Deuteronomy 3

DSV_Strongs(i)
  1 H6437 H8799 Daarna keerden wij ons H5927 H8799 en togen op H1870 , den weg H1316 van Bazan H5747 ; en Og H4428 , de koning H1316 van Bazan H3318 H8799 , trok uit H7125 H8800 ons tegemoet H5971 , hij en al zijn volk H4421 , ten strijde H154 bij Edrei.
  2 H559 H8799 Toen zeide H3068 de HEERE H3372 H8799 tot mij: Vrees H5971 hem niet, want Ik heb hem, en al zijn volk H776 , en zijn land H3027 , in uw hand H5414 H8804 gegeven H6213 H8804 ; en gij zult hem doen H5511 , gelijk als gij Sihon H4428 , den koning H567 der Amorieten H2809 , die te Hesbon H3427 H8802 woonde H6213 H8804 , gedaan hebt.
  3 H3068 En de HEERE H430 , onze God H5414 H8799 , gaf H5747 ook Og H4428 , den koning H1316 van Bazan H5971 , en al zijn volk H3027 , in onze hand H5221 H8686 , zodat wij hem sloegen H8300 , totdat wij hem niemand H7604 H8689 lieten overblijven.
  4 H3920 H8799 En wij namen H6256 te dier tijd H5892 al zijn steden H7151 ; er was geen stad H3947 H8804 , die wij van hen niet namen H8346 : zestig H5892 steden H2256 , de ganse landstreek H709 van Argob H4467 , het koninkrijk H5747 van Og H1316 in Bazan.
  5 H5892 Al die steden H1364 waren met hoge H2346 muren H1817 , poorten H1280 en grendelen H1219 H8803 gesterkt H3966 , behalve zeer H7235 H8687 vele H6521 onbemuurde H5892 steden.
  6 H2763 H8686 En wij verbanden H5511 dezelve, gelijk wij Sihon H4428 , den koning H2809 van Hesbon H6213 H8804 , gedaan hadden H2763 H8687 , verbannende H5892 alle steden H4962 , mannen H802 , vrouwen H2945 en kinderkens.
  7 H929 Doch al het vee H7998 en den roof H5892 van die steden H962 H8804 roofden wij voor ons.
  8 H3947 H8799 Zo namen wij H6256 te dier tijd H776 het land H3027 uit de hand H8147 van de twee H4428 koningen H567 der Amorieten H5676 , die aan deze zijde H3383 van de Jordaan H5158 waren, van de beek H769 Arnon H2022 tot den berg H2768 Hermon toe;
  9 H6722 (De Zidoniers H7121 H8799 noemen H2768 Hermon H8303 Sirjon H567 ; maar de Amorieten H7121 H8799 noemen H8149 hem Senir.)
  10 H5892 Al de steden H4334 des platten lands H1568 , en het ganse Gilead H1316 , en het ganse Bazan H5548 , tot Salcha H154 en Edrei H5892 toe; steden H4467 des koninkrijks H5747 van Og H1316 in Bazan.
  11 H5747 Want Og H4428 , de koning H1316 van Bazan H3499 , was alleen van de overigen H7497 der reuzen H7604 H8738 overgebleven H6210 ; ziet, zijn bedstede H6210 , zijnde een bedstede H1270 van ijzer H3808 , is zij niet H7237 te Rabba H1121 der kinderen H5983 Ammons H8672 ? Negen H520 ellen H753 is haar lengte H702 , en vier H520 ellen H7341 haar breedte H376 , naar eens mans H520 elleboog.
  12 H776 Ditzelfde land H3423 H0 nu namen wij H6256 te dier tijd H3423 H8804 in bezit H6177 ; van Aroer H5158 af, dat aan de beek H769 Arnon H2677 is, en de helft H2022 van het gebergte H1568 van Gilead H5892 , met de steden H5414 H8804 van hetzelve, gaf ik H7206 aan de Rubenieten H1425 en Gadieten.
  13 H3499 En het overige H1568 van Gilead H1316 , mitsgaders het ganse Bazan H4467 , het koninkrijk H5747 van Og H5414 H8804 , gaf ik H2677 aan den halven H7626 stam H4519 van Manasse H2256 , de ganse landstreek H709 van Argob H1316 , door het ganse Bazan H1931 ; datzelve H7121 H8735 werd genoemd H776 het land H7497 der reuzen.
  14 H2971 Jair H1121 , de zoon H4519 van Manasse H3947 H8804 , kreeg H2256 de ganse landstreek H709 van Argob H1366 , tot aan de landpale H1651 der Gezurieten H4602 en Maachathieten H7121 H8799 ; en hij noemde H8034 ze naar zijn naam H1316 , Bazan H2334 Havvoth-jair H3117 , tot op dezen dag.
  15 H4353 En aan Machir H5414 H8804 gaf ik H1568 Gilead.
  16 H7206 Maar aan de Rubenieten H1425 en Gadieten H5414 H8804 gaf ik H1568 van Gilead H5158 af tot aan de beek H769 Arnon H8432 , het midden H5158 van de beek H1366 en de landpale H5158 ; en tot aan de beek H2999 Jabbok H1366 , de landpale H1121 der kinderen H5983 Ammons;
  17 H6160 Daartoe het vlakke veld H3383 , en de Jordaan H1366 , mitsgaders de landpale H3672 ; van Cinnereth H3220 af tot aan de zee H6160 des vlakken velds H4417 H3220 , de Zoutzee H798 H8676 H794 , onder Asdoth-pisga H4217 tegen het oosten.
  18 H6680 H8762 Voorts gebood ik H6256 ulieden ter zelfder tijd H559 H8800 , zeggende H3068 : De HEERE H430 , uw God H776 , heeft u dit land H5414 H8804 gegeven H3423 H8800 om het te erven H2428 ; allen dan, die strijdbare H1121 mannen H5674 H0 zijt, trekt H2502 H8803 gewapend H5674 H8799 door H6440 voor het aangezicht H251 van uw broederen H1121 , de kinderen H3478 Israels.
  19 H802 Behalve uw vrouwen H2945 , en uw kinderkens H4735 , en uw vee H3045 H8804 (ik weet H7227 , dat gij veel H4735 vee H3427 H8799 hebt), zij zullen blijven H5892 in uw steden H5414 H8804 , die ik u gegeven heb;
  20 H3068 Totdat de HEERE H251 uw broederen H5117 H8686 rust geve H3423 H8804 , gelijk ulieden, dat zij ook erven H776 het land H3068 , dat de HEERE H430 , uw God H5414 H8802 , hun geven zal H5676 aan gene zijde H3383 van de Jordaan H7725 H8804 ; dan zult gij wederkeren H376 , elk H3425 tot zijn erfenis H5414 H8804 , die ik u gegeven heb.
  21 H6680 H8765 Ook gebood ik H3091 Jozua H6256 ter zelfder tijd H559 H8800 , zeggende H5869 : Uw ogen H7200 H8802 zien H3068 alles, wat de HEERE H430 , ulieder God H8147 , aan deze twee H4428 koningen H6213 H8804 gedaan heeft H3068 ; alzo zal de HEERE H4467 aan alle koninkrijken H6213 H8799 doen H5674 H8802 , naar welke gij henen doortrekt.
  22 H3372 H8799 Vreest H3068 ze niet; want de HEERE H430 , uw God H3898 H8737 , strijdt voor ulieden.
  23 H2603 H0 Ook bad ik H3068 den HEERE H2603 H8691 om genade H559 H8800 , zeggende H6256 ter zelfder tijd:
  24 H136 Heere H3069 HEERE H2490 H8689 ! Gij hebt begonnen H5650 Uw knecht H7200 H8687 te tonen H1433 Uw grootheid H2389 en Uw sterke H3027 hand H410 ; want wat God H8064 is er in den hemel H776 en op de aarde H6213 H8799 , die doen kan H4639 naar Uw werken H1369 , en naar Uw mogendheden!
  25 H5674 H8799 Laat mij toch overtrekken H2896 , en dat goede H776 land H7200 H8799 bezien H5676 , dat aan gene zijde H3383 van de Jordaan H2896 is, dat goede H2022 gebergte H3844 , en den Libanon!
  26 H3068 Doch de HEERE H5674 H8691 verstoorde zich H8085 H8804 zeer om uwentwille over mij, en hoorde H3068 niet naar mij; maar de HEERE H559 H8799 zeide H7227 tot mij: Het zij u genoeg H1696 H8763 ; spreek H3254 H8686 niet meer H1697 tot Mij van deze zaak.
  27 H5927 H8798 Klim H7218 op de hoogte H6449 van Pisga H5375 H0 , en hef H5869 uw ogen H5375 H8798 op H3220 naar het westen H6828 , en naar het noorden H8486 , en naar het zuiden H4217 , en naar het oosten H7200 H8798 , en zie toe H5869 met uw ogen H3383 ; want gij zult over deze Jordaan H5674 H8799 niet gaan.
  28 H6680 H8761 Gebied H3091 dan Jozua H2388 H8761 , en versterk H553 H8761 hem, en bekrachtig H6440 hem; want hij zal voor het aangezicht H5971 van dit volk H5674 H8799 henen overgaan H776 , en zal hun dat land H7200 H8799 , dat gij zien zult H5157 H8686 , doen erven.
  29 H3427 H8799 Alzo bleven wij H1516 in dit dal H4136 tegenover H1047 Beth-peor.