Ezekiel 2

DSV_Strongs(i)
  1 H559 [H8799] En Hij zeide H1121 H120 tot mij: Mensenkind H5975 [H8798] , sta H7272 op uw voeten H1696 [H8762] , en Ik zal met u spreken.
  2 H935 [H8799] Zo kwam H1696 [H8765] in mij, als Hij tot mij sprak H7307 , de Geest H5975 [H8686] , Die mij stelde H7272 op mijn voeten H8085 [H8799] ; en ik hoorde H1696 [H8693] Dien, Die tot mij sprak.
  3 H559 [H8799] En Hij zeide H1121 H120 tot mij: Mensenkind H7971 [H8802] ! Ik zend H1121 u tot de kinderen H3478 Israels H4775 [H8802] , tot de rebellerende H1471 volken H4775 [H8804] , die tegen Mij gerebelleerd hebben H1 ; zij en hun vaderen H6586 [H8804] hebben overtreden H6106 tegen Mij tot op dezen zelven H3117 huidigen dag.
  4 H1121 En deze kinderen H7186 zijn hard H6440 van aangezicht H2389 , en stijf H3820 van hart H7971 [H8802] ; Ik zend H559 [H8804] u tot hen, en gij zult tot hen zeggen H559 [H8804] : Zo zegt H136 de Heere H3069 HEERE!
  5 H8085 [H8799] En zij, hetzij dat zij het horen zullen H2308 [H8799] , of hetzij dat zij het laten zullen H4805 [want zij zijn een wederspannig H1004 huis H3045 [H8804] ], zo zullen zij weten H5030 , dat een profeet H8432 in het midden van hen geweest is.
  6 H1121 H120 En gij, mensenkind H3372 [H8799] ! vrees H3372 [H8799] niet voor hen, en vrees H1697 niet voor hun woorden H5621 , hoewel wederwilligen H5544 en doornen H6137 bij u zijn, en gij bij schorpioenen H3427 [H8802] woont H3372 [H8799] ; vrees H1697 voor hun woorden H2865 [H8735] niet, en ontzet u H6440 niet voor hun aangezicht H4805 , want zij zijn een wederspannig H1004 huis.
  7 H1697 Maar gij zult Mijn woorden H1696 [H8765] tot hen spreken H8085 [H8799] , hetzij dat zij horen zullen H2308 [H8799] , of hetzij dat zij het laten zullen H4805 ; want zij zijn wederspannig.
  8 H1121 H120 Doch gij, mensenkind H8085 [H8798] , hoor H1696 [H8764] hetgeen Ik tot u spreek H1961 [H8799] ; wees gij H4805 niet wederspannig H4805 , gelijk dat wederspannig H1004 huis H6475 [H8798] ; open H6310 uw mond H398 [H8798] , en eet H5414 [H8802] , wat Ik u geef.
  9 H7200 [H8799] Toen zag ik H3027 , en ziet, er was een hand H7971 [H8803] tot mij uitgestoken H4039 ; en ziet, daarin was de rol H5612 eens boeks.
  10 H6566 [H8799] En Hij spreidde H6440 die voor mijn aangezicht H3789 [H8803] uit; en zij was beschreven H6440 voor H268 en achter H3789 [H8803] ; en daarin waren geschreven H7015 klaagliederen H1899 , en zuchting H1958 , en wee.