Deuteronomy 19

DSV_Strongs(i)
  1 H3068 Wanneer de HEERE H430 , uw God H1471 , de volken H3772 [H8686] zal hebben uitgeroeid H776 , welker land H3068 de HEERE H430 , uw God H5414 [H8802] , u geven zal H3423 [H8804] , en gij die erfelijk zult bezitten H5892 , en in hun steden H1004 en in hun huizen H3427 [H8804] wonen;
  2 H7969 Zo zult gij u drie H5892 steden H914 [H8686] uitscheiden H8432 , in het midden H776 van uw land H3068 , hetwelk de HEERE H430 , uw God H5414 [H8802] , u geven zal H3423 [H8800] , om dat erfelijk te bezitten.
  3 H1870 Gij zult u den weg H3559 [H8686] bereiden H1366 , en de pale H776 uws lands H3068 , dat u de HEERE H430 , uw God H5157 [H8686] , zal doen erven H8027 [H8765] , in drieen delen H7523 [H8802] ; dit nu zal zijn, opdat ieder doodslager H5127 [H8800] daarhenen vliede.
  4 H1697 En dit zij de zaak H7523 [H8802] des doodslagers H5127 [H8799] , die daarhenen vlieden zal H2425 [H8804] , dat hij leve H7453 ; die zijn naaste H5221 [H8686] zal geslagen hebben H1097 H1847 door onwetendheid H8543 , dien hij toch van gisteren H8032 [en] eergisteren H8130 [H8802] niet haatte;
  5 H7453 Als, dewelke met zijn naaste H3293 in het bos H935 [H8799] zal zijn gegaan H6086 , om hout H2404 [H8800] te houwen H3027 , en zijn hand H1631 met de bijl H5080 [H8738] wordt aangedreven H6086 , om hout H3772 [H8800] af te houwen H1270 , en het ijzer H5394 [H8804] schiet af H6086 van den steel H4672 [H8804] , en treft H7453 zijn naaste H4191 [H8804] , dat hij sterve H259 ; die zal in een H5892 dezer steden H5127 [H8799] vluchten H2425 [H8804] en leven;
  6 H1350 H1818 [H8802] Opdat de bloedwreker H310 H7523 [H8802] den doodslager H7291 [H8799] niet najage H3588 , als H3824 zijn hart H3179 [H8799] verhit is H5381 [H8689] , en hem achterhale H1870 , omdat de weg H7235 [H8799] te verre zou zijn H5221 [H8689] , en hem sla H5315 aan het leven H4941 ; zo toch geen oordeel H4194 des doods H3588 aan hem is; want H8130 [H8802] hij haatte H8543 hem niet van gisteren H8032 [en] eergisteren.
  7 H6680 [H8764] Daarom gebiede ik H559 [H8800] u, zeggende H7969 : Gij zult u drie H5892 steden H914 [H8686] uitscheiden.
  8 H3068 En indien de HEERE H430 , uw God H1366 , uw landpale H7337 [H8686] zal verwijden H1 , gelijk als Hij uw vaderen H7650 [H8738] gezworen heeft H776 , en u al dat land H5414 [H8804] geven zal H1 , hetwelk Hij uw vaderen H5414 [H8800] te geven H1696 [H8765] gesproken heeft;
  9 H4687 [Wanneer gij al ditzelve gebod H8104 [H8799] zult waarnemen H6213 [H8800] , om dat te doen H3117 , hetgeen ik u heden H6680 [H8764] gebiede H3068 , den HEERE H430 , uw God H157 [H8800] , liefhebbende H3117 , en alle dagen H1870 in Zijn wegen H3212 [H8800] wandelende H7969 ] zo zult gij u nog drie H5892 steden H3254 [H8804] toedoen H7969 tot deze drie;
  10 H1818 Opdat het bloed H5355 des onschuldigen H8210 [H8735] niet vergoten worde H7130 in het midden H776 van uw land H3068 , dat u de HEERE H430 , uw God H5159 , ten erve H5414 [H8802] geeft H1818 , en bloedschulden op u zouden zijn.
  11 H376 Maar wanneer er iemand H7453 zijn zal, die zijn naaste H8130 [H8802] haat H693 [H8804] , en hem lagen legt H6965 [H8804] , en staat tegen hem op H5221 [H8689] , en slaat H5315 hem aan het leven H4191 [H8804] , dat hij sterve H5127 [H8804] ; en vliedt H259 tot een H411 van die H5892 steden;
  12 H2205 Zo zullen de oudsten H5892 zijner stad H7971 [H8804] zenden H3947 [H8804] , en nemen H3027 hem van daar, en zij zullen hem in de hand H1350 H1818 [H8802] des bloedwrekers H5414 [H8804] geven H4191 [H8804] , dat hij sterve.
  13 H5869 Uw oog H2347 [H8799] zal hem niet verschonen H1818 ; maar gij zult het bloed H5355 des onschuldigen H3478 uit Israel H1197 [H8765] wegdoen H2895 [H8804] , dat het u welga.
  14 H7453 Gij zult uws naasten H1366 landpale H7223 , die de voorvaderen H1379 [H8804] gepaald hebben H5253 [H8686] , niet verrukken H5159 in uw erfdeel H5157 [H8799] , dat gij erven zult H776 , in het land H3068 , hetwelk u de HEERE H430 , uw God H5414 [H8802] , geeft H3423 [H8800] , om dat erfelijk te bezitten.
  15 H259 Een enig H5707 getuige H376 zal tegen niemand H6965 [H8799] opstaan H5771 over enige ongerechtigheid H2403 of over enige zonde H2399 , van alle zonde H2398 [H8799] , die hij zou mogen zondigen H6310 ; op den mond H8147 van twee H5707 getuigen H6310 , of op den mond H7969 van drie H5707 getuigen H1697 zal de zaak H6965 [H8799] bestaan.
  16 H2555 Wanneer een wrevelige H5707 getuige H376 tegen iemand H6965 [H8799] zal opstaan H5627 , om een afwijking H6030 [H8800] tegen hem te betuigen;
  17 H8147 Zo zullen die twee H582 mannen H7379 , welke den twist H5975 [H8804] hebben, staan H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H6440 , voor het aangezicht H3548 der priesters H8199 [H8802] , en der rechters H3117 , die in diezelve dagen zullen zijn.
  18 H8199 [H8802] En de rechters H1875 [H8804] zullen wel H3190 [H8687] onderzoeken H5707 ; en ziet, de getuige H8267 is een vals H5707 getuige H8267 , hij heeft valsheid H6030 [H8804] betuigd H251 tegen zijn broeder;
  19 H6213 [H8804] Zo zult gijlieden hem doen H251 , gelijk als hij zijn broeder H2161 [H8804] dacht H6213 [H8800] te doen H7451 ; alzo zult gij het boze H7130 uit het midden H1197 [H8765] van u wegdoen;
  20 H7604 [H8737] Dat de overgeblevenen H8085 [H8799] het horen H3372 [H8799] en vrezen H3254 [H8686] , en niet voortvaren H6213 [H8800] meer te doen H7451 naar dit boze H1697 stuk H7130 , in het midden van u.
  21 H5869 En uw oog H2347 [H8799] zal niet verschonen H5315 ; ziel H5315 om ziel H5869 , oog H5869 om oog H8127 , tand H8127 om tand H3027 , hand H3027 om hand H7272 , voet H7272 om voet.