heiligdom H2398 [H8765] ontzondigen.
  19 H3548 En de priester H1818 zal van het bloed H2403 des zondoffers H3947 [H8804] nemen H5414 [H8804] , en doen H4201 het aan de posten H1004 des huizes H702 , en aan de vier H6438 hoeken H5835 van het afzetsel H4196 des altaars H4201 , en aan de posten H8179 der poorten H6442 van het binnenste H2691 voorhof.
  20 H6213 [H8799] Alzo zult gij ook doen H7651 op den zevenden H2320 in die maand H376 ; vanwege H7686 [H8802] den afdwalende H6612 , en vanwege den slechte H1004 ; alzo zult gijlieden het huis H3722 [H8765] verzoenen.
  21 H7223 In de eerste H702 H6240 [maand], op den veertienden H3117 dag H2320 der maand H6453 , zal ulieden het pascha H2282 zijn; een feest H7620 van zeven H3117 dagen H4682 , ongezuurde broden H398 [H8735] zal men eten.
  22 H5387 En de vorst H3117 zal op denzelven dag H5971 voor zichzelven, en voor al het volk H776 des lands H6213 [H8804] , bereiden H6499 een var H2403 des zondoffers.
  23 H7651 En de zeven H3117 dagen H2282 van het feest H5930 zal hij een brandoffer H3068 den HEERE H6213 [H8799] bereiden H7651 , van zeven H6499 varren H7651 en zeven H352 rammen H8549 , [die] volkomen H3117 zijn, dagelijks H7651 , de zeven H3117 dagen H2403 [lang], en een zondoffer H8163 H5795 van een geitenbok H3117 , dagelijks.
  24 H4503 Ook zal hij een spijsoffer H6213 [H8799] bereiden H374 , een efa H6499 tot een var H374 , en een efa H352 tot een ram H1969 ; en een hin H8081 olie H374 tot een efa.
  25 H7651 In de zevende H2568 H6240 [maand], op den vijftienden H3117 dag H2320 der maand H2282 zal hij op het feest H6213 [H8799] desgelijks doen H7637 , zeven H3117 dagen H2403 [lang]; gelijk het zondoffer H5930 , gelijk het brandoffer H4503 , en gelijk het spijsoffer H8081 , en gelijk de olie.