Deuteronomy 22

DSV_Strongs(i)
  1 H251 Gij zult uws broeders H7794 os H7716 of klein vee H7200 [H8799] niet zien H5080 [H8737] afgedreven H5956 [H8694] , en u van die verbergen H251 ; gij zult ze uw broeder H7725 [H8687] ganselijk H7725 [H8686] weder toesturen.
  2 H251 En indien uw broeder H7138 niet nabij H3045 [H8804] u is, of gij hem niet kent H8432 , zo zult gij ze binnen H1004 in uw huis H622 [H8804] vergaderen H251 , dat zij bij u zijn, totdat uw broeder H1875 [H8800] die zoeke H7725 [H8689] , en gij ze hem wedergeeft.
  3 H3651 Alzo H6213 [H8799] zult gij ook doen H2543 aan zijn ezel H6213 [H8799] , en alzo zult gij doen H8071 aan zijn kleding H6213 [H8799] , ja, alzo zult gij doen H9 aan al het verlorene H251 uws broeders H6 [H8799] , dat van hem verloren zal zijn H4672 [H8804] , en dat gij zult hebben gevonden H3201 [H8799] ; gij zult u niet mogen H5956 [H8692] verbergen.
  4 H251 Gij zult uws broeders H2543 ezel H7794 of zijn os H7200 [H8799] niet zien H5307 [H8802] , vallende H1870 op den weg H5956 [H8694] , en u van die verbergen H6965 [H8687] ; gij zult ze met hem ganselijk H6965 [H8686] oprichten.
  5 H3627 Het kleed H1397 eens mans H802 zal niet zijn aan een vrouw H1397 , en een man H802 H8071 zal geen vrouwenkleed H3847 [H8799] aantrekken H428 ; want al wie zulks H6213 [H8802] doet H3068 , is den HEERE H430 , uw God H8441 , een gruwel.
  6 H6440 Wanneer voor uw aangezicht H6833 H7064 een vogelnest H1870 op den weg H7122 [H8735] voorkomt H6086 , in enigen boom H776 , of op de aarde H667 , met jongen H1000 of eieren H517 , en de moeder H7257 [H8802] zittende H667 op de jongen H1000 of op de eieren H517 , zo zult gij de moeder H1121 met de jongen H3947 [H8799] niet nemen.
  7 H517 Gij zult de moeder H7971 [H8763] ganselijk H7971 [H8762] vrijlaten H1121 ; maar de jongen H3947 [H8799] zult gij voor u nemen H3190 [H8799] ; opdat het u welga H3117 , en gij de dagen H748 [H8689] verlengt.
  8 H2319 Wanneer gij een nieuw H1004 huis H1129 [H8799] zult bouwen H1406 , zo zult gij op uw dak H4624 een leuning H6213 [H8804] maken H1818 ; opdat gij geen bloedschuld H1004 op uw huis H7760 [H8799] legt H5307 [H8802] , wanneer iemand H5307 [H8799] , vallende, daarvan afviel.
  9 H3754 Gij zult uw wijngaard H3610 niet met tweeerlei H2232 [H8799] bezaaien H4395 ; opdat de volheid H2233 des zaads H2232 [H8799] , dat gij zult gezaaid hebben H8393 , en de inkomst H3754 des wijngaards H6942 [H8799] niet ontheiligd worde.
  10 H2790 [H8799] Gij zult niet ploegen H7794 met een os H2543 en met een ezel H3162 te gelijk.
  11 H8162 Gij zult geen kleed van gemengde stof H3847 [H8799] aantrekken H6785 , wollen H6593 en linnen H3162 te gelijk.
  12 H1434 Snoeren H6213 [H8799] zult gij u maken H702 aan de vier H3671 hoeken H3682 uws opperkleeds H3680 [H8762] , waarmede gij u bedekt.
  13 H376 Wanneer een man H802 een vrouw H3947 [H8799] zal genomen hebben H935 [H8804] , en tot haar ingegaan zijnde H8130 [H8804] , alsdan haar zal haten,
  14 H5949 En haar oorzaak H1697 van naspraak H7760 [H8804] zal opleggen H7451 , en een kwaden H8034 naam H3318 [H8689] over haar uitbrengen H559 [H8804] , en zeggen H802 : Deze vrouw H3947 [H8804] heb ik genomen H7126 [H8799] , en ben tot haar genaderd H1331 , maar heb den maagdom H4672 [H8804] aan haar niet gevonden;
  15 H1 Dan zullen de vader H5291 van deze jonge dochter H517 en haar moeder H3947 [H8804] nemen H2205 , en tot de oudsten H5892 der stad H8179 aan de poort H3318 [H8689] uitbrengen H1331 , den maagdom H5291 dezer jonge vrouw.
  16 H1 En de vader H5291 van de jonge dochter H2205 zal tot de oudsten H559 [H8804] zeggen H1323 : Ik heb mijn dochter H376 aan dezen man H5414 [H8804] gegeven H802 tot een vrouw H8130 [H8799] ; maar hij heeft haar gehaat;
  17 H5949 En ziet, hij heeft oorzaak H1697 van opspraak H7760 [H8804] gegeven H559 [H8800] , zeggende H1331 : Ik heb den maagdom H1323 aan uw dochter H4672 [H8804] niet gevonden H1331 ; dit nu is de maagdom H1323 mijner dochter H8071 . En zij zullen het kleed H6440 voor het aangezicht H2205 van de oudsten H5892 der stad H6566 [H8804] uitbreiden.
  18 H2205 Dan zullen de oudsten H5892 derzelver stad H376 dien man H3947 [H8804] nemen H3256 [H8765] , en kastijden hem;
  19 H6064 [H8804] En zij zullen hem een boete opleggen H3967 van honderd H3701 zilverlingen H5414 [H8804] , en ze geven H1 aan den vader H5291 van de jonge dochter H7451 , omdat hij een kwaden H8034 naam H3318 [H8689] heeft uitgebracht H1330 over een jonge dochter H3478 van Israel H802 ; voorts zal zij hem ter vrouwe H3201 [H8799] zijn, hij zal haar niet mogen H7971 [H8763] laten gaan H3117 al zijn dagen.
  20 H1697 Maar indien ditzelve woord H571 waarachtig H1331 is, [dat] de maagdom H5291 aan de jonge dochter H4672 [H8738] niet gevonden is;
  21 H5291 Zo zullen zij deze jonge dochter H3318 [H8689] uitbrengen H6607 tot de deur H1 van haars vaders H1004 huis H582 , en de lieden H5892 harer stad H68 zullen haar met stenen H5619 [H8804] stenigen H4191 [H8804] , dat zij sterve H5039 , omdat zij een dwaasheid H3478 in Israel H6213 [H8804] gedaan heeft H2181 [H8800] , hoererende H1 in haars vaders H1004 huis H7451 ; zo zult gij het boze H7130 uit het midden H1197 [H8765] van u wegdoen.
  22 H376 Wanneer een man H4672 [H8735] gevonden zal worden H7901 [H8802] , liggende H1167 bij eens mans H1166 [H8803] getrouwde H802 vrouw H8147 , zo zullen zij ook beiden H4191 [H8804] sterven H376 , de man H802 , die bij de vrouw H7901 [H8802] gelegen heeft H802 , en de vrouw H7451 ; zo zult gij het boze H3478 uit Israel H1197 [H8765] wegdoen.
  23 H5291 Wanneer er een jonge dochter H1330 zal zijn, die een maagd H781 [H8794] is, ondertrouwd H376 aan een man H376 , en een man H5892 haar in de stad H4672 [H8804] zal gevonden H7901 [H8804] , en bij haar gelegen hebben;
  24 H8147 Zo zult gij ze beiden H3318 [H8689] uitbrengen H8179 tot de poort H5892 derzelver stad H68 , en gij zult hen met stenen H5619 [H8804] stenigen H4191 [H8804] , dat zij sterven H5291 ; de jonge dochter H834 , ter H1697 oorzake H6817 [H8804] , dat zij niet geroepen heeft H5892 in de stad H376 , en den man H834 , ter H1697 oorzake H7453 dat hij zijns naasten H802 vrouw H6031 [H8765] vernederd heeft H7451 ; zo zult gij het boze H7130 uit het midden H1197 [H8765] van u wegdoen.
  25 H376 En indien een man H781 [H8794] een ondertrouwde H5291 jonge dochter H7704 in het veld H4672 [H8799] gevonden H376 , en de man H2388 [H8689] haar verkracht H7901 [H8804] en bij haar gelegen zal hebben H376 , zo zal de man H7901 [H8804] , die bij haar gelegen heeft H4191 [H8804] , alleen sterven;
  26 H5291 Maar de jonge dochter H1697 zult gij niets H6213 [H8799] doen H5291 ; de jonge dochter H2399 heeft geen zonde H4194 des doods H376 ; want gelijk of een man H7453 tegen zijn naaste H6965 [H8799] opstond H7523 [H8804] , en sloeg hem dood H5315 aan het leven H1697 , alzo is deze zaak.
  27 H7704 Want hij heeft haar in het veld H4672 [H8804] gevonden H781 [H8794] ; de ondertrouwde H5291 jonge dochter H6817 [H8804] riep H3467 [H8688] , en er was niemand, die haar verloste.
  28 H376 Wanneer een man H5291 een jonge dochter H4672 [H8799] zal gevonden hebben H1330 , die een maagd H781 [H8795] is, dewelke niet ondertrouwd is H8610 [H8804] , en haar zal gegrepen H7901 [H8804] en bij haar gelegen hebben H4672 [H8738] , en zij gevonden zullen zijn;
  29 H376 Zo zal de man H7901 [H8802] , die bij haar gelegen heeft H1 , den vader H5291 van de jonge dochter H2572 vijftig H3701 zilverlingen H5414 [H8804] geven H802 , en zij zal hem ter vrouwe H6031 [H8765] zijn, omdat hij haar vernederd heeft H3201 [H8799] ; hij zal ze niet mogen H7971 [H8763] laten gaan H3117 al zijn dagen.
  30 H376 Een man H1 zal zijns vaders H802 vrouw H3947 [H8799] niet nemen H1 , en hij zal zijns vaders H3671 slippe H1540 [H8762] niet ontdekken.