Deuteronomy 2

DSV_Strongs(i)
  1 H6437 [H8799] Daarna keerden wij H5265 [H8799] ons, en reisden H4057 naar de woestijn H1870 , den weg H5488 H3220 van de Schelfzee H3068 , gelijk de HEERE H1696 [H8765] tot mij gesproken had H5437 [H8799] , en wij togen om H2022 het gebergte H8165 Seir H7227 , vele H3117 dagen.
  2 H559 [H8799] Toen sprak H3068 de HEERE H559 [H8800] tot mij, zeggende:
  3 H2022 Gijlieden hebt dit gebergte H7227 genoeg H5437 [H8800] omgetogen H6437 [H8798] ; keert u H6828 naar het noorden;
  4 H6680 [H8761] En gebied H5971 het volk H559 [H8800] , zeggende H5674 [H8802] : Gij zult doortrekken H1366 aan de landpale H251 uwer broederen H1121 , de kinderen H6215 van Ezau H8165 , die in Seir H3427 [H8802] wonen H3372 [H8799] ; zij zullen wel voor u vrezen H3966 ; maar gij zult u zeer H8104 [H8738] wachten.
  5 H1624 [H8691] Mengt u H776 niet met hen; want Ik zal u van hun land H5414 [H8799] niet geven H4096 , ook niet tot de betreding H7272 H3709 van een voetzool H6215 ; want Ik heb Ezau H2022 het gebergte H8165 Seir H3425 ter erfenis H5414 [H8804] gegeven.
  6 H400 Spijze H3701 zult gij voor geld H7666 [H8799] van hen kopen H398 [H8804] , dat gij etet H4325 ; en ook zult gij water H3701 voor geld H3739 [H8799] van hen kopen H8354 [H8804] , dat gij drinket.
  7 H3068 Want de HEERE H430 , uw God H1288 [H8765] , heeft u gezegend H4639 in al het werk H3027 uwer hand H3045 [H8804] ; Hij kent H3212 [H8800] uw wandelen H1419 door deze zo grote H4057 woestijn H705 ; deze veertig H8141 jaren H3068 is de HEERE H430 , uw God H1697 , met u geweest; geen ding H2637 [H8804] sheeft u ontbroken.
  8 H5674 [H8799] Als wij nu doorgetrokken waren H251 van onze broederen H1121 , de kinderen H6215 van Ezau H8165 , die in Seir H3427 [H8802] woonden H1870 , van den weg H6160 des vlakken velds H359 , van Elath H6100 , en van Ezeon-geber H6437 [H8799] , zo keerden wij ons H5674 [H8799] , en doortogen H1870 den weg H4057 der woestijn H4124 van Moab.
  9 H559 [H8799] Toen sprak H3068 de HEERE H6696 [H8799] tot mij: Beangstig H4124 Moab H1624 [H8691] niet, en meng u H4421 niet met hen in den strijd H3425 ; want Ik zal u geen erfenis H776 van hun land H5414 [H8799] geven H3876 , dewijl Ik aan Lots H1121 kinderen H6144 Ar H3425 ter erfenis H5414 [H8804] gegeven heb.
  10 H368 De Emieten H3427 [H8804] woonden H6440 te voren H1419 daarin, een groot H7227 , en menigvuldig H7311 [H8802] , en lang H5971 volk H6062 , gelijk de Enakieten.
  11 H1992 Dezen H7497 werden ook voor reuzen H2803 [H8735] gehouden H6062 , als de Enakieten H4125 ; en de Moabieten H7121 [H8799] noemden H368 hen Emieten.
  12 H3427 [H8804] Ook woonden H2752 de Horieten H6440 te voren H8165 in Seir H1121 ; maar de kinderen H6215 van Ezau H3423 [H8799] verdreven hen uit de bezitting H8045 [H8686] en verdelgden H6440 hen van hun aangezicht H3427 [H8799] , en hebben in hunlieder plaats gewoond H3478 ; gelijk als Israel H6213 [H8804] gedaan heeft H776 aan het land H3425 zijner erfenis H3068 , hetwelk de HEERE H5414 [H8804] hun gegeven heeft.
  13 H6965 [H8798] Nu, maakt u op H5674 [H8798] , en trekt over H5158 de beek H2218 Zered H5674 [H8799] . Alzo trokken wij over H5158 de beek H2218 Zered.
  14 H3117 De dagen H1980 [H8804] nu, die wij gewandeld hebben H6947 van Kades-barnea H5158 , totdat wij over de beek H2218 Zered H5674 [H8804] getogen zijn H8083 , waren acht H7970 en dertig H8141 jaren H1755 ; totdat het ganse geslacht H582 H4421 der krijgslieden H7130 uit het midden H4264 der heirlegers H8552 [H8800] verteerd was H3068 , gelijk de HEERE H7650 [H8738] hun gezworen had.
  15 H3027 Zo was ook de hand H3068 des HEEREN H7130 tegen hen, om hen uit het midden H4264 des heirlegers H2000 [H8800] te verslaan H8552 [H8800] , totdat zij verteerd waren.
  16 H582 H4421 En het geschiedde, als al de krijgslieden H8552 [H8804] verteerd waren H7130 , uit het midden H5971 des heirlegers H4191 [H8800] wegstervende,
  17 H3068 Dat de HEERE H1696 [H8762] tot mij sprak H559 [H8800] , zeggende:
  18 H3117 Gij zult heden H5674 [H8802] doortrekken H6144 aan Ar H1366 , de landpale H4124 van Moab;
  19 H7126 [H8804] En gij zult naderen H4136 tegenover H1121 de kinderen H5983 Ammons H6696 [H8799] ; beangstig H1624 [H8691] die niet, en meng u H776 met hen niet; want Ik zal u van het land H1121 der kinderen H5983 Ammons H3425 geen erfenis H5414 [H8799] geven H3876 , dewijl Ik het aan Lots H1121 kinderen H3425 ter erfenis H5414 [H8804] gegeven heb.
  20 H776 Dit werd ook voor een land H7497 der reuzen H2803 [H8735] gehouden H7497 ; de reuzen H3427 [H8804] woonden H6440 te voren H5984 daarin, en de Ammonieten H7121 [H8799] noemden H2157 hen Zamzummieten;
  21 H1419 Een groot H7227 , en menigvuldig H7311 [H8802] , en lang H5971 volk H6062 , als de Enakieten H3068 ; en de HEERE H8045 [H8686] verdelgde H6440 hen voor hun aangezicht H3423 [H8799] , zodat zij hen uit de bezitting verdreven H3427 [H8799] , en aan hunlieder plaats woonden;
  22 H1121 Gelijk als Hij aan de kinderen H6215 van Ezau H8165 , die in Seir H3427 [H8802] wonen H6213 [H8804] , gedaan heeft H6440 , voor welker aangezicht H2752 Hij de Horieten H8045 [H8689] verdelgde H3423 [H8799] ; en zij verdreven hen uit de bezitting H3427 [H8799] , en hebben aan hun plaats gewoond H3117 tot op dezen dag.
  23 H3732 Ook hebben de Kafthorieten H3731 , die uit Kafthor H3318 [H8802] uittogen H5761 , de Avieten H2699 , die in Hazerim H5804 tot Gaza H3427 [H8802] toe woonden H8045 [H8689] , verdelgd H3427 [H8799] , en aan hun plaats gewoond.
  24 H6965 [H8798] Maakt u op H5265 [H8798] , reist heen H5674 [H8798] , en gaat over H5158 de beek H769 Arnon H7200 [H8798] ; ziet H5511 , Ik heb Sihon H4428 , den koning H2809 van Hesbon H567 , den Amoriet H776 , en zijn land H3027 , in uw hand H5414 [H8804] gegeven H2490 [H8685] ; begint H3423 [H8798] te erven H1624 [H8690] , en mengt u H4421 met hen in den strijd.
  25 H3117 Te dezen dage H2490 [H8686] zal Ik beginnen H6343 uw schrik H3374 en uw vreze H5414 [H8800] te geven H6440 over het aangezicht H5971 der volken H8064 , onder den gansen hemel H8088 ; die uw gerucht H8085 [H8799] zullen horen H7264 [H8804] , die zullen sidderen H2342 [H8804] , en bang zijn H6440 van uw aangezicht.
  26 H7971 [H8799] Toen zond ik H4397 boden H4057 uit de woestijn H6932 Kedemot H5511 tot Sihon H4428 , den koning H2809 van Hesbon H1697 , met woorden H7965 van vrede H559 [H8800] , zeggende:
  27 H776 Laat mij door uw land H5674 [H8799] doortrekken H1870 ; ik zal alleenlijk H1870 langs den weg H3212 [H8799] voorttrekken H3225 ; ik zal noch ter rechter H8040 [hand] noch ter linkerhand H5493 [H8799] uitwijken.
  28 H7666 [H8686] Verkoop H400 mij spijze H3701 voor geld H398 [H8804] , dat ik ete H5414 [H8799] , en geef H4325 mij water H3701 voor geld H8354 [H8804] , dat ik drinke H7272 ; alleenlijk laat mij op mijn voeten H5674 [H8799] doortrekken;
  29 H1121 Gelijk de kinderen H6215 van Ezau H8165 , die in Seir H3427 [H8802] wonen H4125 , en de Moabieten H6144 , die in Ar H3427 [H8802] wonen H6213 [H8804] , mij gedaan hebben H3383 ; totdat ik over de Jordaan H5674 [H8799] kome H776 in het land H3068 , dat de HEERE H430 , onze God H5414 [H8802] , ons geven zal.
  30 H5511 Maar Sihon H4428 , de koning H2809 van Hesbon H14 [H8804] , wilde H5674 [H8687] ons door hetzelve niet laten doortrekken H3068 ; want de HEERE H430 , uw God H7185 [H8689] , verhardde H7307 zijn geest H553 [H8765] , en verstokte H3824 zijn hart H3027 , opdat Hij hem in uw hand H5414 [H8800] gave H3117 , gelijk het is te dezen dage.
  31 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H7200 [H8798] tot mij: Zie H2490 [H8689] , Ik heb begonnen H5511 Sihon H776 en zijn land H6440 voor uw aangezicht H5414 [H8800] te geven H2490 [H8685] ; begin H3423 [H8798] dan te erven H776 , om zijn land H3423 [H8800] erfelijk te bezitten.
  32 H5511 En Sihon H3318 [H8799] toog uit H7125 [H8800] ons tegemoet H5971 , hij en al zijn volk H4421 , ten strijde H3096 , naar Jahaz.
  33 H3068 En de HEERE H430 , onze God H5414 [H8799] , gaf H6440 hem voor ons aangezicht H5221 [H8686] ; en wij sloegen H1121 hem, en zijn zonen H5971 , en al zijn volk.
  34 H3920 [H8799] En wij namen H6256 te dier tijd H5892 al zijn steden H2763 [H8686] in, en wij verbanden H5892 alle steden H4962 , mannen H802 , en vrouwen H2945 , en kinderkens H7604 [H8689] ; wij lieten H8300 niemand overblijven.
  35 H929 Het vee H962 [H8804] alleen roofden wij H7998 voor ons, en den roof H5892 der steden H3920 [H8804] , die wij innamen.
  36 H6177 Van Aroer H8193 af, dat aan den oever H5158 der beek H769 Arnon H5892 is, en de stad H5158 , die aan de beek H1568 is, ook tot Gilead H7151 toe, was er geen stad H7682 [H8804] , die voor ons te hoog was H3068 ; de HEERE H430 , onze God H5414 [H8804] , gaf H6440 dat alles voor ons aangezicht.
  37 H776 Behalve tot het land H1121 van de kinderen H5983 Ammons H7126 [H8804] naderdet gij H3027 niet, noch tot de ganse streek H5158 der beek H2999 Jabbok H5892 , noch tot de steden H2022 van het gebergte H3068 , noch tot iets, dat de HEERE H430 , onze God H6680 [H8765] , ons verboden had.