Deuteronomy 3

DSV_Strongs(i)
  1 H6437 [H8799] Daarna keerden wij ons H5927 [H8799] en togen op H1870 , den weg H1316 van Bazan H5747 ; en Og H4428 , de koning H1316 van Bazan H3318 [H8799] , trok uit H7125 [H8800] ons tegemoet H5971 , hij en al zijn volk H4421 , ten strijde H154 bij Edrei.
  2 H559 [H8799] Toen zeide H3068 de HEERE H3372 [H8799] tot mij: Vrees H5971 hem niet, want Ik heb hem, en al zijn volk H776 , en zijn land H3027 , in uw hand H5414 [H8804] gegeven H6213 [H8804] ; en gij zult hem doen H5511 , gelijk als gij Sihon H4428 , den koning H567 der Amorieten H2809 , die te Hesbon H3427 [H8802] woonde H6213 [H8804] , gedaan hebt.
  3 H3068 En de HEERE H430 , onze God H5414 [H8799] , gaf H5747 ook Og H4428 , den koning H1316 van Bazan H5971 , en al zijn volk H3027 , in onze hand H5221 [H8686] , zodat wij hem sloegen H8300 , totdat wij hem niemand H7604 [H8689] lieten overblijven.
  4 H3920 [H8799] En wij namen H6256 te dier tijd H5892 al zijn steden H7151 ; er was geen stad H3947 [H8804] , die wij van hen niet namen H8346 : zestig H5892 steden H2256 , de ganse landstreek H709 van Argob H4467 , het koninkrijk H5747 van Og H1316 in Bazan.
  5 H5892 Al die steden H1364 waren met hoge H2346 muren H1817 , poorten H1280 en grendelen H1219 [H8803] gesterkt H3966 , behalve zeer H7235 [H8687] vele H6521 onbemuurde H5892 steden.
  6 H2763 [H8686] En wij verbanden H5511 dezelve, gelijk wij Sihon H4428 , den koning H2809 van Hesbon H6213 [H8804] , gedaan hadden H2763 [H8687] , verbannende H5892 alle steden H4962 , mannen H802 , vrouwen H2945 en kinderkens.
  7 H929 Doch al het vee H7998 en den roof H5892 van die steden H962 [H8804] roofden wij voor ons.
  8 H3947 [H8799] Zo namen wij H6256 te dier tijd H776 het land H3027 uit de hand H8147 van de twee H4428 koningen H567 der Amorieten H5676 , die aan deze zijde H3383 van de Jordaan H5158 waren, van de beek H769 Arnon H2022 tot den berg H2768 Hermon toe;
  9 H6722 [De Zidoniers H7121 [H8799] noemen H2768 Hermon H8303 Sirjon H567 ; maar de Amorieten H7121 [H8799] noemen H8149 hem Senir.]
  10 H5892 Al de steden H4334 des platten lands H1568 , en het ganse Gilead H1316 , en het ganse Bazan H5548 , tot Salcha H154 en Edrei H5892 toe; steden H4467 des koninkrijks H5747 van Og H1316 in Bazan.
  11 H5747 Want Og H4428 , de koning H1316 van Bazan H3499 , was alleen van de overigen H7497 der reuzen H7604 [H8738] overgebleven H6210 ; ziet, zijn bedstede H6210 , zijnde een bedstede H1270 van ijzer H3808 , is zij niet H7237 te Rabba H1121 der kinderen H5983 Ammons H8672 ? Negen H520 ellen H753 is haar lengte H702 , en vier H520 ellen H7341 haar breedte H376 , naar eens mans H520 elleboog.
  12 H776 Ditzelfde land H3423 H0 nu namen wij H6256 te dier tijd H3423 [H8804] in bezit H6177 ; van Aroer H5158 af, dat aan de beek H769 Arnon H2677 is, en de helft H2022 van het gebergte H1568 van Gilead H5892 , met de steden H5414 [H8804] van hetzelve, gaf ik H7206 aan de Rubenieten H1425 en Gadieten.
  13 H3499 En het overige H1568 van Gilead H1316 , mitsgaders het ganse Bazan H4467 , het koninkrijk H5747 van Og H5414 [H8804] , gaf ik H2677 aan den halven H7626 stam H4519 van Manasse H2256 , de ganse landstreek H709 van Argob H1316 , door het ganse Bazan H1931 ; datzelve H7121 [H8735] werd genoemd H776 het land H7497 der reuzen.
  14 H2971 Jair H1121 , de zoon H4519 van Manasse H3947 [H8804] , kreeg H2256 de ganse landstreek H709 van Argob H1366 , tot aan de landpale H1651 der Gezurieten H4602 en Maachathieten H7121 [H8799] ; en hij noemde H8034 ze naar zijn naam H1316 , Bazan H2334 Havvoth-jair H3117 , tot op dezen dag.
  15 H4353 En aan Machir H5414 [H8804] gaf ik H1568 Gilead.
  16 H7206 Maar aan de Rubenieten H1425 en Gadieten H5414 [H8804] gaf ik H1568 van Gilead H5158 af tot aan de beek H769 Arnon H8432 , het midden H5158 van de beek H1366 en de landpale H5158 ; en tot aan de beek H2999 Jabbok H1366 , de landpale H1121 der kinderen H5983 Ammons;
  17 H6160 Daartoe het vlakke veld H3383 , en de Jordaan H1366 , mitsgaders de landpale H3672 ; van Cinnereth H3220 af tot aan de zee H6160 des vlakken velds H4417 H3220 , de Zoutzee H798 H794 [H8676] , onder Asdoth-pisga H4217 tegen het oosten.
  18 H6680 [H8762] Voorts gebood ik H6256 ulieden ter zelfder tijd H559 [H8800] , zeggende H3068 : De HEERE H430 , uw God H776 , heeft u dit land H5414 [H8804] gegeven H3423 [H8800] om het te erven H2428 ; allen dan, die strijdbare H1121 mannen H5674 H0 zijt, trekt H2502 [H8803] gewapend H5674 [H8799] door H6440 voor het aangezicht H251 van uw broederen H1121 , de kinderen H3478 Israels.
  19 H802 Behalve uw vrouwen H2945 , en uw kinderkens H4735 , en uw vee H3045 [H8804] [ik weet H7227 , dat gij veel H4735 vee H3427 [H8799] hebt], zij zullen blijven H5892 in uw steden H5414 [H8804] , die ik u gegeven heb;
  20 H3068 Totdat de HEERE H251 uw broederen H5117 [H8686] rust geve H3423 [H8804] , gelijk ulieden, dat zij ook erven H776 het land H3068 , dat de HEERE H430 , uw God H5414 [H8802] , hun geven zal H5676 aan gene zijde H3383 van de Jordaan H7725 [H8804] ; dan zult gij wederkeren H376 , elk H3425 tot zijn erfenis H5414 [H8804] , die ik u gegeven heb.
  21 H6680 [H8765] Ook gebood ik H3091 Jozua H6256 ter zelfder tijd H559 [H8800] , zeggende H5869 : Uw ogen H7200 [H8802] zien H3068 alles, wat de HEERE H430 , ulieder God H8147 , aan deze twee H4428 koningen H6213 [H8804] gedaan heeft H3068 ; alzo zal de HEERE H4467 aan alle koninkrijken H6213 [H8799] doen H5674 [H8802] , naar welke gij henen doortrekt.
  22 H3372 [H8799] Vreest H3068 ze niet; want de HEERE H430 , uw God H3898 [H8737] , strijdt voor ulieden.
  23 H2603 H0 Ook bad ik H3068 den HEERE H2603 [H8691] om genade H559 [H8800] , zeggende H6256 ter zelfder tijd:
  24 H136 Heere H3069 HEERE H2490 [H8689] ! Gij hebt begonnen H5650 Uw knecht H7200 [H8687] te tonen H1433 Uw grootheid H2389 en Uw sterke H3027 hand H410 ; want wat God H8064 is er in den hemel H776 en op de aarde H6213 [H8799] , die doen kan H4639 naar Uw werken H1369 , en naar Uw mogendheden!
  25 H5674 [H8799] Laat mij toch overtrekken H2896 , en dat goede H776 land H7200 [H8799] bezien H5676 , dat aan gene zijde H3383 van de Jordaan H2896 is, dat goede H2022 gebergte H3844 , en den Libanon!
  26 H3068 Doch de HEERE H5674 [H8691] verstoorde zich H8085 [H8804] zeer om uwentwille over mij, en hoorde H3068 niet naar mij; maar de HEERE H559 [H8799] zeide H7227 tot mij: Het zij u genoeg H1696 [H8763] ; spreek H3254 [H8686] niet meer H1697 tot Mij van deze zaak.
  27 H5927 [H8798] Klim H7218 op de hoogte H6449 van Pisga H5375 H0 , en hef H5869 uw ogen H5375 [H8798] op H3220 naar het westen H6828 , en naar het noorden H8486 , en naar het zuiden H4217 , en naar het oosten H7200 [H8798] , en zie toe H5869 met uw ogen H3383 ; want gij zult over deze Jordaan H5674 [H8799] niet gaan.
  28 H6680 [H8761] Gebied H3091 dan Jozua H2388 [H8761] , en versterk H553 [H8761] hem, en bekrachtig H6440 hem; want hij zal voor het aangezicht H5971 van dit volk H5674 [H8799] henen overgaan H776 , en zal hun dat land H7200 [H8799] , dat gij zien zult H5157 [H8686] , doen erven.
  29 H3427 [H8799] Alzo bleven wij H1516 in dit dal H4136 tegenover H1047 Beth-peor.
Reformed Dating