Ezekiel 44

DSV_Strongs(i)
  1 H7725 [H8686] Toen deed hij mij wederkeren H1870 den weg H8179 [naar] de poort H2435 van het buitenste H4720 heiligdom H6921 , die naar het oosten H6437 [H8802] zag H5462 [H8803] ; en die was toegesloten.
  2 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H8179 tot mij: Deze poort H5462 [H8803] zal toegesloten zijn H6605 [H8735] , zij zal niet geopend worden H376 , noch iemand H935 [H8799] door dezelve ingaan H3068 , omdat de HEERE H430 , de God H3478 Israels H935 [H8804] , door dezelve is ingegaan H5462 [H8803] ; daarom zal zij toegesloten zijn.
  3 H5387 De vorst H5387 , de vorst H3427 [H8799] , die zal in dezelve zitten H3899 , om brood H398 [H8800] te eten H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H1870 ; door den weg H197 van het voorhuis H8179 der poort H935 [H8799] zal hij ingaan H1870 , en door den weg H3318 [H8799] van hetzelve zal hij uitgaan.
  4 H935 [H8686] Daarna bracht hij H1870 mij den weg H6828 H8179 der noorderpoort H6440 , voor aan H1004 het huis H7200 [H8799] ; en ik zag H3519 , en ziet, de heerlijkheid H3068 des HEEREN H1004 had het huis H3068 des HEEREN H4390 [H8804] vervuld H5307 [H8799] ; toen viel ik H6440 op mijn aangezicht.
  5 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H1121 H120 tot mij: Mensenkind H7760 H0 ! zet er H3820 uw hart H7760 [H8798] op H7200 [H8798] , en zie H5869 met uw ogen H8085 [H8798] , en hoor H241 met uw oren H1696 [H8764] alles, wat Ik met u spreken zal H2708 , van alle inzettingen H1004 van het huis H3068 des HEEREN H8451 , en van al zijn wetten H7760 [H8804] ; en zet H3820 uw hart H3996 op de ingang H1004 van het huis H4161 , met alle uitgangen H4720 des heiligdoms.
  6 H559 [H8804] En zeg H4805 tot die wederspannigen H1004 , tot het huis H3478 Israels H559 [H8804] : Zo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H7227 : Het is te veel H8441 voor ulieden, vanwege al uw gruwelen H1004 , o huis H3478 Israels.
  7 H1121 H5236 Dewijl gijlieden vreemden H935 [H8687] hebt ingebracht H6189 , onbesnedenen H3820 van hart H6189 en onbesnedenen H1320 van vlees H4720 , om in Mijn heiligdom H2490 [H8763] te zijn, om dat te ontheiligen H1004 , [te] [weten] Mijn huis H3899 ; als gij Mijn brood H2459 , het vette H1818 en het bloed H7126 [H8687] offerdet H1285 , en zij Mijn verbond H6565 [H8686] verbraken H413 , nevens H8441 al uw gruwelen.
  8 H4931 En gijlieden hebt de wacht H6944 van Mijn heilige dingen H8104 [H8804] niet waargenomen H8104 [H8802] ; maar gij hebt uzelven [enigen] tot wachters H4931 Mijner wacht H7760 [H8799] gesteld H4720 in Mijn heiligdom.
  9 H559 [H8804] Alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H1121 H5236 : Geen vreemde H6189 , onbesneden H3820 van hart H6189 , en onbesneden H1320 van vlees H4720 , zal in Mijn heiligdom H935 [H8799] ingaan H8432 , van enigen vreemde, die in het midden H1121 der kinderen H3478 Israels is.
  10 H3881 Maar de Levieten H7368 [H8804] , die verre van Mij geweken zijn H3478 , als Israel H8582 [H8800] ging dolen H8582 [H8804] , die van Mij zijn afgedwaald H1544 , hun drekgoden H310 achterna H5771 , zullen wel hun ongerechtigheid H5375 [H8804] dragen;
  11 H4720 Nochtans zullen zij in Mijn heiligdom H8334 [H8764] bedienaars zijn H6486 , [in] de ambten H8179 aan de poorten H1004 van het huis H1004 , en zij zullen het huis H8334 [H8764] bedienen H5930 ; zij zullen het brandoffer H2077 en het slachtoffer H5971 voor het volk H7819 [H8799] slachten H6440 , en zullen voor hun aangezicht H5975 [H8799] staan H8334 [H8763] , om hen te dienen;
  12 H8334 [H8762] Omdat zij henlieden gediend hebben H6440 voor het aangezicht H1544 hunner drekgoden H1004 , en den huize H3478 Israels H4383 tot een aanstoot H5771 der ongerechtigheid H3027 geweest zijn, daarom heb Ik Mijn hand H5375 [H8804] tegen hen opgeheven H5002 [H8803] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE H5771 , dat zij hun ongerechtigheid H5375 [H8804] zullen dragen.
  13 H5066 [H8799] En zij zullen tot Mij niet naderen H3547 [H8763] , om Mij het priesterambt te bedienen H5066 [H8800] , en om te naderen H6944 tot al Mijn heilige dingen H6944 , tot de allerheiligste H3639 dingen; maar zullen hun schande H5375 [H8804] dragen H8441 , en hun gruwelen H6213 [H8804] , die zij gedaan hebben.
  14 H5414 [H8804] Daarom zal Ik hen stellen H8104 [H8802] [tot] wachters H4931 van de wacht H1004 des huizes H5656 , aan al zijn dienst H6213 [H8735] , en aan alles, wat daarin zal gedaan worden.
  15 H3881 Maar de Levietische H3548 priesters H1121 , de kinderen H6659 van Zadok H4931 , die de wacht H4720 Mijns heiligdoms H8104 [H8804] hebben waargenomen H1121 , als de kinderen H3478 Israels H8582 [H8800] van Mij afdwaalden H7126 [H8799] , die zullen tot Mij naderen H8334 [H8763] , om Mij te dienen H6440 ; en zullen voor Mijn aangezicht H5975 [H8804] staan H2459 , om Mij het vette H1818 en het bloed H7126 [H8687] te offeren H5002 [H8803] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE;
  16 H4720 Die zullen in Mijn heiligdom H935 [H8799] ingaan H7979 , en die zullen tot Mijn tafel H7126 [H8799] naderen H8334 [H8763] om Mij te dienen H4931 , en zij zullen Mijn wacht H8104 [H8804] waarnemen.
  17 H8179 En het zal geschieden, als zij tot de poorten H6442 van het binnenste H2691 voorhof H935 [H8800] zullen ingaan H6593 , dat zij linnen H899 klederen H3847 [H8799] zullen aantrekken H6785 ; maar wol H5927 [H8799] zal op hen niet komen H8334 [H8763] , als zij dienen H8179 in de poorten H6442 van het binnenste H2691 voorhof H1004 , en inwaarts.
  18 H6593 Linnen H6287 huiven H7218 zullen op hun hoofd H6593 zijn, en linnen H4370 onderbroeken H4975 zullen op hun lenden H2296 [H8799] zijn; zij zullen zich niet gorden H3154 in het zweet.
  19 H3318 [H8800] En als zij uitgaan H2435 tot het buitenste H2691 voorhof H2435 , [namelijk] tot het buitenste H2691 voorhof H5971 tot het volk H899 , zullen zij hun klederen H8334 [H8764] , in dewelke zij gediend hebben H6584 [H8799] , uittrekken H3240 [H8689] , en dezelve henenleggen H6944 in de heilige H3957 kameren H312 ; en zullen andere H899 klederen H3847 [H8804] aantrekken H5971 , opdat zij het volk H6942 [H8762] niet heiligen H899 met hun klederen.
  20 H7218 En zij zullen hun hoofd H1548 [H8762] niet glad afscheren H6545 , ook de lokken H7971 [H8762] niet lang laten wassen H3697 [H8800] ; behoorlijk H7218 zullen zij hun hoofden H3697 [H8799] bescheren.
  21 H3548 Ook zal geen priester H3196 wijn H8354 [H8799] drinken H6442 , als zij in het binnenste H2691 voorhof H935 [H8800] zullen ingaan.
  22 H490 Ook zullen zij zich geen weduwe H1644 [H8803] of verstotene H802 tot vrouwen H3947 [H8799] nemen H1330 ; maar jonge dochters H2233 van het zaad H1004 van het huis H3478 Israels H490 , of een weduwe H3548 , die een weduwe zal geweest zijn van een priester H3947 [H8799] , zullen zij nemen.
  23 H5971 En zij zullen Mijn volk H3384 [H8686] [onderscheid] leren H6944 tussen het heilige H2455 en onheilige H3045 [H8686] , en hun bekend maken H2931 [het] [onderscheid] tussen het onreine H2889 en reine.
  24 H7379 En over een twistzaak H5975 [H8799] zullen zij staan H8199 [H8800] om te richten H4941 ; naar Mijn rechten H8199 [H8799] zullen zij hen richten H8451 ; en zij zullen Mijn wetten H2708 en Mijn inzettingen H4150 op al Mijn gezette hoogtijden H8104 [H8799] houden H7676 , en Mijn sabbatten H6942 [H8762] heiligen.
  25 H4191 [H8801] Ook zal geen van hen tot een doden H120 mens H935 [H8799] ingaan H2930 [H8800] , dat hij onrein worde H1 ; maar om een vader H517 , of om een moeder H1121 , of om een zoon H1323 , of om een dochter H251 , om een broeder H269 of om een zuster H376 , die geens mans H2930 [H8691] geweest is, zullen zij zich mogen verontreinigen.
  26 H310 En na H2893 zijn reiniging H7651 zullen zij hem zeven H3117 dagen H5608 [H8799] tellen.
  27 H3117 En ten dage H6944 , als hij in het heilige H935 [H8800] zal ingaan H6442 , in het binnenste H2691 voorhof H6944 , om in het heilige H8334 [H8763] te dienen H2403 , zal hij zijn zondoffer H7126 [H8686] offeren H5002 [H8803] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE.
  28 H5159 Dit [nu] zal hun tot een erfenis H5159 zijn: Ik ben hun Erfenis H272 ; daarom zult gij hunlieden geen bezitting H5414 [H8799] geven H3478 in Israel H272 ; Ik ben hun Bezitting.
  29 H4503 Het spijsoffer H2403 , en het zondoffer H817 , en het schuldoffer H398 [H8799] , die zullen zij eten H2764 ; ook zal al het verbannene H3478 in Israel het hunne zijn.
  30 H7225 En de eerstelingen H1061 van alle eerste vruchten H8641 van alles, en alle hefoffer H8641 van alles, van al uw hefofferen H3548 , zullen der priesteren H7225 zijn; ook zult gij de eerstelingen H6182 van uw deeg H3548 den priester H5414 [H8799] geven H1293 , om den zegen H1004 op uw huis H5117 [H8687] te doen rusten.
  31 H5038 Geen aas H2966 , noch wat verscheurd is H5775 van het gevogelte H929 , of van het vee H3548 , zullen de priesters H398 [H8799] eten.