Exodus 22:1-31

DSV_Strongs(i)
  1 H376 Wanneer iemand H7794 een os H7716 , of klein vee H1589 [H8799] steelt H2873 [H8804] , en slacht H4376 [H8804] het, of verkoopt H2568 het, die zal vijf H1241 runderen H7794 voor een os H7999 [H8762] wedergeven H702 , en vier H6629 schapen H7716 voor een [stuk] klein vee.
  2 H1590 Indien een dief H4672 [H8735] gevonden wordt H4290 in het doorgraven H5221 [H8717] , en hij wordt geslagen H4191 [H8804] , dat hij sterft H1818 , het zal hem geen bloedschuld zijn.
  3 H8121 Indien de zon H2224 [H8804] over hem opgegaan is H1818 , zo zal het hem een bloedschuld H7999 [H8763] zijn; hij zal het volkomen H7999 [H8762] wedergeven H4376 [H8738] ; heeft hij niet, zo zal hij verkocht worden H1591 voor zijn dieverij.
  4 H1591 Indien de diefstal H2416 levend H3027 in zijn hand H4672 [H8736] voorzeker H4672 [H8735] gevonden wordt H7794 , hetzij os H2543 , of ezel H7716 , of klein vee H8147 , hij zal het dubbel H7999 [H8762] wedergeven.
  5 H376 Wanneer iemand H7704 een veld H3754 , of een wijngaard H1197 [H8686] laat afweiden H1165 , en hij zijn beest H7971 [H8765] [daarin] drijft H312 , dat het in eens anders H7704 veld H1197 [H8765] weidt H4315 , die zal het van het beste H7704 zijns velds H4315 en van het beste H3754 zijns wijngaards H7999 [H8762] wedergeven.
  6 H784 Wanneer een vuur H3318 [H8799] uitgaat H4672 [H8804] , en vat H6975 de doornen H1430 , zodat de koornhoop H398 [H8738] verteerd wordt H7054 , of het staande koorn H7704 , of het veld H1200 ; hij, die den brand H1197 [H8686] heeft aangestoken H7999 [H8763] , zal het volkomen H7999 [H8762] wedergeven.
  7 H376 Wanneer iemand H7453 zijn naaste H3701 geld H3627 of vaten H8104 [H8800] te bewaren H5414 [H8799] geeft H376 , en het wordt uit diens mans H1004 huis H1589 [H8795] gestolen H1590 ; indien de dief H4672 [H8735] gevonden wordt H8147 , hij zal het dubbel H7999 [H8762] wedergeven.
  8 H1590 Indien de dief H3808 niet H4672 [H8735] gevonden wordt H1167 , zo zal de heer H1004 des huizes H430 tot de goden H7126 [H8738] gebracht worden H3027 , of hij niet zijn hand H7453 aan zijns naasten H4399 have H7971 [H8804] gelegd heeft.
  9 H1697 Over alle zaak H6588 van onrecht H7794 , over een os H2543 , over een ezel H7716 , over klein vee H8008 , over kleding H9 , over al het verlorene H559 [H8799] , hetwelk iemand zegt H8147 , dat het zijn is, beider H1697 zaak H430 zal voor de goden H935 [H8799] komen H430 ; wien de goden H7561 [H8686] verwijzen H7453 , die zal het aan zijn naaste H8147 dubbel H7999 [H8762] wedergeven.
  10 H376 Wanneer iemand H7453 aan zijn naaste H2543 een ezel H7794 , of os H7716 , of klein vee H929 , of enig beest H8104 [H8800] te bewaren H5414 [H8799] geeft H4191 [H8804] , en het sterft H7665 [H8738] , of het wordt verzeerd H7617 [H8738] , of weggedreven H7200 [H8802] , dat het niemand ziet;
  11 H3068 Zo zal des HEEREN H7621 eed H8147 tussen hen beiden H3027 zijn, of hij niet zijn hand H7453 aan zijns naasten H4399 have H7971 [H8804] geslagen heeft H1167 ; en derzelver heer H3947 [H8804] zal [dien] aannemen H7999 [H8762] ; en hij zal het niet wedergeven.
  12 H1589 [H8800] Maar indien het van hem zekerlijk H1589 [H8735] gestolen is H1167 , hij zal het zijn heer H7999 [H8762] wedergeven.
  13 H2963 [H8800] Is het gewisselijk H2963 [H8735] verscheurd H935 [H8686] , dat hij het brenge H5707 tot getuige H2966 , zo zal hij het verscheurde H7999 [H8762] niet wedergeven.
  14 H376 En wanneer iemand H7453 van zijn naaste H7592 [H8799] wat begeert H7665 [H8738] , en het wordt beschadigd H4191 [H8804] , of het sterft H1167 ; zijn heer H5973 daar niet bij H7999 [H8763] zijnde, zal hij het volkomen H7999 [H8762] wedergeven.
  15 H1167 Indien zijn heer H7999 [H8762] daarbij geweest is, hij zal het niet wedergeven H7916 ; indien het gehuurd is H7939 , zo is het voor zijn huur H935 [H8804] gekomen.
  16 H376 Wanneer nu iemand H1330 een maagd H6601 [H8762] verlokt H781 [H8795] , die niet ondertrouwd is H7901 [H8804] , en hij ligt H4117 [H8800] bij haar, die zal haar zonder uitstel H4117 [H8799] een bruidschat geven H802 , dat zij hem ter vrouwe zij.
  17 H1 Indien haar vader H3985 [H8763] ganselijk H3985 [H8762] weigert H5414 [H8800] haar aan hem te geven H3701 , zo zal hij geld H8254 [H8799] geven H4119 naar den bruidschat H1330 der maagden.
  18 H3784 [H8764] De toveres H2421 [H8762] zult gij niet laten leven.
  19 H929 Al wie bij een beest H7901 [H8802] ligt H4191 [H8800] , die zal zekerlijk H4191 [H8714] gedood worden.
  20 H430 Wie den goden H2076 [H8802] offert H1115 , behalve H3068 den HEERE H2763 [H8714] alleen, die zal verbannen worden.
  21 H1616 Gij zult ook den vreemdeling H3238 [H8686] geen overlast doen H3905 [H8799] , noch hem onderdrukken H1616 ; want gij zijt vreemdelingen geweest H776 H4714 in Egypteland.
  22 H490 Gij zult geen weduwe H3490 noch wees H6031 [H8762] beledigen.
  23 H518 Indien H6031 [H8763] gij hen enigszins H6031 [H8762] beledigt H6817 [H8800] , en indien zij enigszins H6817 [H8799] tot Mij roepen H6818 , Ik zal hun geroep H8085 [H8800] zekerlijk H8085 [H8799] verhoren;
  24 H639 En Mijn toorn H2734 [H8804] zal ontsteken H2719 , en Ik zal ulieden met het zwaard H2026 [H8804] doden H802 ; en uw vrouwen H490 zullen weduwen H1121 , en uw kinderen H3490 zullen wezen worden.
  25 H5971 Indien gij Mijn volk H6041 , dat bij u arm H3701 is, geld H3867 [H8686] leent H5383 [H8802] , zo zult gij tegen hetzelve niet zijn, als een woekeraar H5392 ; gij zult op hetzelve geen woeker H7760 [H8799] leggen.
  26 H2254 [H8800] Indien gij enigszins H7453 uws naasten H8008 kleed H2254 [H8799] te pand neemt H7725 [H8686] , zo zult gij het hem wedergeven H5704 , eer H8121 de zon H935 [H8800] ondergaat;
  27 H3682 Want dat alleen is zijn deksel H8071 , het is zijn kleed H5785 over zijn huid H7901 [H8799] ; waarin zou hij liggen H6817 [H8799] ? Het zal dan geschieden, wanneer hij tot Mij roept H8085 [H8804] , dat Ik het zal horen H2587 ; want Ik ben genadig!
  28 H430 De goden H7043 [H8762] zult gij niet vloeken H5387 , en de oversten H5971 in uw volk H779 [H8799] zult gij niet lasteren.
  29 H4395 Uw volheid H1831 en uw tranen H309 [H8762] zult gij niet uitstellen H1060 ; den eerstgeborene H1121 uwer zonen H5414 [H8799] zult gij Mij geven.
  30 H3651 Desgelijks H6213 [H8799] zult gij doen H7794 met uw ossen H6629 [en] met uw schapen H7651 ; zeven H3117 dagen H517 zullen zij bij hun moeder H8066 zijn, op den achtsten H3117 dag H5414 [H8799] zult gij ze Mij geven.
  31 H6944 Gij nu zult Mij heilige H582 lieden H1320 zijn; daarom zult gij geen vlees H398 [H8799] eten H7704 , dat op het veld H2966 gescheurd is H3611 , gij zult het den hond H7993 [H8686] voorwerpen.