Deuteronomy 28:51-68

DSV_Strongs(i)
  51 H6529 En het zal de vrucht H929 uwer beesten H6529 , en de vrucht H127 uws lands H398 [H8804] opeten H8045 [H8736] , totdat gij verdelgd zult zijn H1715 ; hetwelk u geen koren H8492 , most H3323 noch olie H7698 , voortzetting H504 uwer koeien H6251 noch kudden H6629 van uw klein vee H7604 [H8686] zal overig laten H6 [H8687] , totdat Hij u verdoe.
  52 H6887 [H8689] En het zal u beangstigen H8179 in al uw poorten H1364 , totdat uw hoge H1219 [H8803] en vaste H2346 muren H3381 [H8800] nedervallen H2004 , op welke H982 [H8802] gij vertrouwdet H776 in uw ganse land H6887 [H8689] ; ja, het zal u beangstigen H8179 in al uw poorten H776 , in uw ganse land H3068 , dat u de HEERE H430 , uw God H5414 [H8804] , gegeven heeft.
  53 H398 [H8804] En gij zult eten H6529 de vrucht H990 uws buiks H1320 , het vlees H1121 uwer zonen H1323 en uwer dochteren H3068 , die u de HEERE H430 , uw God H5414 [H8804] , gegeven zal hebben H4692 ; in de belegering H4689 en in de benauwing H341 [H8802] , waarmede uw vijanden H6693 [H8686] u zullen benauwen.
  54 H376 Aangaande den man H7390 , die teder H3966 onder u, en die zeer H6028 wellustig H5869 geweest is, zijn oog H3415 [H8799] zal kwaad H251 zijn tegen zijn broeder H802 , en tegen de huisvrouw H2436 zijns schoots H3499 , en tegen zijn overige H1121 zonen H3498 [H8686] , die hij overgehouden zal hebben;
  55 H259 Dat hij niet aan een H5414 [H8800] van die zal geven H1320 van het vlees H1121 zijner zonen H398 [H8799] , die hij eten zal H7604 [H8689] , omdat hij voor zich niets heeft overgehouden H4692 ; in de belegering H4689 en in de benauwing H341 [H8802] , waarmede uw vijand H8179 u in al uw poorten H6693 [H8686] zal benauwen.
  56 H7390 Aangaande de tedere H6028 en wellustige H5254 [H8765] [vrouw] onder u, die niet verzocht heeft H3709 H7272 haar voetzool H776 op de aarde H3322 [H8687] te zetten H6026 [H8692] , omdat zij zich wellustig H7391 en teder hield H5869 ; haar oog H3415 [H8799] zal kwaad zijn H376 tegen den man H2436 haars schoots H1121 , en tegen haar zoon H1323 , en tegen haar dochter;
  57 H7988 En dat om haar nageboorte H7272 , die van tussen haar voeten H3318 [H8802] uitgegaan zal zijn H1121 , en om haar zonen H3205 [H8799] , die zij gebaard zal hebben H398 [H8799] ; want zij zal hen eten H5643 in het verborgene H2640 , vermits gebrek H4692 van alles; in de belegering H4689 en in de benauwing H341 [H8802] , waarmede uw vijand H6693 [H8686] u zal benauwen H8179 in uw poorten.
  58 H8104 [H8799] Indien gij niet zult waarnemen H6213 [H8800] te doen H1697 al de woorden H8451 dezer wet H5612 , die in dit boek H3789 [H8803] geschreven zijn H3372 [H8800] , om te vrezen H3513 [H8737] dezen heerlijken H3372 [H8737] en vreselijken H8034 Naam H3068 , den HEERE H430 , uw God;
  59 H3068 Zo zal de HEERE H4347 uw plagen H6381 [H8689] wonderlijk maken H4347 , mitsgaders de plagen H2233 van uw zaad H1419 ; het zullen grote H539 [H8737] en gewisse H4347 plagen H7451 , en boze H539 [H8737] en gewisse H2483 krankten zijn.
  60 H7725 [H8689] En Hij zal op u doen keren H4064 alle kwalen H4714 van Egypte H6440 , voor H3025 [H8804] dewelke gij gevreesd hebt H1692 [H8804] , en zij zullen u aanhangen.
  61 H2483 Ook alle krankte H4347 , en alle plage H5612 , die in het boek H8451 dezer wet H3789 [H8803] niet geschreven is H3068 , zal de HEERE H5927 [H8686] over u doen komen H8045 [H8736] , totdat gij verdelgd wordt.
  62 H4592 En gij zult met weinige H4962 mensen H7604 [H8738] overgelaten worden H834 , in plaats dat H3556 gij geweest zijt als de sterren H8064 des hemels H7230 in menigte H6963 ; omdat gij der stem H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H8085 [H8804] , niet gehoorzaam geweest zijt.
  63 H3068 En het zal geschieden, gelijk als de HEERE H7797 [H8804] Zich over ulieden verblijdde H3190 [H8687] , u goed doende H7235 [H8687] en u vermenigvuldigende H3068 , alzo zal Zich de HEERE H7797 [H8799] over u verblijden H6 [H8687] , u verdoende H8045 [H8687] en u verdelgende H5255 [H8738] ; en gij zult uitgerukt worden H127 uit het land H935 [H8802] , waar gij naar toe gaat H3423 [H8800] , om dat te erven.
  64 H3068 En de HEERE H6327 [H8689] zal u verstrooien H5971 onder alle volken H7097 , van het ene einde H776 der aarde H7097 tot aan het andere einde H312 der aarde; en aldaar zult gij andere H430 goden H5647 [H8804] dienen H3045 [H8804] , die gij niet gekend hebt H1 , noch uw vaders H6086 , hout H68 en steen.
  65 H1992 Daartoe zult gij onder dezelve H1471 volken H7280 [H8686] niet stil zijn H3709 H7272 , en uw voetzool H4494 zal geen rust H3068 hebben; want de HEERE H7268 zal u aldaar een bevend H3820 hart H5414 [H8804] geven H3631 , en bezwijking H5869 der ogen H1671 , en mattigheid H5315 der ziel.
  66 H2416 En uw leven H5048 zal tegenover H8511 [H8803] u hangen H3915 ; en gij zult nacht H3119 en dag H6342 [H8804] schrikken H2416 , en gij zult van uw leven H539 [H8686] niet zeker zijn.
  67 H1242 Des morgens H559 [H8799] zult gij zeggen H4320 : Och H5414 H0 , dat H6153 het avond H5414 [H8799] ware H6153 ; en des avonds H559 [H8799] zult gij zeggen H4310 : Och H5414 H0 , dat H1242 het morgen H5414 [H8799] ware H6343 ; vermits den schrik H3824 uws harten H6342 [H8799] , waarmede gij zult verschrikt zijn H4758 , en vermits het gezicht H5869 uwer ogen H7200 [H8799] , dat gij zien zult.
  68 H3068 En de HEERE H4714 zal u naar Egypte H7725 [H8689] doen wederkeren H591 in schepen H1870 , door een weg H559 [H8804] , waarvan ik u gezegd heb H3254 [H8686] : Gij zult dien niet meer H7200 [H8800] zien H341 [H8802] ; en aldaar zult gij u aan uw vijanden H4376 [H8694] willen verkopen H5650 tot dienstknechten H8198 en tot dienstmaagden H7069 [H8802] ; maar er zal geen koper zijn.