Ezekiel 27

DSV_Strongs(i)
  1 H3068 Wijders geschiedde des HEEREN H1697 woord H559 [H8800] tot mij, zeggende:
  2 H1121 H120 Gij dan, mensenkind H5375 [H8798] ! hef H7015 een klaaglied H6865 op over Tyrus;
  3 H559 [H8804] En zeg H6865 tot Tyrus H3427 [H8802] , die daar woont H3997 aan de ingangen H3220 der zee H7402 [H8802] , handelende H5971 met de volken H7227 in vele H339 eilanden H559 [H8804] : Zo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H6865 : O Tyrus H559 [H8804] ! gij zegt H3632 : Ik ben volmaakt H3308 in schoonheid.
  4 H1366 Uw landpalen H3820 zijn in het hart H3220 der zeeen H1129 [H8802] ; uw bouwers H3308 hebben uw schoonheid H3634 [H8804] volkomen gemaakt.
  5 H3871 Zij hebben al uw denningen H1265 [uit] dennebomen H8149 van Senir H1129 [H8804] gebouwd H730 ; zij hebben cederen H3844 van den Libanon H3947 [H8804] gehaald H8650 , om masten H6213 [H8800] voor u te maken.
  6 H4880 Zij hebben uw riemen H437 [uit] eiken H1316 van Basan H6213 [H8804] gemaakt H7175 ; uw berderen H6213 [H8804] hebben zij gemaakt H1323 H839 [uw] welbetreden H8127 elpenbeen H339 , uit de eilanden H3794 der Chittieten.
  7 H8336 Fijn linnen H7553 met stiksel H4714 uit Egypte H4666 was uw uitbreidsel H5251 , dat het u tot een zeil H8504 ware; hemelsblauw H713 en purper H339 , uit de eilanden H473 van Elisa H4374 , was uw deksel.
  8 H3427 [H8802] De inwoners H6721 van Sidon H719 en Arvad H7751 [H8801] waren uw roeiers H2450 ; uw wijzen H6865 , o Tyrus H2259 ! [die] in u waren, die waren uw schippers.
  9 H2205 De oudsten H1380 van Gebal H2450 en haar wijzen H2388 [H8688] waren in u, verbeterende H919 uw breuken H591 ; alle schepen H3220 der zee H4419 en haar zeelieden H4627 waren in u, om onderlingen handel H6148 [H8800] met u te drijven.
  10 H6539 Perzen H3865 , en Lydiers H6316 , en Puteers H2428 waren in uw heir H582 H4421 , uw krijgslieden H4043 ; schild H3553 en helm H8518 [H8765] hingen zij H5414 [H8804] in u op, die maakten H1926 uw sieraad.
  11 H1121 De kinderen H719 van Arvad H2428 en uw heir H5439 waren rondom H2346 op uw muren H1575 , en de Gammadieten H4026 waren op uw torens H7982 ; hun schilden H8518 [H8765] hingen zij H5439 rondom H2346 aan uw muren H3634 H0 ; die maakten H3308 uw schoonheid H3634 [H8804] volkomen.
  12 H8659 Tarsis H5503 [H8802] dreef koophandel H7230 met u vanwege de veelheid H1952 van allerlei goed H3701 ; met zilver H1270 , ijzer H913 , tin H5777 , en lood H5414 [H8804] handelden zij H5801 [op] uw markten.
  13 H3120 Javan H8422 , Tubal H4902 en Mesech H7402 [H8802] waren uw kooplieden H5315 H120 ; met mensenzielen H5178 en koperen H3627 vaten H5414 [H8804] dreven zij H4627 onderlingen handel met u.
  14 H1004 Uit het huis H8425 van Togarma H5414 [H8804] leverden zij H5483 paarden H6571 , en ruiteren H6505 , en muilezels H5801 [op] uw markten.
  15 H1121 De kinderen H1719 van Dedan H7402 [H8802] waren uw kooplieden H7227 ; vele H339 eilanden H5506 waren de koophandel H3027 uwer hand H7161 ; hoornen H8127 van elpenbeen H1894 en ebbenhout H7725 [H8689] gaven zij u weder H814 [tot] een verering.
  16 H758 Syrie H5503 [H8802] dreef koophandel H7230 met u, vanwege de veelheid H4639 uwer werken H5306 ; met smaragden H713 , purper H7553 , en gestikt werk H948 , en zijde H7215 , en Ramoth H3539 , en Cadkod H5414 [H8804] , handelden zij H5801 op uw markten.
  17 H3063 Juda H776 en het land H3478 Israels H7402 [H8802] waren uw kooplieden H2406 ; met tarwe H4511 van Minnit H6436 en Pannag H1706 , en honig H8081 , en olie H6875 , en balsem H5414 [H8804] , dreven zij H4627 onderlingen handel met u.
  18 H1834 Damaskus H5503 [H8802] dreef koophandel H7230 met u, om de veelheid H4639 uwer werken H7230 , vanwege de veelheid H1952 van allerlei goed H3196 ; met wijn H2463 van Chelbon H6713 en witte H6785 wol.
  19 H5414 [H8804] Ook leverden H2051 H1835 [H8676] Dan H3120 en Javan H235 [H8794] , de omreizer H5801 , op uw markten H6219 ; glad H1270 ijzer H6916 , kassie H7070 en kalmus H4627 was in uw onderlingen koophandel.
  20 H1719 Dedan H7402 [H8802] handelde H2667 met u met kostelijk H899 gewand H7396 tot wagens.
  21 H6152 Arabie H5387 en alle vorsten H6938 van Kedar H3027 waren de kooplieden uwer hand H3733 ; met lammeren H352 , en rammen H6260 , en bokken H5503 [H8802] , daarmede handelden zij met u.
  22 H7402 [H8802] De kooplieden H7614 van Scheba H7484 en Raema H7402 [H8802] waren uw kooplieden H7218 H1314 ; met alle hoofdspecerij H3368 , en met alle kostelijk H68 gesteente H2091 en goud H5414 [H8804] , handelden zij H5801 [op] uw markten.
  23 H2771 Haran H3656 , en Kanne H5729 , en Eden H7402 [H8802] , de kooplieden H7614 van Scheba H804 , Assur H3638 [en] Kilmad H7402 [H8802] , handelden met u.
  24 H7402 [H8802] Die waren uw kooplieden H4360 met volkomen sieradien H1545 , met pakken H8504 van hemelsblauw H7553 en gestikt werk H1595 , en met schatkisten H1264 van schone klederen H2280 [H8803] ; gebonden H2256 met koorden H729 , en in ceder H4819 gepakt, onder uw koopmanschap.
  25 H591 De schepen H8659 van Tarsis H7788 [H8802] zongen H4627 van u, [vanwege] den onderlingen koophandel H4390 [H8735] met u; en gij waart vervuld H3966 , en zeer H3513 [H8799] verheerlijkt H3820 in het hart H3220 der zeeen.
  26 H7751 [H8801] Die u roeien H7227 , hebben u in grote H4325 wateren H935 [H8689] gevoerd H6921 H7307 ; de oostenwind H7665 [H8804] heeft u verbroken H3820 in het hart H3220 der zeeen.
  27 H1952 Uw goed H5801 , en uw marktwaren H4627 , uw onderlinge koophandel H4419 , uw zeelieden H2259 , en uw schippers H919 ; die uw breuken H2388 [H8688] verbeteren H4627 , en die onderlingen handel H6148 [H8802] met u drijven H582 H4421 , en al uw krijgslieden H6951 , die in u zijn, zelfs met uw ganse gemeente H8432 , die in het midden H5307 [H8799] van u is, zullen vallen H3820 in het hart H3220 der zeeen H3117 , ten dage H4658 van uw val.
  28 H6963 Van het geluid H2201 des geschreeuws H2259 uwer schippers H4054 zullen de voorsteden H7493 [H8799] beven.
  29 H4880 En allen, die den riem H8610 [H8802] handelen H4419 , zeelieden H2259 , [en] alle schippers H3220 van de zee H591 , zullen uit hun schepen H3381 [H8804] nederklimmen H776 ; op het land H5975 [H8799] zullen zij staan blijven.
  30 H6963 En zij zullen hun stem H8085 [H8689] over u laten horen H4751 , en bitterlijk H2199 [H8799] schreeuwen H6083 ; en zij zullen stof H7218 op hun hoofden H5927 [H8686] werpen H6428 [H8691] , zij zullen zich wentelen H665 in de as.
  31 H7144 En zij zullen zich over u gans H7139 [H8689] kaal maken H8242 , en zakken H2296 [H8804] aangorden H1058 [H8804] ; en zullen over u wenen H4751 met bitterheid H5315 der ziel H4751 , [en] bittere H4553 rouwklage.
  32 H5204 En zij zullen in hun gekerm H7015 een klaaglied H5375 [H8804] over u opheffen H6969 [H8790] , en over u weeklagen H6865 , [zeggende]: Wie is geweest als Tyrus H1822 , als de uitgeroeide H8432 in het midden H3220 der zee?
  33 H5801 Als uw marktwaren H3220 uit de zeeen H3318 [H8800] voortkwamen H7227 , hebt gij vele H5971 volken H7646 [H8689] verzadigd H7230 ; met de veelheid H1952 uwer goederen H4627 en uw onderlingen koophandel H4428 , hebt gij de koningen H776 der aarde H6238 [H8689] rijk gemaakt.
  34 H6256 Ten tijde H3220 , dat gij uit de zeeen H7665 [H8737] verbroken zijt H4615 in de diepte H4325 der wateren H4627 , zijn uw onderlinge koophandel H6951 en uw ganse gemeente H8432 in het midden H5307 [H8804] van u gevallen.
  35 H3427 [H8802] Alle inwoners H339 der eilanden H8074 [H8804] zijn over u ontzet H4428 , en hun koningen H8178 H8175 [H8804] staan de haren te berge H7481 [H8804] , zij zijn verbaasd H6440 van aangezicht.
  36 H5503 [H8802] De handelaars H5971 onder de volken H8319 [H8804] fluiten u aan H1091 ; gij zijt een grote schrik H5704 geworden, en zult er niet [meer] zijn tot H5769 in eeuwigheid.