Ezekiel 28

DSV_Strongs(i)
  1 H3068 Voorts geschiedde des HEEREN H1697 woord H559 [H8800] tot mij, zeggende:
  2 H1121 H120 Mensenkind H559 [H8798] ! zeg H5057 tot den vorst H6865 van Tyrus H559 [H8804] : Zo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H3820 : Omdat uw hart H1361 [H8804] zich verheft H559 [H8799] en zegt H410 : Ik ben God H3427 [H8804] , ik zit H430 in Godes H4186 stoel H3820 , in het hart H3220 der zeeen H120 ! daar gij een mens H410 en geen God H5414 [H8799] zijt, stelt gij H3820 nochtans uw hart H430 , als Gods H3820 hart.
  3 H2450 Zie, gij zijt wijzer H1840 dan Daniel H5640 [H8803] ; zij hebben niets toegeslotens H6004 [H8804] voor u verborgen.
  4 H2451 Door uw wijsheid H8394 en door uw verstand H2428 , hebt gij vermogen H6213 [H8804] voor u verkregen H2091 ; ja, gij hebt goud H3701 en zilver H6213 [H8799] verkregen H214 in uw schatten.
  5 H7230 Door de grootheid H2451 uwer wijsheid H7404 in uw koophandel H2428 hebt gij uw vermogen H7235 [H8689] vermeerderd H3824 , en uw hart H1361 [H8799] verheft zich H2428 vanwege uw vermogen.
  6 H559 [H8804] Daarom zegt H136 de Heere H3069 HEERE H3820 alzo: Omdat gij uw hart H5414 [H8800] gesteld hebt H430 als Gods H3824 hart;
  7 H2114 [H8801] Daarom zie, Ik zal vreemden H935 [H8688] over u brengen H6184 , de tirannigste H1471 der heidenen H2719 ; die zullen hun zwaarden H7324 [H8689] uittrekken H3308 over de schoonheid H2451 uwer wijsheid H3314 , en zullen uw glans H2490 [H8765] ontheiligen.
  8 H7845 Ter groeve H3381 [H8686] zullen zij u doen nederdalen H4191 [H8804] ; en gij zult sterven H4463 den dood H2491 eens verslagenen H3820 in het hart H3220 der zeeen.
  9 H559 [H8800] Zult gij [dan] enigszins H6440 , voor het aangezicht H2026 [H8802] uws doodslagers H559 [H8799] , zeggen H430 : Ik ben God H120 ? daar gij een mens H410 zijt en geen God H3027 , in de hand H2490 [H8764] desgenen, die u verslaat?
  10 H4194 Gij zult den dood H6189 der onbesnedenen H4191 [H8799] sterven H3027 ; door de hand H2114 [H8801] der vreemden H1696 [H8765] ; want Ik heb het gesproken H5002 [H8803] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE.
  11 H3068 Wijders geschiedde des HEEREN H1697 woord H559 [H8800] tot mij, zeggende:
  12 H1121 H120 Mensenkind H5375 H0 ! hef H7015 een klaaglied H5375 [H8798] op H4428 over den koning H6865 van Tyrus H559 [H8804] , en zeg H559 [H8804] tot hem: Zo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H2856 [H8802] : Gij verzegelaar H8508 der som H4392 , vol H2451 van wijsheid H3632 en volmaakt H3308 in schoonheid!
  13 H5731 Gij waart in Eden H430 , Gods H1588 hof H3368 ; alle kostelijk H68 gesteente H4540 was uw deksel H124 , sardisstenen H6357 , topazen H3095 en diamanten H8658 , turkooizen H7718 , sardonixstenen H3471 en jaspisstenen H5601 , saffieren H5306 , robijnen H1304 , en smaragden H2091 , en goud H4399 ; het werk H8596 uwer trommelen H5345 en uwer pijpen H3117 was bij u; ten dage H1254 [H8736] als gij geschapen werdt H3559 [H8797] , waren zij bereid.
  14 H4473 Gij waart een gezalfde H5526 [H8802] , overdekkende H3742 cherub H5414 [H8804] ; en Ik had u [alzo] gezet H430 ; gij waart op Gods H6944 heiligen H2022 berg H1980 [H8694] ; gij wandeldet H8432 in het midden H784 der vurige H68 stenen.
  15 H8549 Gij waart volkomen H1870 in uw wegen H3117 , van den dag H1254 [H8736] af, dat gij geschapen zijt H5766 , totdat er ongerechtigheid H4672 [H8738] in u gevonden is.
  16 H7230 Door de veelheid H7404 uws koophandels H8432 hebben zij het midden H2555 van u met geweld H4390 [H8804] vervuld H2398 [H8799] , en gij hebt gezondigd H2490 [H8762] ; daarom zal Ik u ontheiligen H430 van Gods H2022 berg H5526 [H8802] , en zal u, gij overdekkende H3742 cherub H6 [H8762] ! verdoen H8432 uit het midden H784 der vurige H68 stenen!
  17 H3820 Uw hart H1361 [H8804] verheft zich H3308 over uw schoonheid H2451 ; gij hebt uw wijsheid H7843 [H8765] bedorven H5921 , vanwege H3314 uw glans H776 ; Ik heb u op de aarde H7993 [H8689] henengeworpen H6440 , Ik heb u voor het aangezicht H4428 der koningen H5414 [H8804] gesteld H7200 [H8800] , om op u te zien.
  18 H7230 Vanwege de veelheid H5771 uwer ongerechtigheden H5766 , door het onrecht H7404 uws koophandels H4720 , hebt gij uw heiligdommen H2490 [H8765] ontheiligd H784 ; daarom heb Ik een vuur H8432 uit het midden H3318 [H8686] van u doen voortkomen H398 [H8804] , dat u heeft verteerd H5414 [H8799] , en Ik heb u gemaakt H665 tot as H776 op de aarde H5869 , voor de ogen H7200 [H8802] van al degenen, die u zien.
  19 H3045 [H8802] Allen, die u kennen H5971 onder de volken H8074 [H8804] , zijn over u ontzet H1091 ; gij zijt een grote schrik H369 geworden, en zult er niet [meer] zijn H5704 tot H5769 in eeuwigheid.
  20 H3068 Wijders geschiedde des HEEREN H1697 woord H559 [H8800] tot mij, zeggende:
  21 H1121 H120 Mensenkind H7760 [H8798] ! zet H6440 uw aangezicht H6721 tegen Sidon H5012 [H8734] , en profeteer tegen haar,
  22 H559 [H8804] En zeg H559 [H8804] : Zo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H6721 : Zie, Ik [wil] aan u, o Sidon H8432 ! en zal in het midden H3513 [H8738] van u verheerlijkt worden H3045 [H8804] ; en zij zullen weten H3068 , dat Ik de HEERE H8201 ben, als Ik gerichten H6213 [H8800] in haar zal hebben geoefend H6942 [H8738] , en in haar geheiligd zal zijn.
  23 H1698 Want Ik zal de pestilentie H7971 [H8765] in haar zenden H1818 , en bloed H2351 op haar straten H2491 , en de verslagenen H5307 [H8768] zullen vallen H8432 in het midden H2719 van haar, door het zwaard H5439 , [dat] tegen haar zal zijn van rondom H3045 [H8804] ; en zij zullen weten H3068 , dat Ik de HEERE ben.
  24 H1004 En het huis H3478 Israels H3992 [H8688] zal geen smartenden H5544 doorn H3510 [H8688] noch wee doende H6975 distel H5439 meer hebben, van allen, die rondom H7590 [H8801] hen zijn, die henlieden beroven H3045 [H8804] ; en zij zullen weten H136 , dat Ik de Heere H3069 HEERE ben.
  25 H559 [H8804] Alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H1004 : Als Ik het huis H3478 Israels H6908 [H8763] zal vergaderd hebben H5971 uit de volken H6327 [H8738] , onder dewelke zij verstrooid zijn H5869 , en Ik onder hen voor de ogen H1471 der heidenen H6942 [H8738] zal geheiligd zijn H127 , dan zullen zij in hun land H3427 [H8804] wonen H5650 , dat Ik aan Mijn knecht H3290 , aan Jakob H5414 [H8804] gegeven heb.
  26 H983 En zij zullen daarin zeker H3427 [H8804] wonen H1004 , en huizen H1129 [H8804] bouwen H3754 , en wijngaarden H5193 [H8804] planten H983 ; ja, zij zullen zeker H3427 [H8804] wonen H8201 ; als Ik gerichten H6213 [H8800] zal hebben geoefend H7590 [H8801] tegen allen, die henlieden beroofd hebben H5439 , van degenen, die rondom H3045 [H8804] hen zijn; en zij zullen weten H3068 dat Ik, de HEERE H430 , hunlieder God ben.