Ezekiel 38

DSV_Strongs(i)
  1 H3068 Wijders geschiedde des HEEREN H1697 woord H559 [H8800] tot mij, zeggende:
  2 H1121 H120 Mensenkind H7760 [H8798] ! zet H6440 uw aangezicht H1463 tegen Gog H776 , het land H4031 van Magog H7218 H5387 , den hoofdvorst H4902 van Mesech H8422 en Tubal H5012 [H8734] ; en profeteer tegen hem,
  3 H559 [H8804] En zeg H559 [H8804] : Zo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H1463 : Zie, Ik [wil] aan u, o Gog H7218 H5387 , gij hoofdvorst H4902 van Mesech H8422 en Tubal!
  4 H7725 [H8790] En Ik zal u omwenden H2397 , en haken H3895 in uw kaken H5414 [H8804] leggen H3318 [H8689] , en Ik zal u uitvoeren H2428 , mitsgaders uw ganse heir H5483 , paarden H6571 en ruiteren H4358 , die altemaal volkomen H3847 [H8803] wel gekleed zijn H7227 , een grote H6951 vergadering H6793 , [met] rondas H4043 en schild H2719 , die altemaal zwaarden H8610 [H8802] handelen;
  5 H6539 Perzen H3568 , Moren H6316 en Puteers H4043 met hen, die altemaal schild H3553 en helm [voeren];
  6 H1586 Gomer H102 en al zijn benden H1004 , en het huis H8425 van Togarma H3411 , [aan] de zijden H6828 van het noorden H102 , en al zijn benden H7227 ; vele H5971 volken met u.
  7 H3559 [H8734] Zijt bereid H3559 [H8685] en maakt u gereed H6951 , gij en uw ganse vergadering H6950 [H8737] , die tot u vergaderd zijn H4929 ; en wees gij hun tot een wacht.
  8 H7227 Na vele H3117 dagen H6485 [H8735] zult gij bezocht worden H319 ; in het laatste H8141 der jaren H935 [H8799] zult gij komen H776 in het land H7725 [H8796] , dat wedergebracht is H2719 van het zwaard H6908 [H8794] , dat vergaderd is H7227 uit vele H5971 volken H2022 , op de bergen H3478 Israels H8548 , die steeds H2723 tot verwoesting H5971 geweest zijn; als hetzelve [land] uit de volken H3318 [H8717] zal uitgevoerd zijn H983 , en zij allemaal zeker H3427 [H8804] zullen wonen.
  9 H5927 [H8804] Dan zult gij optrekken H935 [H8799] , gij zult aankomen H7722 als een onstuimige verwoesting H6051 , gij zult zijn als een wolk H776 , om het land H3680 [H8763] te bedekken H102 ; gij en al uw benden H7227 , en vele H5971 volken met u.
  10 H559 [H8804] Alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H3117 : Te dien dage H1697 zal het ook geschieden, dat er raadslagen H3824 in uw hart H5927 [H8799] zullen opkomen H7451 , en gij zult een kwade H4284 gedachte H2803 [H8804] denken,
  11 H559 [H8804] En zult zeggen H5927 [H8799] : Ik zal optrekken H776 H6519 naar [dat] dorpland H935 [H8799] , ik zal komen H8252 [H8802] tot degenen, die in rust zijn H983 , die zeker H3427 [H8802] wonen H3427 [H8802] , die altemaal wonen H2346 zonder muur H1280 , en grendel H1817 noch deuren hebben.
  12 H7998 Om buit H7997 [H8800] te buiten H957 , en om roof H962 [H8800] te roven H3027 ; om uw hand H7725 [H8687] te wenden H2723 tegen de woeste plaatsen H3427 [H8737] , die [nu] bewoond zijn H5971 , en tegen een volk H1471 , dat uit de heidenen H622 [H8794] verzameld is H4735 , dat vee H7075 en have H6213 [H8802] verkregen heeft H3427 [H8802] , wonende H2872 in het midden H776 des lands.
  13 H7614 Scheba H1719 , en Dedan H5503 [H8802] , en de kooplieden H8659 van Tarsis H3715 , en alle hun jonge leeuwen H559 [H8799] zullen tot u zeggen H935 [H8802] : Komt gij H7998 , om buit H7997 [H8800] te buiten H6951 ? hebt gij uw vergadering H6950 [H8689] vergaderd H957 , om roof H962 [H8800] te roven H3701 ? om zilver H2091 en goud H5375 [H8800] weg te voeren H4735 , om vee H7075 en have H3947 [H8800] weg te nemen H1419 , om een groten H7998 buit H7997 [H8800] te buiten?
  14 H5012 [H8734] Daarom profeteer H1121 H120 , o mensenkind H559 [H8804] ! en zeg H1463 tot Gog H559 [H8804] : Zo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H3117 : Zult gij het, te dien dage H5971 , als Mijn volk H3478 Israel H983 zeker H3427 [H8800] woont H3045 [H8799] , niet gewaar worden?
  15 H935 [H8804] Gij zult dan komen H4725 uit uw plaats H3411 , uit de zijden H6828 van het noorden H7227 , gij en vele H5971 volken H5483 met u; die altemaal op paarden H7392 [H8802] zullen rijden H1419 , een grote H6951 vergadering H7227 , en een machtig H2428 heir;
  16 H5927 [H8804] En gij zult optrekken H5971 tegen Mijn volk H3478 Israel H6051 , als een wolk H776 , om het land H3680 [H8763] te bedekken H319 ; in het laatste H3117 der dagen H935 [H8689] zal het geschieden; dan zal Ik u aanbrengen H776 tegen Mijn land H1471 , opdat de heidenen H3045 [H8800] Mij kennen H1463 , als Ik aan u, o Gog H5869 ! voor hun ogen H6942 [H8736] zal geheiligd worden.
  17 H559 [H8804] Zo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H6931 : Zijt gij die, [van] welken Ik in verleden H3117 dagen H1696 [H8765] gesproken heb H3027 , door den dienst H5650 Mijner knechten H5030 , de profeten H3478 Israels H3117 , die in die dagen H5012 [H8737] geprofeteerd hebben H8141 , jaren H935 [H8687] [lang], dat Ik u tegen hen zou aanbrengen?
  18 H3117 Maar het zal geschieden te dien dage H3117 , ten dage H1463 als Gog H127 tegen het land H3478 Israels H935 [H8800] zal aankomen H5002 [H8803] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE H2534 , dat Mijn grimmigheid H639 in Mijn neus H5927 [H8799] zal opkomen.
  19 H1696 [H8765] Want Ik heb gesproken H7068 in Mijn ijver H784 , in het vuur H5678 Mijner verbolgenheid H3117 : Zo er niet, te dien dage H1419 , een groot H7494 beven H127 zal zijn in het land H3478 Israels!
  20 H6440 Zodat van Mijn aangezicht H7493 [H8804] beven zullen H1709 de vissen H3220 der zee H5775 , en het gevogelte H8064 des hemels H2416 , en het gedierte H7704 des velds H7431 , en al het kruipend gedierte H127 , dat op het aardrijk H7430 [H8802] kruipt H120 , en alle mensen H6440 H127 , die op den aardbodem H2022 zijn; en de bergen H2040 [H8738] zullen nedergeworpen worden H4095 , en de steile plaatsen H5307 [H8804] zullen nedervallen H2346 , en alle muren H776 zullen ter aarde H5307 [H8799] nedervallen.
  21 H2719 Want Ik zal het zwaard H7121 [H8804] over hem roepen H2022 op al Mijn bergen H5002 [H8803] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE H2719 ; het zwaard H376 van een ieder H251 zal tegen zijn broeder zijn.
  22 H8199 [H8738] En Ik zal met hem rechten H1698 , door pestilentie H1818 en door bloed H7857 [H8802] ; en Ik zal een overstelpenden H1653 plasregen H417 H68 , en grote hagelstenen H784 , vuur H1614 en zwavel H4305 [H8686] regenen H102 op hem, en op zijn benden H7227 , en op de vele H5971 volken, die met hem zullen zijn.
  23 H1431 [H8694] Alzo zal Ik Mij groot maken H6942 [H8694] , en Mij heiligen H3045 [H8738] , en bekend worden H5869 voor de ogen H7227 van vele H1471 heidenen H3045 [H8804] ; en zij zullen weten H3068 , dat Ik de HEERE ben.