Ezekiel 25

DSV_Strongs(i)
  1 H3068 En des HEEREN H1697 woord H559 [H8800] geschiedde tot mij, zeggende:
  2 H1121 H120 Mensenkind H7760 [H8798] ! zet H6440 uw aangezicht H1121 tegen de kinderen H5983 Ammons H5012 [H8734] , en profeteer tegen dezelve;
  3 H559 [H8804] En zeg H1121 tot de kinderen H5983 Ammons H8085 [H8798] : Hoort H136 des Heeren H3069 HEEREN H1697 woord H559 [H8804] : Alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H559 [H8800] : Omdat gij gezegd hebt H1889 : Heah H4720 ! over Mijn heiligdom H2490 [H8738] , als het ontheiligd werd H127 , en over het land H3478 Israels H8074 [H8738] , als het verwoest werd H1004 , en over het huis H3063 van Juda H1473 , als zij in gevangenis H1980 [H8804] gingen;
  4 H1121 Daarom, ziet, Ik zal u aan die H6924 van het oosten H5414 [H8802] overgeven H4181 tot een bezitting H2918 , dat zij hun burgen H3427 [H8765] in u zetten H4908 , en hun woningen H5414 [H8804] in u stellen H6529 , die zullen uw vruchten H398 [H8799] eten H2461 , en die zullen uw melk H8354 [H8799] drinken.
  5 H7237 En Ik zal Rabba H5116 H1581 tot een kemelstal H5414 [H8804] maken H1121 , en de kinderen H5983 Ammons H4769 H6629 tot een schaapskooi H3045 [H8804] ; en gij zult weten H3068 , dat Ik de HEERE ben.
  6 H559 [H8804] Want alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H3027 : Omdat gij met de hand H4222 [H8763] geklapt H7272 , en met den voet H7554 [H8800] gestampt hebt H5315 , en van harte H8055 [H8799] verblijd zijt geweest H7589 in al uw plundering H127 , over het land H3478 Israels;
  7 H3027 Daarom, ziet, Ik zal Mijn hand H5186 [H8804] tegen u uitstrekken H1471 , en u den heidenen H957 H897 [H8675] ten buit H5414 [H8804] geven H5971 , en zal u uit de volken H3772 [H8689] uitroeien H776 , en u uit de landen H6 [H8689] verdoen H8045 [H8686] ; Ik zal u verdelgen H3045 [H8804] ; en gij zult weten H3068 , dat Ik de HEERE ben.
  8 H559 [H8804] Alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H3282 : Omdat H4124 Moab H8165 en Seir H559 [H8800] zeggen H1004 : Ziet, het huis H3063 van Juda H1471 is gelijk al de heidenen;
  9 H3802 Daarom, ziet, Ik zal de zijde H4124 van Moab H6605 [H8802] openen H5892 , van de steden H5892 af, van zijn steden H7097 , [die] van zijn grenzen H6643 af zijn, het sieraad H776 des lands H1020 , Beth-jesimoth H1186 , Baal-meon H7156 , en tot Kiriathaim toe;
  10 H1121 Voor die H6924 van het oosten H1121 , met [het] [land] der kinderen H5983 Ammons H4181 , hetwelk Ik ter bezitting H5414 [H8804] zal overgeven H1121 ; opdat der kinderen H5983 Ammons H1471 onder de heidenen H2142 [H8735] niet [meer] gedacht worde.
  11 H4124 Ik zal ook in Moab H8201 gerichten H6213 [H8799] oefenen H3045 [H8804] ; en zij zullen weten H3068 , dat Ik de HEERE ben.
  12 H559 [H8804] Alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H123 : Omdat Edom H5359 met enkel H5358 [H8800] wraakgierigheid H6213 [H8800] gehandeld heeft H1004 tegen het huis H3063 van Juda H816 [H8800] ; en zij zich zeer H816 [H8799] schuldig gemaakt hebben H5358 [H8738] , dat zij zich aan hen gewroken hebben:
  13 H559 [H8804] Daarom, alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H3027 : Ik zal ook Mijn hand H5186 [H8804] uitstrekken H123 tegen Edom H120 , en Ik zal mens H929 en beest H3772 [H8689] uit haar uitroeien H2723 ; en zal haar [tot] een woestheid H5414 [H8804] stellen H8487 van Theman H1719 af; en zij zullen [tot] Dedan H2719 [toe] door het zwaard H5307 [H8799] vallen.
  14 H5360 En Ik zal Mijn wraak H5414 [H8804] doen H123 aan Edom H3027 , door de hand H5971 van Mijn volk H3478 Israel H123 ; en zij zullen tegen Edom H639 naar Mijn toorn H2534 en naar Mijn grimmigheid H6213 [H8804] handelen H5360 ; alzo zullen zij Mijn wraak H3045 [H8804] gewaar worden H5002 [H8803] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE.
  15 H559 [H8804] Alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H6430 : Omdat de Filistijnen H5360 door wraak H6213 [H8800] gehandeld hebben H5315 , en van harte H5359 wraak H5358 [H8735] geoefend hebben H7589 door plundering H4889 , om te vernielen H5769 [door] een eeuwige H342 vijandschap;
  16 H559 [H8804] Daarom, alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H5186 [H8802] : Ziet, Ik strek H3027 Mijn hand H6430 uit tegen de Filistijnen H3774 , en zal de Cherethieten H3772 [H8689] uitroeien H7611 , en het overblijfsel H3220 H2348 van de zeehaven H6 [H8689] verdoen.
  17 H1419 En Ik zal grote H5360 wraak H2534 met grimmige H8433 straffingen H6213 [H8804] onder hen doen H3045 [H8804] ; en zij zullen weten H3068 , dat Ik de HEERE H5360 ben, als Ik Mijn wraak H5414 [H8800] aan hen gedaan zal hebben.