Ephesians 3:2-9

DSV_Strongs(i)
  2 G1489 Indien G1065 gij maar G191 [G5656] gehoord hebt G3622 van de bedeling G5485 der genade G2316 Gods G3588 , die G3427 mij G1325 [G5685] gegeven is G1519 aan G5209 u;
  3 G3754 Dat G3427 Hij mij G2596 door G602 openbaring G1107 [G5656] heeft bekend gemaakt G3466 deze verborgenheid G2531 , [gelijk G1722 ik met G3641 weinige G4270 [G5656] [woorden] te voren geschreven heb;
  4 G4314 G3739 Waaraan G314 [G5723] gij, [dit] lezende G1410 [G5736] , kunt G3539 [G5658] bemerken G3450 mijn G4907 wetenschap G1722 , in G3466 deze verborgenheid G5547 van Christus],
  5 G3739 Welke G1722 in G2087 andere G1074 eeuwen G5207 den kinderen G444 der mensen G3756 niet G1107 [G5681] is bekend gemaakt G5613 , gelijk G3568 zij nu G601 [G5681] is geopenbaard G846 aan Zijn G40 heilige G652 apostelen G2532 en G4396 profeten G1722 , door G4151 den Geest;
  6 G1484 [Namelijk] dat de heidenen G1511 [G5750] zijn G4789 medeerfgenamen G2532 , en G4954 van hetzelfde lichaam G2532 , en G4830 mededeelgenoten G846 Zijner G1860 belofte G1722 in G5547 Christus G1223 , door G2098 het Evangelie;
  7 G3739 Waarvan G1249 ik een dienaar G1096 [G5633] geworden ben G2596 , naar G1431 de gave G5485 der genade G2316 Gods G3427 , die mij G1325 [G5685] gegeven is G2596 , naar G1753 de werking G846 Zijner G1411 kracht.
  8 G1698 Mij G1647 , den allerminste G3956 van al G40 de heiligen G3778 , is deze G5485 genade G1325 [G5681] gegeven G1722 , om onder G1484 de heidenen G2097 [G5670] door het Evangelie te verkondigen G421 den onnaspeurlijken G4149 rijkdom G5547 van Christus,
  9 G2532 En G3956 allen G5461 [G5658] te verlichten G5101 , [dat] [zij] [mogen] [verstaan], welke G2842 de gemeenschap G3466 der verborgenheid G3588 zij, die G575 van G165 [alle] eeuwen G613 [G5772] verborgen is geweest G1722 in G2316 God G3588 , Welke G3956 alle dingen G2936 [G5660] geschapen heeft G1223 door G2424 Jezus G5547 Christus;