Deuteronomy 30

DSV_Strongs(i)
  1 H1697 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen H935 [H8799] over u zullen gekomen zijn H1293 , deze zegen H7045 of deze vloek H6440 , die ik u H5414 [H8804] voorgesteld heb H3824 ; zo zult gij het weder ter harte H7725 [H8689] nemen H1471 , onder alle volken H3068 , waarheen u de HEERE H430 , uw God H5080 [H8689] , gedreven heeft;
  2 H7725 [H8804] En gij zult u bekeren H3068 tot den HEERE H430 , uw God H6963 , en Zijner stem H8085 [H8804] gehoorzaam zijn H3117 , naar alles, wat ik u heden H6680 [H8764] gebiede H1121 , gij en uw kinderen H3824 , met uw ganse hart H5315 en met uw ganse ziel.
  3 H3068 En de HEERE H430 , uw God H7622 , zal uw gevangenis H7725 [H8804] wenden H7355 [H8765] , en Zich uwer ontfermen H7725 [H8804] ; en Hij zal u weder H6908 [H8765] vergaderen H5971 uit al de volken H3068 , waarheen u de HEERE H430 , uw God H6327 [H8689] , verstrooid had.
  4 H5080 [H8737] Al waren uw verdrevenen H7097 aan het einde H8064 des hemels H3068 , van daar zal u de HEERE H430 , uw God H6908 [H8762] , vergaderen H3947 [H8799] , en van daar zal Hij u nemen.
  5 H3068 En de HEERE H430 , uw God H935 [H8689] , zal u brengen H776 in het land H1 , dat uw vaderen H3423 [H8804] erfelijk bezeten hebben H3423 [H8804] , en gij zult dat erfelijk bezitten H3190 [H8689] ; en Hij zal u weldoen H7235 [H8689] , en zal u vermenigvuldigen H1 boven uw vaderen.
  6 H3068 En de HEERE H430 , uw God H3824 , zal uw hart H4135 [H8804] besnijden H3824 , en het hart H2233 van uw zaad H3068 , om den HEERE H430 , uw God H157 [H8800] , lief te hebben H3824 met uw ganse hart H5315 en met uw ganse ziel H2416 , opdat gij levet.
  7 H3068 En de HEERE H430 , uw God H423 , zal al die vloeken H5414 [H8804] leggen H341 [H8802] op uw vijanden H8130 [H8802] en op uw haters H7291 [H8804] , die u vervolgd hebben.
  8 H7725 [H8799] Gij dan zult u bekeren H6963 , en der stemme H3068 des HEEREN H8085 [H8804] gehoorzaam zijn H6213 [H8804] , en gij zult doen H4687 al Zijn geboden H3117 , die ik u heden H6680 [H8764] gebiede.
  9 H3068 En de HEERE H430 , uw God H3498 [H8689] , zal u doen overvloeien H4639 in al het werk H3027 uwer hand H6529 , in de vrucht H990 uws buiks H6529 , en in de vrucht H929 uwer beesten H6529 , en in de vrucht H127 uws lands H2896 , ten goede H3068 ; want de HEERE H7725 [H8799] zal wederkeren H7797 [H8800] , om Zich over u te verblijden H2896 ten goede H1 , gelijk als Hij Zich over uw vaderen H7797 [H8804] verblijd heeft;
  10 H6963 Wanneer gij der stemme H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H8085 [H8799] , zult gehoorzaam zijn H8104 [H8800] , houdende H4687 Zijn geboden H2708 en Zijn inzettingen H5612 H8451 , die in dit wetboek H3789 [H8803] geschreven zijn H7725 [H8799] ; wanneer gij u zult bekeren H3068 tot den HEERE H430 , uw God H3824 , met uw ganse hart H5315 en met uw ganse ziel.
  11 H4687 Want ditzelve gebod H3117 , hetwelk ik u heden H6680 [H8764] gebiede H6381 [H8737] , dat is van u niet verborgen H7350 , en dat is niet verre.
  12 H8064 Het is niet in den hemel H559 [H8800] , om te zeggen H8064 : Wie zal voor ons ten hemel H5927 [H8799] varen H3947 [H8799] , dat hij het voor ons hale H8085 [H8686] , en ons hetzelve horen late H6213 [H8799] , dat wij het doen?
  13 H5676 Het is ook niet op gene zijde H3220 der zee H559 [H8800] , om te zeggen H5674 [H8799] : Wie zal voor ons overvaren H5676 aan gene zijde H3220 der zee H3947 [H8799] , dat hij het voor ons hale H8085 [H8686] , en ons hetzelve horen late H6213 [H8799] , dat wij het doen?
  14 H1697 Want dit woord H3966 is zeer H7138 nabij H6310 u, in uw mond H3824 , en in uw hart H6213 [H8800] , om dat te doen.
  15 H7200 [H8798] Ziet H6440 , ik heb u H3117 heden H5414 [H8804] voorgesteld H2416 het leven H2896 , en het goede H4194 , en den dood H7451 , en het kwade.
  16 H6680 [H8764] Want ik gebiede H3117 u heden H3068 , den HEERE H430 , uw God H157 [H8800] , lief te hebben H1870 , in Zijn wegen H3212 [H8800] te wandelen H8104 [H8800] , en te houden H4687 Zijn geboden H2708 , en Zijn inzettingen H4941 , en Zijn rechten H2421 [H8804] , opdat gij levet H7235 [H8804] en vermenigvuldiget H3068 , en de HEERE H430 , uw God H1288 [H8765] , u zegene H776 in het land H935 [H8802] , waar gij naar toe gaat H3423 [H8800] , om dat te erven.
  17 H3824 Maar indien uw hart H6437 [H8799] zich zal afwenden H8085 [H8799] , en gij niet horen zult H5080 [H8738] , en gij gedreven zult worden H312 , dat gij u voor andere H430 goden H7812 [H8694] buigt H5647 [H8804] , en dezelve dient;
  18 H5046 [H8689] Zo verkondig ik H3117 ulieden heden H6 [H8800] , dat gij voorzeker H6 [H8799] zult omkomen H3117 ; gij zult de dagen H748 [H8686] niet verlengen H127 op het land H3383 , naar hetwelk gij over de Jordaan H5674 [H8802] zijt heengaande H935 [H8800] , om daarin te komen H3423 [H8800] , dat gij het erfelijk bezit.
  19 H5749 H0 Ik neem H3117 heden H5749 [H8689] tegen ulieden tot getuigen H8064 den hemel H776 en de aarde H2416 ; het leven H4194 en den dood H6440 heb ik u H5414 [H8804] voorgesteld H1293 , den zegen H7045 en den vloek H977 [H8804] ! Kiest H2416 dan het leven H2421 [H8799] , opdat gij levet H2233 , gij en uw zaad;
  20 H157 [H8800] Liefhebbende H3068 den HEERE H430 , uw God H6963 , Zijner stem H8085 [H8800] gehoorzaam zijnde H1692 [H8800] , en Hem aanhangende H2416 ; want Hij is uw leven H753 en de lengte H3117 uwer dagen H3427 [H8800] ; opdat gij blijft H127 in het land H3068 , dat de HEERE H1 uw vaderen H85 , Abraham H3327 , Izak H3290 en Jakob H7650 [H8738] , gezworen heeft H5414 [H8800] hun te zullen geven.