Deuteronomy 9

DSV_Strongs(i)
  1 H8085 [H8798] Hoor H3478 , Israel H3117 ! gij zult heden H3383 over de Jordaan H5674 [H8802] gaan H935 [H8800] , dat gij inkomt H1471 , om volken H3423 [H8800] te erven H1419 , die groter H6099 en sterker H5892 zijn dan gij; steden H1419 , die groot H8064 en tot in den hemel H1219 [H8803] gesterkt zijn;
  2 H1419 Een groot H7311 [H8802] en lang H5971 volk H1121 , kinderen H6062 der Enakieten H3045 [H8804] ; die gij kent H8085 [H8804] , en [van] [welke] gij gehoord hebt H3320 [H8691] : Wie zou bestaan H6440 voor het aangezicht H1121 der kinderen H6061 van Enak?
  3 H3117 Zo zult gij heden H3045 [H8804] weten H3068 , dat de HEERE H430 , uw God H6440 , Degene is, die voor uw aangezicht H5674 [H8802] doorgaat H398 [H8802] , een verterend H784 vuur H8045 [H8686] : Die zal hen verdelgen H6440 , en Die zal hen voor uw aangezicht H3665 [H8686] nederwerpen H3423 [H8689] ; en gij zult ze uit de bezitting verdrijven H4118 , en zult hen haastelijk H6 [H8689] te niet doen H3068 , gelijk als de HEERE H1696 [H8765] tot u gesproken heeft.
  4 H3068 Wanneer hen nu de HEERE H430 , uw God H6440 , voor uw aangezicht H1920 [H8800] zal hebben uitgestoten H559 [H8799] , zo spreek H3824 niet in uw hart H559 [H8800] , zeggende H3068 : De HEERE H6666 heeft mij om mijn gerechtigheid H935 [H8689] ingebracht H776 , om dit land H3423 [H8800] te erven H7564 ; want, om de goddeloosheid H1471 dezer volken H3423 H0 , verdrijft H3068 hen de HEERE H6440 voor uw aangezicht H3423 [H8688] uit de bezitting.
  5 H6666 Niet om uw gerechtigheid H3476 , noch om de oprechtheid H3824 uws harten H935 [H8802] , komt gij er henen in H776 , om hun land H3423 [H8800] te erven H7564 ; maar om de goddeloosheid H1471 dezer volken H3423 H0 , verdrijft H3068 hen de HEERE H430 , uw God H6440 , voor uw aangezicht H3423 [H8688] uit de bezitting H1697 : en om het woord H6965 [H8687] te bevestigen H3068 , dat de HEERE H1 , uw God, aan uw vaderen H85 , Abraham H3327 , Izak H3290 en Jakob H7650 [H8738] , gezworen heeft.
  6 H3045 [H8804] Weet H3068 dan, dat u de HEERE H430 , uw God H6666 , niet om uw gerechtigheid H2896 , ditzelve goede H776 land H5414 [H8802] geeft H3423 [H8800] , om dat te erven H6203 H7186 ; want gij zijt een hardnekkig H5971 volk.
  7 H2142 [H8798] Gedenk H7911 [H8799] , vergeet H3068 niet, dat gij den HEERE H430 , uw God H4057 , in de woestijn H7107 [H8689] , zeer vertoornd hebt H4480 ; van H3117 dien dag H776 H4714 af, dat gij uit Egypteland H3318 [H8804] uitgegaan zijt H935 [H8800] , totdat gij kwaamt H4725 aan deze plaats H4784 [H8688] , zijt gijlieden wederspannig geweest H5973 tegen H3068 den HEERE.
  8 H2722 Want aan Horeb H7107 [H8689] vertoorndet gij H3068 den HEERE H3068 zeer, dat Hij H599 [H8691] Zich tegen u vertoornde H8045 [H8687] , om u te verdelgen.
  9 H2022 Als ik op den berg H5927 [H8800] geklommen was H3947 [H8800] , om te ontvangen H68 de stenen H3871 tafelen H3871 , de tafelen H1285 des verbonds H3068 , dat de HEERE H3772 [H8804] met ulieden gemaakt had H3427 [H8799] , toen bleef ik H705 veertig H3117 dagen H705 en veertig H3915 nachten H2022 op den berg H398 [H8804] , at H3899 geen brood H8354 [H8804] , en dronk H4325 geen water.
  10 H3068 En de HEERE H5414 [H8799] gaf H8147 mij de twee H68 stenen H3871 tafelen H430 , met Gods H676 vinger H3789 [H8803] beschreven H1697 ; en op dezelve, naar al de woorden H3068 , die de HEERE H2022 op den berg H8432 , uit het midden H784 des vuurs H3117 , ten dage H6951 der verzameling H1696 [H8765] , met ulieden gesproken had.
  11 H7093 Zo geschiedde het, ten einde H705 van veertig H3117 dagen H705 en veertig H3915 nachten H3068 , [als] mij de HEERE H8147 de twee H68 stenen H3871 tafelen H3871 , de tafelen H1285 des verbonds H5414 [H8804] , gaf,
  12 H3068 Dat de HEERE H559 [H8799] tot mij zeide H6965 [H8798] : Sta op H3381 H0 , ga H4118 haastelijk H3381 [H8798] af H5971 van hier; want uw volk H4714 , dat gij uit Egypte H3318 [H8689] hebt uitgevoerd H7843 [H8765] , heeft het verdorven H4118 ; zij zijn haastelijk H5493 [H8804] afgeweken H1870 van den weg H6680 [H8765] , dien Ik hun geboden had H4541 ; zij hebben zich een gegoten beeld H6213 [H8804] gemaakt.
  13 H559 [H8799] Voorts sprak H3068 de HEERE H559 [H8800] tot mij, zeggende H5971 : Ik heb dit volk H7200 [H8804] aangemerkt H6203 H7186 , en zie, het is een hardnekkig H5971 volk.
  14 H7503 [H8685] Laat van Mij af H8045 [H8686] , dat Ik hen verdelge H8034 , en hun naam H8064 van onder den hemel H4229 [H8799] uitdoe H854 ; en Ik zal u H6099 tot een machtiger H7227 en meerder H1471 volk H6213 [H8799] maken, dan dit is.
  15 H6437 [H8799] Toen keerde ik mij H3381 H0 , en ging H2022 van den berg H3381 [H8799] af H2022 ; de berg H1197 [H8802] nu brandde H784 van vuur H8147 , en de twee H3871 tafelen H1285 des verbonds H8147 waren op beide H3027 mijn handen.
  16 H7200 [H8799] En ik zag toe H3068 , en ziet, gij hadt tegen den HEERE H430 , uw God H2398 [H8804] , gezondigd H4541 ; gij hadt u een gegoten H5695 kalf H6213 [H8804] gemaakt H4118 ; gij waart haastelijk H5493 [H8804] afgeweken H1870 van den weg H3068 , dien u de HEERE H6680 [H8765] geboden had.
  17 H8610 [H8799] Toen vatte ik H8147 de twee H3871 tafelen H7993 [H8686] , en wierp H5921 ze heen uit H8147 beide H3027 mijn handen H7665 [H8762] , en brak H5869 ze voor uw ogen.
  18 H5307 [H8691] En ik wierp mij neder H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H7223 , als in het eerst H705 , veertig H3117 dagen H705 en veertig H3915 nachten H398 [H8804] ; ik at H3899 geen brood H8354 [H8804] , en dronk H4325 geen water H2403 ; om al uw zonde H2398 [H8804] , die gij hadt gezondigd H6213 [H8800] , doende H7451 dat kwaad H3068 is in des HEEREN H5869 ogen H3707 [H8687] , om Hem tot toorn te verwekken.
  19 H3025 [H8804] Want ik vreesde H6440 vanwege H639 den toorn H2534 en de grimmigheid H3068 waarmede de HEERE H7107 [H8804] zeer op ulieden vertoornd was H8045 [H8687] , om u te verdelgen H3068 ; doch de HEERE H8085 [H8799] verhoorde H6471 mij ook op dat maal.
  20 H599 [H8694] Ook vertoornde Zich H3068 de HEERE H3966 zeer H175 tegen Aaron H8045 [H8687] , om hem te verdelgen H6419 [H8691] ; doch ik bad H6256 ook ter zelver tijd H175 voor Aaron.
  21 H2403 Maar uw zonde H5695 , het kalf H6213 [H8804] , dat gij hadt gemaakt H3947 [H8804] , nam ik H8313 [H8799] , en verbrandde H784 het met vuur H3807 [H8799] , en stampte H2912 [H8800] het, malende H3190 [H8687] het wel H1854 [H8804] , totdat het verdund werd H6083 tot stof H6083 ; en zijn stof H7993 [H8686] wierp ik H5158 in de beek H2022 , die van den berg H3381 [H8802] afvliet.
  22 H7107 [H8688] Ook vertoorndet gij H3068 den HEERE H8404 zeer te Thab-era H4532 en te Massa H6914 , en te Kibroth-thaava.
  23 H3068 Voorts als de HEERE H7971 [H8800] ulieden zond H6947 uit Kades-barnea H559 [H8800] , zeggende H5927 [H8798] : Gaat op H3423 [H8798] en erft H776 dat land H5414 [H8804] , dat Ik u gegeven heb H6310 ; zo waart gij den mond H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H4784 [H8686] , wederspannig H539 [H8689] , en geloofdet H6963 Hem niet, en waart Zijn stem H8085 [H8804] niet gehoorzaam.
  24 H4784 [H8688] Wederspannig zijt gij geweest H3068 tegen den HEERE H3117 , van den dag H3045 [H8800] af, dat ik u gekend heb.
  25 H5307 [H8691] En ik wierp mij neder H3068 voor des HEEREN H6440 aangezicht H705 , die veertig H3117 dagen H705 en veertig H3915 nachten H5307 [H8694] , in welke ik mij nederwierp H3068 , dewijl de HEERE H559 [H8804] gezegd had H8045 [H8687] , dat Hij u verdelgen zou.
  26 H6419 [H8691] En ik bad H3068 tot den HEERE H559 [H8799] , en zeide H136 : Heere H3069 , HEERE H7843 [H8686] , verderf H5971 Uw volk H5159 en Uw erfdeel H1433 niet, dat Gij door Uw grootheid H6299 [H8804] verlost hebt H4714 ; dat Gij uit Egypte H2389 door een sterke H3027 hand H3318 [H8689] hebt uitgevoerd.
  27 H2142 [H8798] Gedenk H5650 aan Uw knechten H85 , Abraham H3327 , Izak H3290 en Jakob H6437 [H8799] ; zie H7190 niet op de hardigheid H5971 dezes volks H7562 , noch op zijn goddeloosheid H2403 , noch op zijn zonde;
  28 H776 Opdat het land H3318 [H8689] , van waar Gij ons hebt uitgevoerd H559 [H8799] , niet zegge H3068 : Omdat ze de HEERE H3201 [H8800] niet kon H935 [H8687] brengen H776 in het land H1696 [H8765] , waarvan Hij hun gesproken had H8135 , en omdat Hij hen haatte H3318 [H8689] , heeft Hij ze uitgevoerd H4191 [H8687] , om hen te doden H4057 in de woestijn.
  29 H5971 Zij zijn toch Uw volk H5159 , en Uw erfdeel H1419 , dat Gij door Uw grote H3581 kracht H5186 [H8803] , en door Uw uitgestrekten H2220 arm H3318 [H8689] hebt uitgevoerd!